Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 31/19.12.2011 & Σ.Δ.Δ. 27/19.12.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 31/19.12.2011 & Σ.Δ.Δ. 27/19.12.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 31/19.12.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-1010422/13.10.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Κομοτηνής – Ολική αναπεριέλιξη γεννήτριας Αεριοστροβίλου Νο 11».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1010422 και ανέθεσε στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο ALSTOM POWER ITALIA S.p.A. το Έργο «ΑΗΣ Κομοτηνής - Ολική Αναπεριέλιξη Γεννήτριας Αεριοστροβίλου Νο11», έναντι συνολικού τιμήματος € 1.340.000,00 με αποδεκτό μελετητή-κατασκευαστή των προσφερόμενων μπαρών τυλίγματος στάτη γεννήτριας τον Οίκο ALSTOM POWER ITALIA S.p.A. και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 


Θέμα : Τροποποίηση όρων μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Χαλκοκονδύλη 28 στην Αθήνα.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την τροποποίηση μισθωτικής σύμβασης του ακινήτου επί της οδού Χαλκοκονδύλη 28 στην Αθήνα συνολικής επιφανείας 3.482,18 Μ2 και τη μείωση του μηνιαίου μισθώματος από 41.196,60 € σε 32.957,28 € χωρίς αναπροσαρμογή από 1.9.2011 έως 31.8.2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 27/19.12.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5099071/31.5.2011 με τον Οίκο SIEMENS S.p.A. για την προμήθεια Περιφερειακών μονάδων ελέγχου.
Τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την μετάθεση του χρόνου της 1ης και 2ης συμβατικής παράδοσης των υλικών και των ανταλλακτικών τους της Σύμβασης 5099071/31.05.2011 από την 20.02.2012 στην 20.03.2012 και από την 20.10.2012 στην 20.01.2013 αντίστοιχα.
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων Εγκρίνει 


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/9111008/11 Τομέας Α/13.9.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Οικοδομικές εργασίες σε Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας Περιοχών: Φιλ. – Κηφισιάς, Περιστερίου, Αθήνας, Μεσογείων».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύου ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΠΑ/9111008/11 Τομέας Α για την εκτέλεση του Έργου : «Οικοδομικές Εργασίες σε Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας περιοχών : Φιλ. – Κηφισιάς, Περιστερίου, Αθήνας, Μεσογείων» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή Εταιρεία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 1.635.944,50 ευρώ. 


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/9111009/11 Τομέας Β/13.9.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Οικοδομικές εργασίες σε Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας Περιοχών: Καλλιθέας, Πειραιά, Ελευσίνας».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύου ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΠΑ/9111009/11 Τομέας Β για την εκτέλεση του Έργου : «Οικοδομικές Εργασίες σε Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας περιοχών : Καλλιθέας, Πειραιά, Ελευσίνας» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή Εταιρεία «ΑΛΚΗ ΑΤΕΒΕ» με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 1.359.344,55 ευρώ. 


                                            -----------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ