Ανακοίνωση για Τιτλοποιήσεις Τ60

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PPC ENERGY FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων, 25/11/2020

Σε συνέχεια των από 23.7.2020 και 12.8.2020 σχετικών χρηματιστηριακών ανακοινώσεων και της από 25.11.2020 ανακοίνωσης, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 (Τ.Κ. 104 32) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000786301000, (εφεξής «ΔΕΗ»), στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεών της από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, υφιστάμενων και μελλοντικών, έως εξήντα (60) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας πληρωμής τους, οι οποίες δεν προέρχονται από πελάτες Υψηλής Τάσης ή πελάτες σε πτωχευτική ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας, ενώ οι πελάτες δεν έχουν προβεί σε δικαστικές ενέργειες για την αμφισβήτηση του ύψους των απαιτήσεων και δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς τελικοί πελάτες και πελάτες σε διακανονισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 επ. του ν. 3156/2003 («Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»), μεταβίβασε την 19.11.2020 (στο εξής Ημερομηνία Μεταβίβασης) στην εταιρεία ειδικού σκοπού «PPC ENERGY FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Fourth Floor,4 George's Dock, IFSC, Δουβλίνο 1) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 670643 (στο εξής η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού), τις απαιτήσεις της από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της με αριθμό 467/24.112020 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, που έχει καταχωρισθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο 11 και με α.α. 414 (στο εξής οι Απαιτήσεις). Η ΔΕΗ κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού θα διατηρήσει  τη διαχείριση των Απαιτήσεων (στο εξής ο Διαχειριστής). Περίληψη της σχετικής σύμβασης διαχείρισης καταχωρίσθηκε την ως άνω Ημερομηνία Μεταβίβασης στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμό 468/24.11.2020 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων (στον τόμο 11, αρ. 415). Στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης διαχείρισης, η ΔΕΗ υποαναθέτει στην εταιρεία με την επωνυμία «QUALCO Ανώνυμη Εταιρεία συστημάτων πληροφορικής» (στο εξής ο Υποδιαχειριστής), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2916401000, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η ΔΕΗ θα υπό-αναθέσει συγκεκριμένες υπηρεσίες Διαχείρισης τμήματος των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων στην ανώνυμη εταιρία συστημάτων πληροφορικής και παροχής επενδυτικών συμβουλών με την επωνυμία «QUALCO Α.Ε.» (εφεξής η «QUALCO»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25). δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχει καταρτιστεί την 6ην Αυγούστου 2020.

Τέλος, επισημαίνεται πως, στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης, οι Απαιτήσεις δύνανται στο μέλλον να αναμεταβιβάζονται από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην ΔΕΗ, καθώς και να μεταβιβάζονται εκ νέου από την ΔΕΗ στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης. Σε περίπτωση αναμεταβίβασης των Απαιτήσεων στην ΔΕΗ από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, η ΔΕΗ ως Διαχειριστής ενδέχεται να υπο-αναθέσει τη διαχείρισή τους στον Υποδιαχειριστή, δυνάμει της ισχύουσας από 6 Αυγούστου 2020 σύμβασης. με. Σε περίπτωση που στη συνέχεια η ΔΕΗ προβεί σε εκ νέου μεταβίβασή τους στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, η διαχείριση των Απαιτήσεων θα διενεργείται από τον Διαχειριστή και τον Υποδιαχειριστή, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Κατόπιν των ανωτέρω και επιπροσθέτως των σχετικών ανακοινώσεων και ειδοποιήσεων που έχουν σταλεί μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, ο Διαχειριστής και ο Υποδιαχειριστής ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (οφειλέτες, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την είσπραξη των Απαιτήσεων, π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) ότι συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (στο εξής τα Προσωπικά Δεδομένα) διαβιβάσθηκαν από την ΔΕΗ στον Υποδιαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων.

Αναφορικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της μεταβίβασης των Απαιτήσεων λόγω τιτλοποίησης σημειώνεται, συμπληρωματικά προς την ενημέρωση της ΔΕΗ μέσω του Εντύπου Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της (https://dei.gr/el/i-dei/i-etairia/enimerwsi-gia-ta-dedomena-proswpikou-xaraktira) ότι διαβιβάστηκαν μόνο τα αναγκαία Προσωπικά Δεδομένα προς το σκοπό της μεταβίβασης και διαχείρισης των Απαιτήσεων (ενδεικτικά: αριθμό συμβολαίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση (πλήρη), αριθμό παροχή, ΑΦΜ ή/και αρ. ταυτότητας, στοιχεία οφειλής, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμών). Διευκρινίζεται ότι ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν καταχωρισθεί στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, με την ανωτέρω πράξη καταχώρισης της σύμβασης μεταβίβασης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών.

Ρητά διευκρινίζεται ότι μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, ο Διαχειριστής, καθένας ενεργώντας αυτοτελώς, καθορίζοντας ανεξάρτητα από τον άλλο τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του Διαχειριστή θα είναι  ο Υποδιαχειριστής (QUALCO).

Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από το Διαχειριστή μπορείτε να αντλείτε από το «Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της ΔΕΗ» αυτού, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση (https://dei.gr/el/i-dei/i-etairia/enimerwsi-gia-ta-dedomena-proswpikou-xaraktira). Αντίστοιχα, αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων από το Υποδιαχειριστή μπορείτε να αντλείτε από την ιστοσελίδα του στη διεύθυνση (https://www.qualco.eu/privacy-policy).  Στο μέτρο και στο βαθμό που η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού προβαίνει σε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, αναλυτική ενημέρωση για την εν λόγω επεξεργασία μπορείτε να αντλείτε από το έντυπο «PPC ENERGY FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - Πολιτική Εμπιστευτικότητας» της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, που βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στη διεύθυνση https://www.dei.gr/el/titlop/t60

Μετά τη μεταβίβαση των Απαιτήσεων, τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το ν. 4624/2019 για την εφαρμογή του, σε σχέση με την παραπάνω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form