Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 21/04.08.2011 & Σ.Δ.Δ. 18/04.08.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 21/04.08.2011 & Σ.Δ.Δ. 18/04.08.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21/4.8.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα : Σύμβαση αριθ. 15/2007/ΔΕΥ-Συγκρότημα Αράχθου/24.4.2009 με την Εταιρία «ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ. Κατασκευή Κτιρίου Γραφείων – Συνεργείων».
Παράταση της προθεσμίας πέρατος και αύξηση του τιμήματος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση της εγκεκριμένης προθεσμίας πέρατος του Έργου (24.03. 2011) κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 24.05.2011, με αναθεώρηση των εργασιών στο χρόνο εκτέλεσής τους, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης (651.408, 00 €) κατά 243.336,45 € (ποσοστό υπέρβασης 37,36%). Έτσι ο Νέος Προϋπολογισμός του Έργου διαμορφώνεται στο ποσόν των 894.744,45 €.


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-904100/8.3.2011 για την προμήθεια Ασβεστολίθου στους ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και Β’.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904100 και ανέθεσε στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «Π. & Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» την προμήθεια των παρακάτω ενδεικτικών ποσοτήτων Ασβεστολίθου:

• Ενδεικτική ποσότητα 320.000 ΜΤ ασβεστολίθου για παράδοση στον ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄
• Ενδεικτική ποσότητα 200.000 ΜΤ ασβεστολίθου για παράδοση στον ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄
για κάλυψη των αναγκών των παραπάνω ΑΗΣ για ένα (1) έτος, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 3.268.000,00 €. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-1110460/16.6.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή – Ανέγερση σερπαντίνων Υ/Θ lb νέας σχεδίασης και λοιπές εργασίες ΥΠ σε Λέβητα και ατμαγωγούς Μον. ΙΙΙ ΑΗΣ Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ- 1110460 και την ανάθεση του Έργου: «Κατασκευή – Ανέγερση σερπαντινών Υ/Θ ib νέας σχεδίασης και λοιπές εργασίες ΥΠ σε Λέβητα και Ατμαγωγούς Μον.ΙΙΙ ΑΗΣ Καρδιάς» στη μειοδότρια εταιρεία «ΒΙΕΡ Α.Τ,Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.175.128,20 ΕΥΡΩ. 


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-1010458/28.3.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων – θερμομονωτικών υλικών».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ- 11010458 και την ανάθεση του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων – θερμομονωτικών υλικών» στη μειοδότρια εταιρεία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 3.514.252,05 ΕΥΡΩ. 


Θέμα : Εξουσιοδότηση οργάνων για την υπογραφή προσυμφώνων αγοράς έκτασης 580 στρ. στην κτηματική περιοχή Τ.Ε. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου και για την καταβολή αποζημίωσης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την εξουσιοδότηση του Aναπληρωτή Διευθυντή της ΔΛΚΔΜ και εν απουσία του του Διευθυντή της Μονάδας Προστασίας Περιβάλλοντος και Μεταλλευτικής Υποστήριξης της ΔΛΚΔΜ, για την υπογραφή των προσυμφώνων αγοράς έκτασης 580στρ. στην κτηματική περιοχή Τ.Ε Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου και την καταβολή αποζημίωσης. 


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ-147/1.9.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Δομικά Έργα Νέου Κόμβου ΟΝΠ στο ΛΚΔΜ».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του Έργου «ΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΝΠ ΣΤΟ ΛΚΔΜ», στη μειοδότρια Εταιρεία «ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.», έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος € 1.545.650,00 και εξουσιοδότησε το Διευθυντή Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων και σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρωτή του, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. 


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 2210117/16.2.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Πεζοδρόμηση, ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών στο Δ.Δ. Σορωνής του Δήμου Καμείρου Ρόδου».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών & Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού 2210117 για την εκτέλεση του έργου “ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ ΣΟΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΥ” στον 1ο μειοδότη Κ/ξία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε» με συνολικό ύψος προϋπολογισμού ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (837.963,36 €) και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΣ/00161/14.4.2011 για τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΣ/00161/14.4.2011 και την ανάθεση του καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε στους εργολάβους “ISS Facility Services” Α.Ε και “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ” ΕΠΕ.


                                                --------------------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18/4.8.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα : Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, αριθ. ΔΥΠΜ-99249/22.7.2011 της εκτέλεσης του Έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού και θέση σε λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Υποσταθμού (Σύστημα Ελέγχου και Προστασίας) – Σύνδεση των Οπτικών ινών με τους πίνακες / ΚΥΤ Μεγαλόπολης».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων :

1. Ενέκρινε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΔΥΠΜ-99249/22-07-2011 για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και θέση σε λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Υποσταθμού (Σύστημα Ελέγχου και Προστασίας) -Σύνδεση των Οπτικών ινών με τους πίνακες / ΚΥΤ Μεγαλόπολης», στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο PROTASIS AE, έναντι τιμήματος επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακόσιων δώδεκα ΕΥΡΩ (799.912€), σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Συμμετοχής και την υποβληθείσα προσφορά του.

2. Εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή Μεταφοράς για την υπογραφή του Τεύχους 1 «Συμφωνητικό» και τον Διευθυντή της ΔΥΠΜ για την υπογραφή των υπολοίπων Τευχών της Σύμβασης που θα συναφθεί. 


Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας Ασφαλειοαποζευκτών 20 KV με συνθετικούς μονωτήρες και θηκών ανταλλακτικών αυτών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας 6.400 τεμ. ασφαλειοαποζευκτών 20kV με συνθετικούς μονωτήρες και 640 τεμ. ανταλλακτικών θηκών αυτών, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 379.372,80€ για παράδοση των υλικών «ελεύθερα» στην 2053 Αποθήκη Ασπροπύργου (ΔΠΝ) της ΔΕΗ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή, στον Οίκο PFISTERER (PTY) LTD.

Η παραπάνω ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού 504005/12.10.2010 και την προσφορά του οίκου. 


Θέμα: Τροποποίηση όρων υφιστάμενων μισθωτικών συμβάσεων ακινήτων στέγασης Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων της Επιχείρησης ενέκρινε την τροποποίηση όρων υφισταμένων μισθωτικών συμβάσεων ακινήτων στέγασης Υπηρεσιών. 


Θέμα: Μίσθωση του ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 49 στην Αθήνα.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την μίσθωση του ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 49 στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 3.267 Μ2 , έναντι μηνιαίου μισθώματος 34.700 €, πλέον το ½ τέλος χαρτοσήμου, με σκοπό τη μεταστέγαση Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της Επιχείρησης . 

                 
                                              -------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ