Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 23/14.09.2011 & Σ.Δ.Δ. 20/14.09.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 23/14.09.2011 & Σ.Δ.Δ. 20/14.09.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 23/14.9.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ-146/22.9.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή, ανέγερση και μετασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού ταινιοδρόμων (Α’ Φάση) για το νέο Κόμβο (Τομέα 7) Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε :

1. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΜΑΟΡ-146, που αφορά το Έργο : «Κατασκευή, ανέγερση και μετασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού ταινιοδρόμων (Α’ Φάση) για το νέο Κόμβο (Τομέα 7) Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

2. Εγκρίνει την ανάθεση του Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ., σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος € 3.781.826,00, πλέον ΦΠΑ .

3. Εξουσιοδοτεί το Διευθυντή Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων (ΔΜΑΟΡ) να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.


                                          -----------------------


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20ης/14.9.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-192/23.6.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και πόντιση υποβρυχίων καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kV, με μόνωση XLPE στις διασυνδέσεις Αίγινας – Μεθάνων και Θάσου – Κεραμωτής».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΔ-192 για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kV, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ – ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ» στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ», που είναι ο πρώτος μειοδότης, έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.413.700,00€).


                                          -------------------------------
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ