Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 5/21.02.2011 & Σ.Δ.Δ. 4/21.02.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 5/21.02.2011 & Σ.Δ.Δ. 4/21.02.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5/21.2.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ




Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της εκτέλεσης του Έργου: "Ολόσωμη μεταφορά του καθολικού της παλαιάς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τουρνικίου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη νέα θέση, στο Δήμο Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών".

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης, της εκτέλεσης του Έργου: "ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΟΥΡΝΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ", στην εταιρεία "ΑΚΤΩΡ" Α.Τ.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 850.000 €, το οποίο δεν αναθεωρείται, και όρισε τον Δ/ντή ΔΥΗΠ/ΔΕΗ για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.



Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-904005/7.10.2010 για την προμήθεια υδρασβέστου σε σκόνη στους ΑΗΣ Βορείου Συστήματος.
Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων απέρριψε την από 18.12.2010 προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε η Κοινοπραξία "Cao Hellas - ΔΟΜΙΚΗ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΕΗ" κατά της πράξης με την οποία της γνωστοποιήθηκε ότι απορρίφθηκε, μετά από απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της ΔΕΗ ΑΕ, η προσφυγή που είχε υποβάλει κατά της τεχνικής αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε και διακριτικό τίτλο "Cao ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο.Ε.



Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-1010421/9.9.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων Μονάδων ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Αλιβερίου και Κερατέας - Λαυρίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ- 1010421 και την ανάθεση του Έργου: "Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων Μονάδων ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Αλιβερίου και Κερατέας - Λαυρίου" στη μειοδότρια εταιρία "ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε.", έναντι συνολικού τιμήματος 1.194.195,90 ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ - 1010421.



Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ-78/5268702/14.3.2006 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: "Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Ελέγχου των Ταινιοδρόμων των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης".
Μεταβολή του αντικειμένου με συνακόλουθη μείωση του τιμήματος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την μείωση του αντικειμένου του Έργου της Σύμβασης ΔΜΑΟΡ-78/5268702, με Ανάδοχο την Εταιρεία ΑΒΒ Α.Ε., καθώς και τη συνακόλουθη διαμόρφωση του συμβατικού τιμήματος σε €9.101.004,47 και όρισε το Διευθυντή ΔΜΑΟΡ να υπογράψει το σχετικό Συμπλήρωμα Σύμβασης.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ-148/8.9.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Κατασκευή στεγανοποίησης, επί μήκους 3,6 km, της νέας κοίτης του ρέματος ΣΟΥΛΟΥ, με αργιλικό φραγμό 110.000 Μ3 συμπυκνωμένων αργιλικών υλικών προερχόμενων από άγονα υπερκείμενα υλικά του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Κατασκευή στεγανοποίησης, επί μήκους 3,6 km, της νέας κοίτης του ρέματος ΣΟΥΛΟΥ, με αργιλικό φραγμό 110.000 Μ3 συμπυκνωμένων αργιλικών υλικών προερχόμενων από άγονα υπερκείμενα υλικά του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΑΚΜΗ ΑΤΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΜΑΟΡ-148 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 919.800€.

                                  ------------------------------------------------------------------


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4/21.2.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 509904/17.11.2009 για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων δικτύου της ΔΠΝ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων μετά από προκήρυξη Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 509904/17.11.2009 με Ανοικτή Διαδικασία, και την ανάθεση της προμήθειας Συστήματος Τηλελέγχου και των ανταλλακτικών αυτού, στον οίκο EFACEC ENGENHARIA S.A. όπως αναφέρεται αναλυτικά στο συνημμένο Πίνακα Ανάθεσης, έναντι συνολικού τιμήματος 3.304.692,69 Ευρώ, για παράδοση των υλικών στην περιφερειακή αποθήκη 2053 της ΔΠΝ στον Ασπρόπυργο - Αττικής, επί αυτοκινήτου του.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-2190501/27.1.2009 με την Εταιρία "ΣΥΜΠΡΑΞΗ Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΔΕΗ 2008" για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια και Εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE, υποδομής τοποθέτησης καλωδίων οπτικών ινών και τοποθέτησης καλωδίων οπτικών ινών στις διασυνδετικές γραμμές "Υ/Σ Ευόσμου - Κ/Δ Θεσσαλονίκης ΧΙ (Π. Μελά)" και "Υ/Σ Αγ. Δημητρίου - Κ/Δ Θεσσαλονίκης XI (Π. Μελά)"".
Παράταση της προθεσμίας πέρατος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε την παράταση του συμβατικού πέρατος της πιο πάνω Σύμβασης κατά 110 ημέρες και όρισε ως νέα ημερομηνία πέρατος του έργου την 12.04.2010.

 
                           ------------------------------------------------------------------









ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ