Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ 25/10.10.2011 & Σ.Δ.Δ. 22/10.10.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ 25/10.10.2011 & Σ.Δ.Δ. 22/10.10.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 25/10.10.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-1894Ε/7.6.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΧΡ. ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-1894Ε και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 3.556.475 €.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-1942Ε/18.7.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3.850.000 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 3.850.000 M3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΧΡ. ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-1942Ε και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 3.352.700 €.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΚΠΠ – 0410113/28.9.2006 με την Εταιρία «ΑΣΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ» για την εκτέλεση του Έργου: «Πληροφοριακό σύστημα για την on line (συνεχή) παρακολούθηση του Βαθμού Απόδοσης και Λειτουργικής κατάστασης των Μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».
Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την αποδοχή του αιτήματος του Αναδόχου της υπόψη Σύμβασης Εταιρείας «ΑΣΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ» και τη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού η οποία θα εξετάσει τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΔΕΗ και Αναδόχου αναφορικά με τις απαιτήσεις του. 
             
               -------------------------------------------------------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22/10.10.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5109021/20.1.2010 με τον Οίκο T&D POWERSYSTEMS TECHNOLOGY LTD για την προμήθεια Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Τάσεως και Εντάσεως Χαμηλής (Χ.Τ.) και Μέσης Τάσης (Μ.Τ.).
Μερική καταγγελία της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων της Επιχείρησης ενέκρινε τη μερική καταγγελία της Σύμβασης 5109021/20.01.2010 με τον οίκο T&D POWERSYSTEMS TECHNOLOGY LTD για τους Μετασχηματιστές Τάσης και Έντασης Μ.Τ., είδη 1,2,4 και 5 της Σύμβασης, συνολικής αξίας € 761.420,00 με όλες τις εις βάρος του συνέπειες.

Θέμα: Παροχή αντισταθμιστικών οφελών προς το Δήμο Χανίων Κρήτης για την επίσπευση της κατασκευής του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) 150/20 kV Χανιά II.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε τη διάθεση ποσού 200.000€, υπό τη μορφή δωρεάς, ως αντισταθμιστικά οφέλη στο Δήμο Χανίων, προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία κατασκευής του Υποσταθμού 150/20kV Χανιά ΙΙ, που είναι αναγκαίος για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Ακρωτηρίου, που οφείλονται στον κορεσμό του Υποσταθμού Χανιά Ι και των τοπικών δικτύων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση νέων μεγάλων Πελατών, καθώς και η ηλεκτροδότηση νέων εγκαταστάσεων στο Ναύσταθμο. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της τάσης και τη μείωση των απωλειών στα τοπικά Δίκτυα, έγιναν επεμβάσεις στο Δίκτυο το 2010, με εμβαλωματικές λύσεις κόστους 305.000 €. Η πιο πάνω δωρεά εγκρίνεται προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες δικτύου να μην υποχρεούνται στο μέλλον να δαπανούν ποσά για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, που, εκ των πραγμάτων, δεν δίνουν οριστική λύση στο πρόβλημα.

Το εν λόγω ποσό θα διατεθεί για την ολοκλήρωση του κλειστού κολυμβητηρίου και του ποδηλατοδρομίου στις περιοχές Κουνουπιδιανά και Καθιανά Ακρωτηρίου.

Η δωρεά θα δοθεί μετά τη λήψη των απαιτούμενων περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων για την κατασκευή του υπόψη Υ/Σ και της υπόγειας καλωδιακής Γραμμής Μεταφοράς 150kV καθώς και μετά την έγγραφη αποδοχή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων. Εκτιμώντας ότι οι υπόψη διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2013-2014, το ποσό θα προβλεφθεί στον αντίστοιχο Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης, στο Κ.Κ. 1160, Λογ.64.06.00.00.
                    ------------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ