Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 26/24.10.2011 & Σ.Δ.Δ. 23/24.10.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 26/24.10.2011 & Σ.Δ.Δ. 23/24.10.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 26/24.10.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα : Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της εκπόνησης της Μελέτης «Εργασιακές Σχέσεις ΔΕΗ – Επόμενα Βήματα».

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρία Συμβούλων Kantor της εκπόνησης της Μελέτης «Εργασιακές Σχέσεις ΔΕΗ - Επόμενα βήματα». Θέμα : Σύμβαση αριθ. 6219221/17.9.2010 με τον Οίκο MULTIRAMA AEBE για την προμήθεια προσωπικών Η/Υ.
Αύξηση της ποσότητας των ειδών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε :
1. Την επαύξηση της ποσότητας της Σύμβασης 6219221/17.09.2010 με τον Οίκο MULTIRAMA AEBE κατά 300 προσωπικούς Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional με διετή (2ετή) συντήρηση μετά το πέρας της τριετούς (3ετούς) δωρεάν Εγγύησης Καλής Λειτουργίας συνολικής αξίας 142.399,5 € και με χρόνο παράδοσης δύο (2) μήνες από την ημερομηνία αποστολής του FAX ανάθεσης στον προμηθευτή.

2. Τη σύναψη Σύμβασης Συντήρησης με τον ως άνω Οίκο για τα επιπλέον 300 τεμάχια Προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που θα αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο σύνολο με το Συμπλήρωμα της Αρχικής Σύμβασης.

3. Τη δωρεάν παράδοση επτά (7) προσωπικών Η/Υ, χωρίς λειτουργικό σύστημα, με σύνθεση ίδια με αυτή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της επαύξησης, με δωρεάν διετή συντήρηση μετά την τριετή δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας και με χρόνο παράδοσης δύο (2) μήνες από την ημερομηνία αποστολής του FAX ανάθεσης στον προμηθευτή.

4. Η έκδοση του σχετικού Συμπληρώματος Νο 1 της Σύμβασης. Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ – 0810327/24.9.2008 με την Εταιρία «SOLERGON MON. ΕΠΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Επισκευή – ανακατασκευή Λέβητα Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’».
Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Την σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την επίλυση της διαφωνίας επί των απαιτήσεών του Αναδόχου της Σύμβασης ΔΥΠΠ-0810327, Εταιρείας «SOLERGON ΜΟΝ. ΕΠΕ»


                                            -------------------------------------


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 23/24.10.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. 407004/16.9.2010 για την προμήθεια Επαγωγικών Μ/Σ Τάσεως 150 KV, Χωρητικών Μ/Σ Τάσεως 150 KV, Μ/Σ Εντάσεως 150 KV & Συνδυασμένου Τύπου Μ/Σ μετρήσεων 150 KV.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε να αναθέσει στους παρακάτω μειοδότες Οίκους :
- ΔΑΜΠ ΕΠΕ Ρουμανίας, την προμήθεια Επαγωγικών Μ/Σ Τάσεως 150 KV & Μ/Σ Εντάσεως 150 KV, έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ 1.034.160,00.
- KONCAR INSTRUMENT TRANSFORMERS Inc. Κροατίας, την προμήθεια Χωρητικών Μ/Σ Τάσεως 150 KV & Συνδυασμένου τύπου Μ/Σ μετρήσεων 150 KV, έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ 408.000,00.
- RHM INTERNATIONAL LLC Κίνας, την προμήθεια Μ/Σ Εντάσεως 150 KV ξηρού τύπου, έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ 207.108,00.
- TRENCH SWITZERLAND AG Ιταλίας, την προμήθεια Μ/Σ Εντάσεως 150 KV, έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ 24.000,00.

Το σύνολο των Μετασχηματιστών προορίζονται να καλύψουν άμεσες ανάγκες της ΔΝΕΜ (ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ και άλλους νέους Υ/Σ των έργων της ΔΝΕΜ) & της ΔΣΜ (για εκμετάλλευση του δικτύου).

Στο διαγωνισμό είχαν λάβει μέρος οι οίκοι :
- DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP Co. LTD Κίνας
- ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.A. Ισπανίας
- ABB A.E. Σουηδίας
- CHINT ELECTRIC CO. LTD Κίνας
- KEMCO LTD Κίνας
- MAB INTERNATIONAL SERVICES Κίνας - Βοσνίας Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 21037/4.4.2011 για την εκποίηση άχρηστων αγωγών δικτύων Al.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 21037/04.04.11 για την εκποίηση 2.700.000 Kgr άχρηστων αγωγών δικτύων Al, που αφορούν την εκτιμώμενη συγκέντρωση τριετίας στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΓΔ/Δ, και την ανάθεση της εκποίησης τους, στις πλειοδότριες εταιρείες, ως εξής :

- οι αγωγοί δικτύων Al των Περιφερειακών Αποθηκών Κηφισού, Βόλου, Χαλκίδας, Νήσων, Πατρών και Κορίνθου στην πλειοδότρια εταιρεία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 3.540.750,00.

- οι αγωγοί δικτύων Al της Περιφερειακής Αποθήκης Θεσσαλονίκης στην πλειοδότρια εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 1.098.500,00. Θέμα : Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της εκπόνησης της Μελέτης «Εργασιακές Σχέσεις ΔΕΗ – Επόμενα Βήματα».

Το Συμβούλιο Δικτύων ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρία Συμβούλων Kantor της εκπόνησης της Μελέτης «Εργασιακές Σχέσεις ΔΕΗ-Επόμενα Βήματα».                                               -----------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ