Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μητρώο Ευάλωτων Πελατών

Μητρώο Ευάλωτων Πελατών


Με βάση την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/06.11.2018 (ΦΕΚ Β’ 5030/13.11.2018), με την οποία τροποποιήθηκε η Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), καθορίστηκαν τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 6 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013).

Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών βάσει της παλιότερης Απόφασης θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση μέσω της Η.ΔΙ.ΚΑ, προκειμένου να ελεγχθεί εάν πληρούν τα κριτήρια και τις διαδικασίες βάσει της νέας Απόφασης εκτός και εάν είναι ενταγμένοι ήδη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση θα απενταχθούν αυτόματα την 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr).

Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν μία περίληψη των βασικών σημείων της Απόφασης και παρέχονται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Για να δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.


1. Ποιοι πελάτες μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών;

Στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών εντάσσονται οι Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, εφόσον ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ).

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πελάτες που στην σύνθεση του νοικοκυριού τους περιλαμβάνεται και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους και έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως τα όρια που προβλέπονται στην υπ’αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/ Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», όπως εκάστοτε ισχύει.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πελάτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας και επιπροσθέτως να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως τα όρια που προβλέπονται στην υπ’αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/ Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», όπως εκάστοτε ισχύει, προσαυξανόμενα κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. 

2. Πώς μπορούν οι πελάτες να ενταχθούν στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών; 

Οι
Πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εντάσσονται αυτόματα στην Α’ Κατηγορία Ευάλωτων Πελατών χωρίς να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Εφόσον οι πελάτες αυτοί απενταχθούν από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, απεντάσσονται και από τους Ευάλωτους Πελάτες.

Για την ένταξη στις Β’ και Γ’ Κατηγορίες Ευάλωτων Πελατών απαιτείται υποβολή αίτησης στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr).

3. 
Πότε υποβάλλεται αίτηση;

Όσοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών: 

· είτε απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Μητρώο

· 
είτε εντάσσονται αυτόματα στην περίπτωση που έχουν ήδη ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ.

Για την πρώτη περίπτωση, όπου απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, ο Πελάτης απεντάσσεται από το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβάλλεται αίτηση μέχρι την επόμενη ημέρα της λήξης της καθορισμένης προθεσμίας.

Υποβολή τροποποιητικής αίτησης λόγω μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του έτους. 

4. 
Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών;

Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν τις  αιτήσεις τους για την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του έτους, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Σημειώνεται ότι δικαιούχος είναι ο ενήλικος υπόχρεος ή ο/η  σύζυγος του υπόχρεου, με την πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών να είναι στο όνομα του/της συζύγου. 

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου 

1. Ο Αριθμός Παροχής 

2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) & ο  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).  

3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης,  πρέπει να δηλώνεται επιπλέον ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς ή ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο, στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο Μητρώο και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου.

4. Στην περίπτωση που φιλοξενούνται επιπλέον άτομα, η αίτηση υποβάλλεται για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού και απαιτείται η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet για αναζήτηση στοιχείων, για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης.

5. Ποια είναι τα ειδικά μέτρα προστασίας για τους Ευάλωτους Πελάτες;

Στους Ευάλωτους Πελάτες παρέχονται ειδικά μέτρα προστασίας, όπως είναι προθεσμία εξόφλησης Λογαριασμών Κατανάλωσης τουλάχιστον σαράντα ημερών, δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης Λογαριασμών Κατανάλωσης, αναστολή της δυνατότητας του προμηθευτή να δώσει εντολή απενεργοποίησης μετρητή (διακοπής ρεύματος) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως Μάρτιο και κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή. Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ