Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 26/26.11.2010 & Σ.Δ.Δ. 21/26.11.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 26/26.11.2010 & Σ.Δ.Δ. 21/26.11.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 26/26.11.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-942/6.8.2010 για την εκτέλεση των εργασιών: "Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ- 942 και την ανάθεση των εργασιών: "Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς" στη μειοδότρια κοινοπραξία "ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε. - ΖΑΝΔΕΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.", έναντι συνολικού τιμήματος 1.556.035 ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ - 942.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-922/2.8.2010 για την εκτέλεση των εργασιών: "Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ- 922 και την ανάθεση των εργασιών: "Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου" στη μειοδότρια κοινοπραξία "ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε. - ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.", έναντι συνολικού τιμήματος 2.194.147,92 ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ - 922.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ - 102/5266620/26.7.2006 με την Εταιρία "ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "Μετασκευή και Ανέγερση δύο (2) Προωθούμενων Κεφαλών Τ/Δ Β=1800mm και Κατασκευή Συμπληρωματικού Εξοπλισμού για το Νέο Κόμβο του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς - Τομέα 6 στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας".
Παράταση των προθεσμιών πέρατος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την τροποποίηση των προθεσμιών πέρατός του πιο πάνω Έργου.
Κατά τα λοιπά η πιο πάνω Απόφαση ισχύει ως έχει.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ-134/27.1.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Αντικατάσταση Πεδίων Μέσης Τάσης 20 kV και 6 kV στους Υποσταθμούς και Ταινιοσταθμούς Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας".
Μερική τροποποίηση της απόφασης ΣΔΑΕΔ αριθ. 109/2.9.2010 ως προς την επωνυμία της αναδόχου Εταιρίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη σύναψη της Σύμβασης ΔΜΑΟΡ-134/5208741 για το Έργο : "Αντικατάσταση των πεδίων μέσης τάσης 20kV και 6kV στους Υποσταθμούς και Ταινιοσταθμούς Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας", με την Εταιρεία "ALSTOM Grid Hellas A.E.", που προέκυψε, σύμφωνα με την από 12.08.2010 Απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, από τη μετονομασία της Εταιρείας "AREVA HELLAS A.E.", στην οποία είχε κατακυρωθεί το εν λόγω Έργο (Απόφαση ΣΔΑΕΔ αριθ. 109/02.09.2010)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Απόφαση ΣΔΑΕΔ αριθ. 109/02.09.2010.
Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5376312/2007 με την Εταιρία ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 3.000.000 (-25%, +50%) τόνων λιγνίτη από το BUNKER Νοτίου Πεδίου προς τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου".
Υποκατάσταση της Εταιρίας ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ από την Εταιρία "ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ".

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω υποκατάσταση του Ανάδοχου του Έργου της Σύμβασης 5376312/2007.
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621007/12.10.2010 για την προμήθεια Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας C-ΕΡΜΗΣ/09 σε ρολό Α3.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 621007/12.10.2010 και την ανάθεση της προμήθειας των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας C-ΕΡΜΗΣ/09 σε ρολό Α3 στο μειοδότη Οίκο INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 1.298.000.
Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2207101/23.7.2007 με την Εταιρία "ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Δ.Δ. Σορωνής - Ηλεκτροφωτισμός δημοτικής οδού προς παραλία στο Δ.Δ. Σορωνής".
Παράταση της προθεσμίας πέρατος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου "Aασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Δ.Δ. Σορωνής - Ηλεκτροφωτισμός δημοτικής οδού προς παραλία στο Δ.Δ. Σορωνής" κατά 452 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31/01/2010, με αναθεώρηση τιμών για αυτό το χρονικό διάστημα.Θέμα: Σύναψη Σύμβασης με τον Οργανισμό ΕΛΤΑ Α.Ε. για την είσπραξη λογαριασμών ρεύματος.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την υπογραφή σύμβασης με τον Οργανισμό ΕΛΤΑ για είσπραξη λογαριασμών ρεύματος.


Θέμα: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους στις ανταγωνιστικές και επιτελικές δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. και προμήθεια προωθητικών κουπονιών για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2010 - 2011.
Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (Δεκέμβριος 2010 - Ιανουάριος 2011), για τους εργαζόμενους στις Ανταγωνιστικές και Επιτελικές Δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. (15.639), για την προμήθεια δώρων για τα παιδιά τους πανελλαδικά (5.845), καθώς και για τα παιδιά των συνταξιούχων (320) προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι 343.340 € πλέον ΦΠΑ.

------------------------------------------------------------------


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21/26.11.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θέμα: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους στα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε. και προμήθεια προωθητικών κουπονιών για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2010 - 2011.
Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (Δεκέμβριος 2010 - Ιανουάριος 2011), για τους εργαζόμενους στα δίκτυα ΔΕΗ Α.Ε. (8.978) και για την προμήθεια δώρων για τα παιδιά τους πανελλαδικά (3.061) καθώς και για τα παιδία των συνταξιούχων (184), προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι 189.130 €, πλέον ΦΠΑ.
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 505908/11.2.2010 για την προμήθεια Τριφασικών Μετρητών Αθροιστικών Μεγιστοδεικτών Ενέργειας, απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε:

1. Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 505908/11.02.2010 και την ανάθεση της προμήθειας 26.500 τεμ. Τριφασικών Μετρητών Αθροιστικών Μεγιστοδεικτών Ενέργειας, απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ., στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο ΑΙΘΗΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 1.984.850,00 (πλέον Φ.Π.Α).

2. Την επαύξηση της ποσότητας του ανωτέρω υλικού κατά 13.250 τεμ. και την ανάθεση της ποσότητας αυτής στον παραπάνω οίκο, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 992.425,00 (πλέον Φ.Π.Α).
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502002/11.6.2010 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4x120 mm2 Al + 25 mm2 Al αυτοφερόμενου τύπου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθμ. 502002/11.06.2010 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4Χ120 mm² Al + 25 mm² Al (4 είδη) και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών αυτού στους παρακάτω, ανά είδος, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους :

 Στον Οίκο "ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ" Ελλάδας, την προμήθεια 60.000 τεμ. σφιγκτήρων ανάρτησης έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 164.880,00 (πλέον ΦΠΑ). 

Στον Οίκο "ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ" Ελλάδας, την προμήθεια 50.000 τεμ. σφιγκτήρων τέρματος έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 455.000,00 (πλέον ΦΠΑ). 

Στον Οίκο "ΤΥCO ELECTRONICS RAYCHEM GmbH" Γερμανίας, την προμήθεια 160.000 τεμ. συνδετήρων διακλάδωσης & παροχών τύπου 1 και 320.000 τεμ. τύπου 2 έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 947.840,00.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501009/24.8.2010 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία αριθ. 501009 / 24.8.2010 για την προμήθεια 2.250 τεμ. φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων (3 είδη) και την ανάθεση της προμήθειας στον ανά είδος τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο PRECONSTRUCTA AEBTE αντί συνολικού τιμήματος 1.445.470,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση στην αποθήκη του προμηθευτή.

------------------------------------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.