Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 27/07.11.2011 & Σ.Δ.Δ. 24/07.11.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 27/07.11.2011 & Σ.Δ.Δ. 24/07.11.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 27/7.11.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα : Σύμβαση αριθ. 2010.043/ΛΚΔΜ με την Εταιρία ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 0,8 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου».
Αύξηση του προϋπολογισμού και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού κατά € 339.644,50, δηλαδή κατά ποσοστό 50% και τη χρονική παράταση του Έργου κατά 101 ημέρες. Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ-144/5205736/12.7.2010 με την Εταιρία ABB Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές ταινιοσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας κίνησης ταινιοδρόμων με κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα και μετατροπείς συχνότητας στο Ορυχείο Μαυροπηγής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας».
Παράταση χρόνου πέρατος Δοκιμών και αποζημίωση της Εταιρίας για την επέκταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε νέους χρόνους πέρατος Δοκιμών Εν Κενώ (ΔΕΚ) και Δοκιμών Υπό Συνθήκες Εκμετάλλευσης (ΔΥΣΕ) των τεσσάρων (4) ταινιοσταθμών του Έργου της κύριας Σύμβασης, καθώς επίσης την καταβολή στην Ανάδοχο Εταιρεία ΑΒΒ Α.Ε., του ποσού των €71.142,00 ως αποζημίωση της για την επέκταση του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του Έργου και παράταση της λειτουργίας του εργοταξίου της.
Κατά τα λοιπά η πιο πάνω Απόφαση ισχύει ως έχει.                                         ------------------------------------------


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 24/7.11.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. 503106/3.6.2011 για την προμήθεια θερμοσυστελλόμενων υλικών καλωδίων Μ.Τ. και Χ.Τ.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 503106/03.06.2011, για την προμήθεια θερμοσυστελλόμενων υλικών καλωδίων Μ.Τ. και Χ.Τ. λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης. Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 21036/23.3.2011 για την εκποίηση άχρηστων αγωγών δικτύων ACSR.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 21036/23.03.11 για την εκποίηση 1.850.000 Kgr άχρηστων αγωγών δικτύων ACSR, που αφορούν την εκτιμώμενη συγκέντρωση τριετίας στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΓΔ/Δ, και την ανάθεση της εκποίησης τους, στις πλειοδότριες εταιρείες, ως εξής :

- οι αγωγοί δικτύων ACSR των Περιφερειακών Αποθηκών Κηφισού και Πατρών στην πλειοδότρια εταιρεία ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 418.700,00

- οι αγωγοί δικτύων ACSR των Περιφερειακών Αποθηκών Βόλου και Θεσσαλονίκης στην πλειοδότρια εταιρεία ΣΙΔΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 882.124,00

- οι αγωγοί δικτύων ACSR των Περιφερειακών Αποθηκών Χαλκίδας, Νήσων και Κορίνθου στην πλειοδότρια εταιρεία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 644.670,20.                                            ---------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ