Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 21/4.10.2010 & Σ.Δ.Δ. 18/4.10.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 21/4.10.2010 & Σ.Δ.Δ. 18/4.10.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21/4.10.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 9580001/2.5.2008 με την Κοινοπραξία "ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ - STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ - Αντικατάσταση αγωγού προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης".
Αύξηση του προϋπολογισμού και παράταση της προθεσμίας πέρατος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου της εν περιλήψει Σύμβασης "ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ-Αντικατάσταση αγωγού προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης" κατά 750.000,00 € μέχρι του ποσού των 2.500.000,00 € (ποσοστό αύξησης 43%), το συγκριτικό πίνακα και την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου κατά δώδεκα μήνες δηλαδή μέχρι 31.01.2010.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-937/4.8.2010 για την εκτέλεση των εργασιών: "Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ- 937 και την ανάθεση των εργασιών: "Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα" στη μειοδότρια κοινοπραξία "ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε. - ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.", έναντι συνολικού τιμήματος 1.753.165,49 ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ - 937.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306302/2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 1,44 x 106 m3 στ. αμμοχαλίκων και 150.000 m3 τέφρας για υποδομές και υποστήριξη των εκσκαφέων ΚΟΝΠ. Διακίνηση 1,2 x 106 m3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων υπερκειμένου ΚΟΝΠ".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 1,44 x 106 m3 στ. αμμοχαλίκων και 150.000 m3 τέφρας για υποδομές και υποστήριξη των εκσκαφέων ΚΟΝΠ. Διακίνηση 1,2 x 106 m3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων υπερκειμένου ΚΟΝΠ" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 5306302/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 4.727.900 €.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2009.468/ΛΚΔΜ/16.4.2010 για την παροχή της υπηρεσίας: "Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής και μονής καμπίνας, ανυψωτικής ικανότητας 6 - 8 και 8 - 12 tn.m αντίστοιχα, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων".
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ματαίωση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Συνολικό ύψος ματαίωσης: 3.744.397,64 €.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ - 2025081/13.11.2007 και Συμπλήρωμα Νο 1/8.12.2008 αυτής με τον Οίκο Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. για την προμήθεια διαφόρων τύπων ρουλμάν.
- Αυξομείωση ποσοτήτων μέρους των ειδών της πιο πάνω Σύμβασης.
- Παράταση της διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης ΔΥΠΟΡ-2025081/13.11.2007 προμήθειας ρουλμάν με τον Οίκο Ε.ΣΚΑΖΙΚΗΣ-Λ.ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε κατά ένα (1) έτος και την τροποποίηση του συμβατικού τιμήματος αυτής, κατά €40.490,24 και τη διαμόρφωση του από €2.491.545,06 σε €2.532.035,30.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ - 2025082/13.11.2007 και Συμπλήρωμα Νο 1/16.12.2008 αυτής με τον Οίκο ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την προμήθεια διαφόρων τύπων ρουλμάν.
- Αυξομείωση ποσοτήτων μέρους των ειδών της πιο πάνω Σύμβασης.
- Παράταση της διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης ΔΥΠΟΡ-2025082/13.11.2007 προμήθειας ρουλμάν με τον Οίκο ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε κατά δύο (2) έτη και την τροποποίηση του συμβατικού τιμήματος αυτής, κατά €353.150,25 και τη διαμόρφωση του από €2.220.260,93 σε €1.867.110,68.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-202905/19.2.2010 για την εκτέλεση-κατασκευή με θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων & μηχανημάτων Ορυχείων και Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ-202905/ 08.02.2010, για την εκτέλεση-κατασκευή με θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιοδρόμων και μηχανημάτων των Ορυχείων και των Λιγνιτικών Ατμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής, συνολικής αξίας € 1.360.393,22 στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΙΜΑΣ Α.Ε. για χρονική περίοδο δύο (2) ετών ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200906/3.2.2010 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών υδραυλικών εκσκαφέων DAEWOO κατασκευής του εργοστασίου DOOSAN INFRACORE (πρώην DAEWOO).
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ-200906/03.02.2010, για την Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών υδραυλικών εκσκαφέων DAEWOO, κατασκευής του εργοστασίου DOOSAN INFRACORE (πρώην DAEWOO), μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας συνολικής αξίας € 1.850.000, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΤΕ&ΒΕ, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης στη Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18/4.10.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2171113/14.1.2008 με την Εταιρία "Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-171/2171113/14.01.2008 "Δίκτυα Περιοχής Πειραιά" μέχρι 1.389.190 €, δηλαδή υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος μέχρι 11% για πέρας της Σύμβασης στις 31.12.2010 με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 27% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2171117/14.1.2008 με την Εταιρία "Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-171/2171117/14.01.2008 "Δίκτυα Περιοχής Ελευσίνας" μέχρι 720.000 € πέραν της ήδη εγκριθείσας κατά 40% με την Απόφαση Σ.Δ.Δ. αριθμ. 4/01.02.2010, δηλαδή υπέρβαση του αρχικού συμβατικού τιμήματος μέχρι 10% για πέρας της Σύμβασης στις 31.12.2010 με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 20% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.