Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 28/10.12.2010 & Σ.Δ.Δ. 22/10.12.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 28/10.12.2010 & Σ.Δ.Δ. 22/10.12.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 28/10.12.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα: Καταβολή προστίμου ύψους 449.100 ευρώ που επιβλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.
Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την πληρωμή του ποσού των 449.100 € (πλέον χαρτοσήμου 2,4% και προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής) με βάση το ΑΤΒ 6364, που επιβλήθηκε με τη μορφή προστίμου, λόγω περιβαλλοντικών παραβάσεων στον ΑΗΣ Πτολ/δας από το ΥΠΕΚΑ (Απόφαση επιβολής προστίμου : ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΕΠ/ τομ Β.Ε Τμήμα Β΄/ Αρ.πρωτ.1481/23-08-2010.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-903936/3.3.2010 για την προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Αμυνταίου - Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α' & Β', Μελίτης και Πτολεμαΐδας.
Μερική τροποποίηση της απόφασης ΣΔΑΕΔ αριθ. 117/6.9.2010.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση, κατά τροποποίηση της Απόφασης ΣΔΑΕΔ αριθ. 117/06.09.2010, της προμήθειας των υλικών του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ - 903936/03.03.2010 στους, ανά Ομάδα και ΑΗΣ, μειοδότες έναντι συνολικού τιμήματος € 2.789.377,78 πλέον ΦΠΑ ως ακολούθως:
- Στον Οίκο ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ όλα τα είδη της Ομάδας Β' και τα είδη της Ομάδας Γ' των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β', Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.585.737,13 πλέον ΦΠΑ.
- Στον Οίκο CΕRAMETAL s.e. A.E όλα τα είδη της Ομάδας Α' και τα είδη της Ομάδας Γ' του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.203.640,65 πλέον ΦΠΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση ΣΔΑΕΔ αριθ. 117/06.09.2010.
Θέμα: Προμήθεια έντεκα (11) ειδικών οχημάτων παντοδαπούς εδάφους 4x4 τύπου UNIMOG με υπερκατασκευή βυτιοφόρου καυσίμου.
Διαδικασία ανάθεσης της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την έγκριση της διαδικασίας της προμήθειας έντεκα (11) ειδικών οχημάτων παντοδαπούς εδάφους 4Χ4 τύπου UNIMOG συνολικής προϋπολογισμένης αξίας € 1.538.900,00, για τις ανάγκες των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621913/17.12.2009 για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) εκτυπωτικών συστημάτων.
- Εκδίκαση προσφυγής.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε :
- Την απόρριψη, ως παντελώς αβάσιμης, της σχετικής προσφυγής του οίκου PUNCH GRAPHIX ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΒΕ

- Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 621913/17.12.2009 και την ανάθεση της προμήθειας των Νέων Εκτυπωτικών Συστημάτων με επταετή (7ετή) συντήρηση στον μειοδότη οίκο XEROX HELLAS AEE έναντι συνολικού τιμήματος € 3.162.892,43 αναλυόμενου σε € 1.555.555,07 αξία εξοπλισμού - λογισμικού, € 673.677,36 αξία Συντήρησης για 6 χρόνια μετά τη μονοετή δωρεάν εγγυητική περίοδο και € 933.660 αξία Κόστους Λειτουργίας (CLICK CHARGE) για 7 χρόνια.

------------------------------------------------------------------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22/10.12.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2175160/18.1.2008 με την Εταιρία "ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-171/2175160/18.1.2008 "Δίκτυα Περιοχής Ηρακλείου" κατά 2.188.800 Ευρώ, δηλαδή υπέρβαση κατά 15,0%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 24% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2175169/25.1.2008 με την Εταιρία "ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Β" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-171/2175169/25.1.2008 "Δίκτυα Περιοχής Δυτ. Κυκλάδων Τμήμα Β" κατά 456.000 Ευρώ, δηλαδή υπέρβαση κατά 15% - πέραν των 456.000 Ευρώ, που ήδη εγκρίθηκαν από το Γενικό Διευθυντή Διανομής - ήτοι συνολικής αύξησης σε ποσοστό 30%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 5% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2175173/25.1.2008 με την Εταιρία "ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-171/2175173/25.1.2008 "Δίκτυα Περιοχής Λέσβου" κατά 671.600 Ευρώ, δηλαδή υπέρβαση κατά 10% - πέραν των 470.120 Ευρώ, που ήδη εγκρίθηκαν από το Γενικό Διευθυντή Διανομής - ήτοι συνολικής αύξησης σε ποσοστό 17%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 8% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2172132/10.1.2008 με την Εταιρία "ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την περαιτέρω 2η αύξηση του Συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-171/2172132/10-1-2008 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" κατά 996.000 €, δηλαδή περαιτέρω υπέρβαση κατά 6,6%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 24% της ισχύουσας σύμβασης. Η ως άνω αύξηση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτελεσθούν επείγοντα έργα, που αφορούν κυρίως ηλεκτροδοτήσεις πελατών και αναγκαία έργα παραλλαγών, βλαβών, ενισχύσεων και βελτιώσεων.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2172127/22.1.2008 με την Εταιρία "ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του Συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-171/2172127/22-1-2008 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" κατά 990.000 €, δηλαδή υπέρβαση κατά 12,8%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 25% της ισχύουσας σύμβασης. Η ως άνω αύξηση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτελεσθούν επείγοντα έργα, που αφορούν κυρίως ηλεκτροδοτήσεις πελατών και αναγκαία έργα Ορυχείων, παραλλαγών, βλαβών, ενισχύσεων και βελτιώσεων.Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της εκτέλεσης του Έργου: "Αποτύπωση της λογιστικής αξίας των δραστηριοτήτων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.", στο πλαίσιο της δημιουργίας της θυγατρικής Εταιρίας Διανομής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε την ανάθεση του Έργου "Αποτύπωση της λογιστικής αξίας των δραστηριοτήτων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.", στο πλαίσιο της δημιουργίας της θυγατρικής εταιρείας Διανομής, στην Εταιρεία Συμβούλων Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε., βάσει του ΚΕΠΥ άρθρο 4 παρ. 2δ, έναντι € 217.000 πλέον ΦΠΑ.

------------------------------------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.