Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 8/08.03.2011 & Σ.Δ.Δ. 5/08.03.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 8/08.03.2011 & Σ.Δ.Δ. 5/08.03.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8/8.3.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-1683Ε/3.12.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 3.000.000 M3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το Δυτικό τμήμα του πεδίου Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης".
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού και προκήρυξη νέου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 3.000.000 M3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το Δυτικό τμήμα του πεδίου Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης", λόγω μη ανάπτυξης επαρκούς ανταγωνισμού και την προκήρυξη νέου διαγωνισμού, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, στον οποίο θα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής βέλτιστης και τελικής προσφοράς.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2010.508/ΛΚΔΜ/15.9.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Κατασκευή υπέργειας μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου 3.000 μ3, υπόγειου αγωγού και αντλιοστασίων στο Ορυχείο Βορείου Πεδίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του έργου "Κατασκευή υπέργειας μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου 3.000μ3, υπόγειου αγωγού και αντλιοστασίων στο Ορυχείο Βόρειου Πεδίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε" σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2010.508/ΛΚΔΜ με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 1.246.448,16€.Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5386309.2008/ΛΚΔΜ με την Εταιρία ΤΕΚΑ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 7,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου".
Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επαύξησης του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού του έργου της Σύμβασης 5386309.2008 : "Διακίνηση 7,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου" κατά 25% ήτοι κατά €2.373.000,00.

Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Επιβατηγών Οχημάτων ΔΥΠ-Μ/8176/1.9.2006 με την Εταιρία ΑΝΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. "ΑΝΤΕΝΑ RENT A CAR S.A.".
- Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρίας ΑΝΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. "ΑΝΤΕΝΑ RENT A CAR S.A." της πιο πάνω Σύμβασης σε ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. "EMPORIKI RENT S.A.".
- Παράταση της διάρκειας ισχύος πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε, την αλλαγή της επωνυμίας της συμβαλλόμενης με τη ΔΕΗ Α.Ε. εταιρείας από ΑΝΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. με " δ.τ. ANTENA RENT A CAR S.A. " σε "ΕΜΠΟΡΙΚΗ RΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ A.E. με δ.τ. "EMPORIKI RENT S.A" λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της συμβαλλόμενης εταιρείας, στην εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης οχημάτων ΔΥΠ-Μ/8176/1.9.06 καθώς και την παράταση της Μισθωτικής Σύμβασης (ΔΥΠ-Μ/8176/1.9.06) για έξι (6) επιπλέον μήνες.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ-611030/23.12.2010 για την προμήθεια λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης για τον ΑΗΣ Μελίτης.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611030 και την ανάθεση προμήθειας 70.000 ΜΤ λιγνίτη υψηλής θερμογόνου Δύναμης στον οίκο ΑΛΦΑ ΔΙΚΕΒΕ Α.Ε.

                                                        ------------------------------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5/8.3.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα:
Διαγωνισμός αριθ. 509907/3.3.2010 για την προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (ΠΜΕ με τοπικό σύστημα ελέγχου) για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και ανταλλακτικών αυτών.
- Κρίση οικονομικής προσφοράς.
- Εκδίκαση προσφυγής.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (ΠΜΕ με τοπικό σύστημα ελέγχου) για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και ανταλλακτικά αυτών στον οίκο SIEMENS S.p.A. έναντι συνολικού τιμήματος € 1.992.414,95.


                                              ----------------------------------------Τα Συμβούλια Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων και Δικτύων ενέκριναν την ανάθεση στην εταιρία Συμβούλων PWC της εκπόνησης της Μελέτης "Οργανωτική Δομή ΔΕΗ" έναντι ποσού €148.000 πλέον ΦΠΑ.

------------------------------------------------------------------


Τα Συμβούλια Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων και Δικτύων ενέκριναν την ανάθεση στην εταιρία Συμβούλων Kantor της εκπόνησης της Μελέτης "Εργασιακές Σχέσεις ΔΕΗ" έναντι ποσού €163.800 πλέον ΦΠΑ.

------------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ