Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 24/29.9.2011 & Σ.Δ.Δ. 21/29.9.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 24/29.9.2011 & Σ.Δ.Δ. 21/29.9.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 24/29.9.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-0910394/22.2.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Καρδιάς – Αναβάθμιση ρυθμιστών Μονάδων ΙΙΙ/IV».
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.


Θέμα : Ολοκλήρωση πιλοτικής δοκιμής έγχυσης ροφητικού υλικού στους αγωγούς των καυσαερίων (duct sorbent injection ή coolside process) στη Μονάδα III ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε :

1. Την ολοκλήρωση της τελικής φάσης πιλοτικής δοκιμής ξηρής αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας ΙΙΙ του Κλ. ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με βάση τους στόχους και όρους που τίθενται από τη ΔΕΗ, με ανάθεση στην εταιρεία CaO Hellas του Έργου προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του αντίστοιχου εξοπλισμού καθώς και της προμήθειας της απαραίτητης για τη δοκιμή ποσότητας υλικού.

2. Τη διερεύνηση, κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης της πιλοτικής δοκιμής, της σκοπιμότητας σύστασης κοινής εταιρείας, CaΟ Hellas και ΔΕΗ A.E., τη βιωσιμότητά της, με βάση τους στόχους και όρους που τίθενται από τη ΔΕΗ.

3. Την υποβολή σχετικής Εισήγησης των Υπηρεσιών προς το Δ.Σ. για σύσταση κοινής εταιρείας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ΔΕΗ Α.Ε. θα θεωρήσει με τα δικά της κριτήρια ότι η μέθοδος είναι ικανοποιητική τεχνικά και οικονομικά.

4. Τον ορισμό του Διευθυντή ΔΕΘ ή αναπληρωτή αυτού, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ τις σχετικές Συμβάσεις με την πιο πάνω Εταιρεία. 


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5306307/2010 με την Εταιρία ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,2 x 106 (-25% ÷ +20%) Μ3 στ. υπερκειμένου από την περιοχή Τ/Δ 13β του Ορυχείου Αμυνταίου».
Αύξηση του προϋπολογισμού και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού κατά € 787.200, δηλαδή κατά ποσοστό 20% και τη χρονική παράταση του Έργου κατά 250 ημέρες. 


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 2010.496/ΛΚΔΜ/19.7.2011 για την παροχή υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα – μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2010.496/ΛΚΔΜ).ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21/29.9.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 1303105/17.5.2010 με την Εταιρία «ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Υ/Σ Σπηλίου 150/20kV & Δρόμος προσπέλασης – ΕΠΜ».
Χρονική μετατόπιση κράτησης ποινικής ρήτρας στα πλαίσια της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε τη χρονική μετατόπιση κράτησης ποινικής ρήτρας με κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2.4 του Συμφωνητικού και σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις :
• Να εκδοθεί μόνο από Τράπεζα.
• Το ποσό της Ποινικής Ρήτρας να αφορά το 10% του Συμβατικού Τιμήματoς με τα τιμήματα τυχόν πρόσθετων εργασιών και με τις αναθεωρήσεις (όρθρο 6 παρ.2.2 Συμφωνητικού).
• Να είναι έντοκη με το επιτόκιο EURlBOR έξι μηνών 1,040% (ημερομηνίας 15.09.09) ανανεωμένο ανό εξάμηνο πλέον περιθωρίου έξι (6) πoσoστιαίων μονόδων.
• Να έχει πέρας ισχύος την ημερομηνία του Πρωτοκόλλου περατώσεως όλων των εργασιών του Έργου (που αναμένεται σε 4 μήνες).


                                              ----------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ