Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 4/13.03.2012 & Σ.Δ.Δ. 4/13.03.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 4/13.03.2012 & Σ.Δ.Δ. 4/13.03.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4/13.3.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Θέμα: Σύμβαση 2009.152/ΛΚΔΜ με την Εταιρία ECOCLEAN HELLAS Ltd για την εκτέλεση του Έργου: «Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή και μερική βαφή τμημάτων του παγίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ».
Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την χρονική παράταση κατά 9 μήνες χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση, πλην της νόμιμης αναθεώρησης της παραπάνω Σύμβασης. 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΗΠ ΚΡΕΜ 3 – 2012/2.2.2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Ολική Αναπεριέλιξη Γεννήτριας Μον. Νο 3 ΥΗΣ Κρεμαστών».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΗΠ ΚΡΕΜ 3-2012 για την εκτέλεση του Έργου «Ολική Αναπεριέλιξη Γεννήτριας Μον. Νο.3 ΥΗΣ Κρεμαστών» και ανέθεσε στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A, έναντι συνολικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου τριακόσιων είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (€1.320.000,00).

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΚΠΠ – 0410113/28.9.2006 με την Εταιρία «ΑΣΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ» για την εκτέλεση του Έργου: «Πληροφοριακό σύστημα για την on line (συνεχή) παρακολούθηση του Βαθμού Απόδοσης και Λειτουργικής κατάστασης των Μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».
Υποβολή προς έγκριση Πρακτικού Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν στα πλαίσια της εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την έγκριση του συνημμένου στην εισήγηση αριθ. ΔΕΘ /583/8.3.2012 Πρακτικού Φιλικού Διακανονισμού τον οποίο η εταιρία ΑΣΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ αποδέχεται, τον θεωρεί έγκυρο και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωση παρούσα ή μέλλουσα. Με το Φιλικό Διακανονισμό επιλύεται οριστικά η διαφορά που προέκυψε στο πλαίσιο της Σύμβασης ΔΥΚΠΠ-0410113 «Πληροφοριακό σύστημα για την on line (συνεχή) παρακολούθηση του Βαθμού Απόδοσης και Λειτουργικής κατάστασης των Μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» με την καταβολή προς τον Ανάδοχο του ποσού των 364.883€.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 611115/4.10.2011 για την προμήθεια γράσων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611115 και στην ανάθεση της προμήθειας 305.726 kg γράσων στους μειοδότες Οίκους ELVIGRO A.B.E.E. , SLIDER Α.Ε.Β.Ε. και Ε.Κ. ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4/13.3.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503008/12.7.2011 για την προμήθεια υποβρύχιων καλωδίων 20 kV.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε:

• Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 503008/12.07.2011 με ανοικτή διαδικασία και την ανάθεση της προμήθειας τριών (3) ειδών υποβρύχιων καλωδίων 20kV, στον τεχνικά αποδεκτό οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 2.038.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην Αποθήκη Ασπροπύργου (4410) της ΔΕΗ ΑΕ στην Αττική, πάνω σε αυτοκίνητό του.

• Την επαύξηση των ποσοτήτων του παραπάνω διαγωνισμού, κατά 2.000 μέτρα για το είδος 1 και κατά 3.000 και 4.000 μέτρα για τα είδη 2 και 3 αντίστοιχα και την ανάθεση της προμήθειας στον παραπάνω οίκο έναντι συνολικού τιμήματος 1.103.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην Αποθήκη Ασπροπύργου (4410) της ΔΕΗ ΑΕ στην Αττική, πάνω σε αυτοκίνητό του.

Θέμα: Μίσθωση ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 98-100 στην Αθήνα για τη μεταστέγαση υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την μίσθωση του ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 98-100 στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 3.057,03 Μ2, έναντι μηνιαίου μισθώματος 12.533,82 Μ2 για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη από την έναρξη καταβολής του και 25.067,64 € για το τρίτο έτος, πλέον το ½ τέλος χαρτοσήμου, με σκοπό τη μεταστέγαση Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της Επιχείρησης και δαπάνη 1.500.000 € για τις εργασίες διαρρύθμισης του ακινήτου.

                                       -----------------------------------------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.