Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τι πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε Προμηθευτή και να γίνετε πελάτης της ΔΕH;

Τι πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε Προμηθευτή και να γίνετε πελάτης της ΔΕH;


Εάν θέλετε να αλλάξετε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να γίνετε πελάτης της ΔΕΗ, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας, να καλέσετε στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 11770 ή να αξιοποιήσετε την εφαρμογή e-contract και να κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://econtract.dei.gr ώστε να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας στο όνομά σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση ή ρύθμιση όλων των τυχόν προηγούμενων οφειλών σας προς τη ΔΕΗ.  
Θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το ΑΦΜ σας και να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φυσικό Πρόσωπο
- τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος και αποδεικτικό της πληρωμής ή της ρύθμισής του
- Ένδειξη του μετρητή (πχ φωτογραφία) υποχρεωτικά εφόσον το νούμερο παροχής είναι έως 25KVA
- αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής /άδειας διαμονής

Νομικό Πρόσωπο
- τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος και αποδεικτικό της πληρωμής ή της ρύθμισής του
- ένδειξη του μετρητή (πχ φωτογραφία) υποχρεωτικά εφόσον το νούμερο παροχής είναι έως 25KVA
- αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου

Επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου είναι:

• αν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ
- αντίγραφο καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ή από το αρμόδιο τμήμα εταιρειών του Πρωτοδικείου, στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι της

• αν πρόκειται για ΕΠΕ
- αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε & σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
- απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας

• αν πρόκειται για ΙΚΕ

- αντίγραφο καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
- απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας

• αν πρόκειται για ΑΕ
- αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και καθορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας. Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ ο πελάτης προσκομίζει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας
- απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό νόμιμου εκπροσώπου εάν δεν ορίζεται ή διαφοροποιείται από το Καταστατικό
- απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας, σε περίπτωση τροποποίησης νόμιμου εκπροσώπου
 
• αν πρόκειται για ΙΔΡΥΜΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού
 
• αν πρόκειται για Ναυτιλιακή εταιρεία
- αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
- αντίγραφο του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο να πιστοποιεί την εγκατάσταση καθώς και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας

• αν πρόκειται για Πρεσβεία

- έγγραφο της αρμόδιας Προϊστάμενης Αρχής (Πρέσβης) που θα περιλαμβάνει απλή εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας
- πρωτότυπη βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών για απαλλαγή από ΦΠΑ, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις
 
• αν πρόκειται για Υπηρεσία Δημοσίου
- έγγραφο της αρμόδιας Προϊστάμενης Αρχής που θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας

• αν πρόκειται για Εκκλησία – Εκκλησιαστικά Ιδρύματα
- έγγραφο της αρμόδιας Προϊστάμενης Αρχής (αρμόδια Μητρόπολης) που θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:
• επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (π.χ. Πρεσβεία, Δημόσιο, Εκκλησία)
• αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής/διαμονής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- 
Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην παροχή για την οποία θα υπογράψετε σύμβαση, πιθανόν να ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικού σχέσης με το ακίνητο, κατά περίπτωση, ή η απόδειξη εξόφλησης. 

- Με την υπογραφή της νέας σύμβασης θα χρειαστεί να καταβάλλετε και ένα ποσό ως εγγύηση. Για πληροφορίες σχετικά με το ποσό της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 11770 αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου ή τον Λογαριασμό Συμβολαίου. 

- Εφόσον η νέα Σύμβαση Προμήθειας παραμείνει στο ίδιο όνομα φυσικού/νομικού προσώπου με αυτό που υπάρχει καταχωρημένο στο σύστημα του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον τωρινό σας Προμηθευτή τότε, σύμφωνα με τα ισχύοντα από τη ΡΑΕ, δεν απαιτείται ο έλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Στην περίπτωση που η νέα Σύμβαση θα συναφθεί σε διαφορετικό όνομα θα πρέπει να ενημερωθείτε για την ισχύ της ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) για την παροχή σας στο www.deddie.gr.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.