Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ 4/08.02.2011 & Σ.Δ.Δ. 3/08.02.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ 4/08.02.2011 & Σ.Δ.Δ. 3/08.02.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4/8.2.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ-144/5205736/12.7.2010 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές ταινιοσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας κίνησης ταινιοδρόμων με κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα και μετατροπείς συχνότητας στο Ορυχείο Μαυροπηγής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας".
Αύξηση του αντικειμένου του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την αύξηση του αντικειμένου του Έργου της Σύμβασης ΔΜΑΟΡ-144/5205736, με Ανάδοχο την Εταιρεία ΑΒΒ Α.Ε., καθώς και τη συνακόλουθη διαμόρφωση του συμβατικού τιμήματος σε € 2.965.707,43 (πλέον αναθεώρησης) και όρισε το Διευθυντή ΔΜΑΟΡ να υπογράψει το σχετικό Συμπλήρωμα Σύμβασης.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2010.152/ΛΚΔΜ/3.9.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις ταινιοδρόμων Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων του Ορυχείου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ανάθεση.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ-2028091/1.7.2009 με τον Οίκο ΑΡΚΑΣ Α.Ε. για την προμήθεια Νιτρικού Αμμωνίου.
Παράταση της διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης ΔΥΠΟΡ-2028091/01.07.09, προμήθειας Νιτρικού Αμμωνίου, με τον Οίκο ΑΡΚΑΣ Α.Ε. κατά (10) δέκα επιπλέον μήνες έως την 01.11.2011, για την πλήρη απορρόφηση (100%) του συμβατικού της αντικειμένου.

Θέμα: Εκμίσθωση χώρων ταρατσών κτηρίων της Επιχείρησης, στην Εταιρία "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

To Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την απευθείας εκμίσθωση χώρων συνολικής επιφανείας 1.110 Μ2, σε ταράτσες κτιρίων τριών (3) ιδιόκτητων ακινήτων της ΔΕΗ Α.Ε., στην εταιρεία "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.", για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

                             ------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3/8.2.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΝΕΜ - 473/22.7.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Υ/Σ ΚΩ 150/20 KV & Υ/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ 150/20 KV - Ε.Π.Μ.".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση και ανάθεση της Δημοπρασίας με αριθ. ΔΝΕΜ - 473 για την εκτέλεση του Έργου : "Y/Σ ΚΩ 150/20KV & Υ/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ 150/20KV - Ε.Π.Μ." στην μειοδότρια εταιρεία "ΘΕΜΕΘΛΟΝ Α.Τ.Ε.Ε." με έδρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης στην τιμή της προσφοράς της, ήτοι, Ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα (1.283.324,00) ΕΥΡΩ.Θέμα: Τροποποίηση συμβάσεων εκμίσθωσης χώρων ταρατσών κτηρίων της ΔΕΗ Α.Ε. στην Εταιρία "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." και απευθείας εκμίσθωση νέων στην ίδια Εταιρία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την τροποποίηση των συμβάσεων εκμισθώσεως χώρων συνολικής επιφανείας 3.791 Μ2, σε ταράτσες τεσσάρων (4) κτιρίων της Επιχείρησης στην εταιρεία "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." και την απευθείας εκμίσθωση νέων, σε δέκα τέσσερα (14) ακίνητα, συνολικής επιφανείας 14.157 Μ2 στην ίδια εταιρεία, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.


                               ------------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ