Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 23/8.11.2010 & Σ.Δ.Δ. 20/8.11.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 23/8.11.2010 & Σ.Δ.Δ. 20/8.11.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 23/8.11.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΤΚΗΜΕ 16/4.8.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Αναβάθμιση εγκαταστάσεων παραλαβής, αποθήκευσης, μεταφοράς και τροφοδοσίας καυσίμου για χρήση μαζούτ χαμηλού θείου - κατασκευή συστήματος επεξεργασίας καταλοίπων καυσίμου και συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης καταλοίπων λιπαντικών ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ".
- Ανάκληση της απόφασης ΣΔΑΕΔ αριθ. 46/17.5.2010.
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού, ΤΚΗΜΕ 16 για την εκτέλεση του Έργου: "Αναβάθμιση εγκαταστάσεων παραλαβής αποθήκευσης μεταφοράς και τροφοδοσίας καυσίμου για χρήση μαζούτ χαμηλού θείου - κατασκευή συστήματος επεξεργασίας καταλοίπων και συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης καταλοίπων λιπαντικών ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ" στον Οίκο ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ με τίμημα 2.499.548,8 €.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-201012/7.5.2010 για την προμήθεια εξαρτημάτων σιδηροτροχιών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθμό ΔΥΠΟΡ-201012 / 25.06.2010 για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Σιδηροτροχιών ως εξής:

" Στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ, τα είδη με α/α 6 & 9 στην τιμή των €65.602,00, για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην αποθήκη 502 της ΔΕΗ Α.Ε στη ΔΛΚΔΜ.
" Στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ, το είδους με α/α1 στην τιμή των €905.320,00 για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην αποθήκη 502 της ΔΕΗ Α.Ε στη ΔΛΚΔΜ
" Στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε, τα είδη με α/α 2 & 7 στην τιμή των €302.018,00, για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην αποθήκη 502 της ΔΕΗ Α.Ε στη ΔΛΚΔΜ.
" Στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΕΛ.ΥΝ Α.Β.Ε.Ε, τα είδη με α/α 3,4 & 8 στην τιμή των €322.650,40, για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην αποθήκη 502 της ΔΕΗ Α.Ε στη ΔΛΚΔΜ.
" Στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε, το είδος με α/α 5 στην τιμή των €52.920,00, για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην αποθήκη 502 της ΔΕΗ Α.Ε στη ΔΛΚΔΜ.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-201013/14.5.2010 για την προμήθεια Στρωτήρων Ταινιόδρομων (Τ/Δ).
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ-201013 / 14.05.2010 για την Προμήθεια Στρωτήρων Ταινιοδρόμων (Τ/Δ), στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΑΣΤΗΡ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. με συνολικό τίμημα € 947.152,20 για παράδοση στις αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΛΚΔΜ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2010.028/ΛΚΔΜ/7.7.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 3,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η Λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την έγκριση ανάθεσης του Έργου "Διακίνηση 3,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 2010.028/ΛΚΔΜ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ-143/14.5.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Σταθμοί Κίνησης (Κεφαλές) και Σταθμοί Επιστροφής (Ουρές) Ταινιόδρομων Β=2400ΜΜ για το νέο Κόμβο (Τομέα 7) Ορυχείου Νοτίου Πεδίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του ως άνω Έργου της Διακήρυξης ΔΜΑΟΡ-143, στην Εταιρεία ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος € 3.997.942,00, πλέον ΦΠΑ και χρόνο παράδοσης του Έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και εξουσιοδότησε το Διευθυντή Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων (ΔΜΑΟΡ) να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

------------------------------------------------------------------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20/8.11.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5098091/27.4.2010 με τον Οίκο ELSTER GmbH για την προμήθεια Συστημάτων Τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με παράλληλη έγχυση.
Αλλαγή εργοστασίου κατασκευής των πυκνωτών ζεύξης του είδους 2 της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αλλαγή εργοστασίου κατασκευής των πυκνωτών ζεύξης του είδους 2 της Σύμβασης 5098091/27.04.2010 με τον οίκο ELSTER GmbH για την προμήθεια Συστημάτων Τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με παράλληλη έγχυση.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 504911/10.3.2010 για την προμήθεια συνθετικών μονωτήρων αναρτήσεως και στήριξης.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 504911/10.03.2010, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια συνθετικών μονωτήρων αναρτήσεως και στήριξης, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 225.000 τεμ. συνθετικών μονωτήρων αναρτήσεως και 225.000 τεμ. συνθετικών μονωτήρων στήριξης έπειτα από επαύξηση των ειδών αυτών, στον οίκο KEMCO LTD, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 3.663.000,00 για παράδοση των υλικών CFR Πειραιά.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.