Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 9/21.03.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 9/21.03.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9/21.3.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ - 0910387/27.8.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Αποξήλωση και ασφαλής διάθεση υλικών που περιέχουν αμίαντο από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Μον. Ι & ΙΙ του ΑΗΣ Αλιβερίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ - 0910387 και την ανάθεση του Έργου "Αποξήλωση και ασφαλής διάθεση υλικών που περιέχουν αμίαντο από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Μον. Ι & ΙΙ του ΑΗΣ Αλιβερίου" στο μειοδότη "Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε." έναντι του συνολικού τιμήματος 979.000 ΕΥΡΩ.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2010.679/ΛΚΔΜ/4.10.2010 για την παροχή της υπηρεσίας: "Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn?m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων". Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ανάθεση στους παρακάτω παρόχους:

1) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έναντι 1.363.344,45€
2) ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. " 283.950,38€
3) ΔΕΛΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ " 158.798,46€
4) ΣΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. " 480.617,67€
5) ΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ " 156.291,46€
6) Ε. ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ - Α. ΖΕΪΜΠΕΚΗ Ο.Ε. " 299.256,25€
7) ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ " 142.107,13€
8) ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ " 153.784,46€
9) ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ " 142.964,79€
Συνολική Δαπάνη: 3.181.115,05€
Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας έντεκα (11) ειδικών οχημάτων παντός εδάφους 4x4 τύπου UNIMOG με υπερκατασκευή βυτιοφόρου καυσίμου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη διαδικασίας της προμήθειας έντεκα (11) ειδικών οχημάτων παντοδαπούς εδάφους 4Χ4 τύπου UNIMOG συνολικής προϋπολογισμένης αξίας € 1.538.900,00, για τις ανάγκες των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
Θέμα: - Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200003/26.11.2010 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών οχημάτων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.
- Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας 9 τεμ. ελαστικών επισώτρων τύπου 37.00 R57.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την επικύρωση:
- Της ανάθεσης της προμήθειας 52 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 24.00R35, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό, μειοδότη Οίκο ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε., συνολικής αξίας € 265.200,00.
- Της ανάθεσης της προμήθειας 28 τεμ., 90 τεμ., 12 τεμ. και 36τεμ. ελαστικών επισώτρων διαστάσεων 24.00R35, 27.00R49, 33.00R51 και 37.00R57 αντίστοιχα στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. (BRIDGESTONE), συνολικής αξίας € 2.008.800,00.
- Της ανάθεσης, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας 9 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 37.00R57 στον Οίκο ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. (BRIDGESTONE), συνολικής αξίας € 247.500,00.
- Τη ματαίωση της προμήθειας 38 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 33.00R51 και 25 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 37.00R57, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας €1.510.000,00, λόγω μη ύπαρξης προσφοράς για τις υπόψη ποσότητες.Θέμα: Προμήθεια 35.000 MWh LNG από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για τη χρονική περίοδο από 2.3.2011 έως 3.3.2011.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την προμήθεια 35.000 MWh LNG από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες των Μονάδων της ΔΕΗ για την χρονική περίοδο 2.3.2011-3.3.2011.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 614001/4.8.2010 για την προμήθεια θερινών και χειμερινών στολών εργασίας.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε :

- Τη μείωση, κατ' εφαρμογή Όρου της Διακήρυξης, κατά 30% των προς προμήθεια ποσοτήτων και την ανάθεση της προμήθειας 25.200 σετ θερινών στολών και 24.500 σετ χειμερινών στολών, στο μειοδότη οίκο ΕΛΒΕ ΑΕ, έναντι 930.487,95 €.

- Τη μερική κατάπτωση της ΕΕΣ του οίκου ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ κατά το ποσό των ευρώ 18.000, που αντιστοιχεί στο προϋπολογισμένο τίμημα για τις θερινές στολές, λόγω άρσης της ισχύος της προσφοράς του.

- Την προσαρμογή των τμηματικών παραδόσεων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των Μονάδων της Επιχείρησης.


                                          --------------------------------------------------------


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6/21.3.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501010/4.11.2010 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού 501010/4.11.2010 για την προμήθεια 2.085 τεμ. φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.

------------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508004/11.1.2011, με κλειστή διαδικασία, για την προμήθεια Συγκροτημάτων Κυψελωτών Τηλεχειριζόμενων Πινάκων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων της Επιχείρησης ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού 508004/11.01.2011, στον οίκο EFACEC ENERGIA SA, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 3.140.933,32 Ευρώ, για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑ στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή.

------------------------------------------------------------------
Τα Συμβούλια Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων και Δικτύων ενέκριναν την ανάθεση στον Οίκο Συμβούλων AT Kearney της εκπόνησης της Μελέτης "Διερεύνηση, μελέτη και πρόταση για τη νέα εταιρική δομή του Ομίλου ΔΕΗ".

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ