Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 28/18.11.2011 & Σ.Δ.Δ. 25/18.11.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 28/18.11.2011 & Σ.Δ.Δ. 25/18.11.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 28/18.11.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ/202012/4.3.2011 για την προμήθεια καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης για την κάλυψη των αναγκών του ΛΚΔΜ και του ΛΚΜ.
– Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
– Μείωση των προς προμήθεια ποσοτήτων των υπόλοιπων ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ/202012/04.03.2011 για την προμήθεια καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης για την κάλυψη αναγκών του ΛΚΔΜ και του ΛΚΜ και την ανάθεση στο μειοδότη Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. του οποίου η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, της προμήθειας τριάντα τριών (33) ειδών καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης έναντι συνολικού τιμήματος €1.142.474,00 για παράδοση τους στις αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., στα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Θέμα : Εκμίσθωση εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στις θυγατρικές Εταιρίες της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.» και «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την απευθείας εκμίσθωση εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στις θυγατρικές Εταιρείες της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., επιφανείας 312.748,03 Μ2 στην Εταιρεία «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.» και 300.000 Μ2 στην Εταιρεία «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.», έναντι μηνιαίου μισθώματος 9 €/στρέμμα, πλέον ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου, με σκοπό την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Θέμα : Σύμβαση αριθ. 6210011/13.12.2010 με τον Οίκο SPACE HELLAS Α.Ε. για την προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Ε – ΝΕΤ.
Αύξηση της ποσότητας των ειδών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε :
1. Την επαύξηση της ποσότητας της Σύμβασης 6210011/13.12.2010 με τον οίκο SPACE HELLAS AE καθώς και την αντικατάσταση του εξοπλισμού 3750G με τον αναβαθμισμένο 3750Χ, σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν Συμπληρωματικό Πίνακα Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, με πενταετή συντήρηση (συμπεριλαμβανομένης και της μονοετούς δωρεάν εγγυητικής περιόδου), συνολικής αξίας 203.367,92 € , (ήτοι: 159.792,25€ τίμημα εξοπλισμού και 43.575,67€ τίμημα συντήρησης).

2. Τη σύναψη συμπληρωματικής Σύμβασης συντήρησης με τον ως άνω Οίκο για τον επιπλέον εξοπλισμό.

3. Την έκδοση του σχετικού Συμπληρώματος Νο 1 της Σύμβασης Θέμα : Καταβολή αμοιβής νομικού παραστάτη.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την καταβολή στην εταιρεία δικηγόρων Γ. Κ. Στεφανάκης & Συνεργάτες HOWREY του ποσού των 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ως αμοιβή για απασχόλησή τους σχετικά με τη σύνταξη υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων του τέως Προέδρου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Παναγιώτη Ευσταθίου για την υπόθεση των 9 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 35 MW που κατασκευάζονται από την ENERCON σε 7 νησιά του Αιγαίου, καθώς και για την παράσταση στο Ανακριτικό Γραφείο κατά την επίδοση του Υπομνήματος και την προφορική του εξέταση. Θέμα : Απόδοση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ) που προκύπτουν από αναδρομική ασφάλιση των Ιατρών Εργασίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την απόδοση στο ΤΑΥΤΕΚΩ των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από την αναδρομική ασφάλιση των Ιατρών Εργασίας ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (Α.Μ. 86535), ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. (Α.Μ. 86536), ΩΔΥΣΣΕΩΣ Κ. (Α.Μ. 86537) και ΧΑΤΖΗ Χ. (Α.Μ. 86547) από 01.01.00 και μέχρι την ημερομηνία που υπέγραψαν Συμβάσεις Εργασίας Αορίστου Χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΟ/71/11.4.2011 με την Εταιρία Συμβούλων PWC για την εκπόνηση της Μελέτης: «Οργανωτική Δομή ΔΕΗ».
Επέκταση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επέκταση της σύμβασης ΔΟ/71/11.4.2011 για την υλοποίηση του έργου «Οργανωτική Δομή ΔΕΗ» έναντι ποσού €63.000 πλέον ΦΠΑ. Θέμα : Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους και προμήθεια προωθητικών κουπονιών για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2011 – 2012.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (Δεκέμβριος 2011 - Ιανουάριος 2012), για τους εργαζόμενους στις Ανταγωνιστικές και Επιτελικές Δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. (14.389), για την προμήθεια δώρων για τα παιδιά τους πανελλαδικά (6.943), καθώς και για τα παιδιά των συνταξιούχων (469) προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι 258.810 € πλέον ΦΠΑ.


                                             --------------------------------------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 25/18.11.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. 408008/4.11.2010 για την προμήθεια Τριπολικών Αεριοδιακοπτών 170 KV.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε, να αναθέσει στους παρακάτω μειοδότες Οίκους :

- ALSTOM Grid GmbH Γερμανίας, την προμήθεια Τριπολικών Αεριοδιακοπτών 170 KV (είδη 1 & 2 της διακήρυξης), έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ 808.470,00.-

- ΑΒΒ ΑΕ. Ελλάδος, την προμήθεια Τριπολικών Αεριοδιακοπτών 170 KV (είδη 3 & 4 της διακήρυξης), έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ 372.910,00.-

Το σύνολο των Διακοπτών προορίζεται για την κάλυψη αναγκών της ΔΝΕΜ, της ΔΣΜ και της ΔΔΝ

Στο διαγωνισμό είχαν λάβει μέρος οι οίκοι :
- ALSTOM Grid GmbH, Γερμανίας
- ΑΒΒ ΑΕ , Ελλάδος
- POWERTEC LTD , Ελλάδος
- KEMCO LTD , Κύπρου Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ-41103/12.7.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμημάτων εναέριων γραμμών Μεταφοράς 150 kV στην περιοχή του Αλιβερίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων κατακύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΔΥΠΜ-41103/ 12.07.2011 και αναθέτει την κατασκευή του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμημάτων εναέριων γραμμών Μεταφοράς 150kV στην περιοχή του Αλιβερίου», στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.», έναντι τιμήματος τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ΕΥΡΩ (€3.670.542), σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την υποβληθείσα προσφορά του και ενέκρινε την επαύξηση του αντικειμένου του έργου της Διακήρυξης ΔΥΠΜ-41103 και την ανάθεση του έργου «Υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γ.Μ. 150kV Υ/Σ Ρεθύμνου- Υ/Σ Σπηλίου», στον οίκο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.», έναντι τιμήματος πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα Ευρώ (€525.529), εντός έξι μηνών, απολύτως σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 508101/26.7.2011 για την προμήθεια συνεπτυγμένων υπαίθριων Υ/Σ Διανομής.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. 508101/26.07.2011 για την προμήθεια συνεπτυγμένων υπαίθριων Υ/Σ Διανομής, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης. Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 505101/31.5.2011 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ.
– Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας μειωμένων ποσοτήτων των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε :

- την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία, αριθμ. 505101/31.05.2011 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. [έξι (6) είδη].

- τη ματαίωση του υπόψη διαγωνισμού, ως προς την προμήθεια του συνόλου της διακηρυχθείσας ποσότητας των ειδών 5 και 6, συνολικής αξίας € 1.687.711,00, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.

- την ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών (είδη 1÷4) του υπόψη διαγωνισμού, με μείωση των ποσοτήτων που διακηρύχθηκαν σε εφαρμογή σχετικού όρου της διακήρυξης, στους παρακάτω τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους ως ακολούθως:

α. στον οίκο ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε. την προμήθεια των ειδών 1, 2 και 3, με μείωση των ποσοτήτων κατά:

• 800 τεμάχια για το είδος 1
• 700 τεμάχια για το είδος 2
• 500 τεμάχια για το είδος 3
συνολικής αξίας € 325.400,00.

Η παραπάνω προμήθεια ανατίθεται έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 1.313.500,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή.

β. στον οίκο ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε. την προμήθεια του είδους 4, με μείωση της ποσότητας κατά 30% (96 τεμ.), συνολικής αξίας € 158.054,40, σε εφαρμογή σχετικού όρου της διακήρυξης.

Η παραπάνω προμήθεια ανατίθεται έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 368.793,60 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή. Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΟ/71/11.4.2011 με την Εταιρία Συμβούλων PWC για την εκπόνηση της Μελέτης: «Οργανωτική Δομή ΔΕΗ».
Επέκταση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Δικτύων ενέκρινε την επέκταση της σύμβασης ΔΟ/71/11.4.2011 για την υλοποίηση του έργου «Οργανωτική Δομή ΔΕΗ» έναντι ποσού €63.000 πλέον ΦΠΑ. Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ-41106/27.9.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού, τελική συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) νέων πυλών Γ.Μ. 150 kV, τύπου συνεπτυγμένου ολοκληρωμένου στοιχείου Υ/Σ 170 kV μόνωσης αερίου (GIS), στον Υ/Σ Μεγαλόπολης Ι».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε τα αποτελέσματα του ΔΥΠΜ-41106/27.09.2011 και ανέθεσε την κατασκευή του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού, τελική συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) νέων πυλών Γ.Μ 150kV, τύπου συνεπτυγμένου ολοκληρωμένου στοιχείου Υ/Σ 170kV μόνωσης αερίου (GIS), στον Υ/Σ Μεγαλόπολης Ι», στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο «ΑΒΒ Α.Ε.», έναντι τιμήματος οχτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€864.000,00), σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την υποβληθείσα προσφορά του. Αποδέχτηκε την σχετικώς προταθείσα μείωση τιμήματος από τον οίκο «ΑΒΒ Α.Ε.» και τελικώς ανέθεσε έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος οχτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ΕΥΡΩ (€853.600). Θέμα : Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους και προμήθεια προωθητικών κουπονιών για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2011 – 2012.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (Δεκέμβριος 2011 - Ιανουάριος 2012), για τους εργαζόμενους στα δίκτυα ΔΕΗ Α.Ε. (8.768) και για την προμήθεια δώρων για τα παιδιά τους πανελλαδικά (3.424) καθώς και για τα παιδιά των συνταξιούχων (103), προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι 135.729 € πλέον ΦΠΑ.                                       ------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ