Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 20/22.9.2010 & Σ.Δ.Δ. 17/22.9.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 20/22.9.2010 & Σ.Δ.Δ. 17/22.9.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20/22.9.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΤΚΗΜΕ 19/22.10.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Παραλαβής, Αποθήκευσης, Μεταφοράς και Τροφοδοσίας Καυσίμου ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού ΤΚΗΜΕ 19 για την εκτέλεση του έργου: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ", στη μειοδότρια εταιρεία "ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ", με συνολική δαπάνη 683.072,00 € (861.072,00 € - 178.000,00 €).Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΤΚΗΜΕ 27/17.2.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Μυκόνου για λειτουργία με μαζούτ χαμηλού θείου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού ΤΚΗΜΕ 27 για την εκτέλεση του έργου : "Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Μυκόνου για λειτουργία με μαζούτ χαμηλού θείου", στη μειοδότρια εταιρεία "ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ" για το ποσό όπως η προσφορά της, ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ΕΥΡΩ (1.530.320,00 €).Θέμα: Διαγωνισμός ΔΥΗΠ/ΤΗ-ΚΑΤ/24.2.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Υδροηλεκτρικός Σταθμός Θησαυρού - Αποκατάσταση της Ευστάθειας του Δεξιού Αντερείσματος της Λεκάνης Αποτόνωσης".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Έργου της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΗΠ/TH-KAT: "Υδροηλεκτρικός Σταθμός Θησαυρού - Αποκατάσταση της Ευστάθειας του Δεξιού Αντερείσματος της Λεκάνης Αποτόνωσης", Προϋπολογισμού Υπηρεσίας 4.900.000,00 € (μετά των απροβλέπτων, ύψους 436.691,00 €), στον μειοδότη, Εταιρεία "ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ? αντί συνολικού τιμήματος 3.367.437,80 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό απροβλέπτων ύψους 436.691,00 € (ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της Υπηρεσίας 34,34%), και εξουσιοδότησε τον Διευθυντή ΔΥΗΠ/ΔΕΗ για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.Θέμα: Οικονομική ενίσχυση Δήμου Κλείτορος για την εκπόνηση μελέτης "Βελτίωση Οδικού Δικτύου, Πουρναριά - Γεφύρι Κυράς - Μυγδαλιά".

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την καταβολή 250.259,25 € ως χρηματοδότηση, στο Δήμο Κλείτορος για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη μελέτη "Βελτίωση Οδικού Δικτύου , Πουρναριά -Γεφύρι Κυράς - Μυγδαλιά".

Όρισε ως αρμόδια Υπηρεσία τη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής η οποία θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την εξέλιξη των εργασιών και θα εγκρίνει τη διάθεση του ως άνω ποσού σύμφωνα με τη πρόοδο των εργασιών και μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κλε?τορος.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2009.152ΛΚΔΜ/2.11.2009 για την παροχή της υπηρεσίας: "Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή και μερική βαφή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στην εταιρεία ECOCLEAN HELLAS LTD προϋπολογισμού 1.275.116,15 € (Σύμβαση Νο 2009.152/ΛΚΔΜ).

 


------------------------------------------------------------------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17/22.9.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. 504908/23.12.2009 για την προμήθεια Ασφαλειοαποζευκτών Υπαίθρου 20 kV.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθ. 504908/23.12.2009, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια ασφαλειοαποζευκτών υπαίθρου 20 kV, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτού και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών 1 και 1α στον οίκο POWERTEC LTD έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 1.404.600,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και των ειδών 2 και 2α στον οίκο ΕΝΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 433.920,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) έπειτα από επαύξηση όλων των ειδών (είδος 1: 11.500 τεμάχια, είδος 1α: 1.500 τεμάχια, είδος 2: 2.000 τεμάχια, είδος 2α: 250 τεμάχια), για παράδοση στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε.Θέμα: Σύμβαση αριθ. 1373801/14.3.2007 με την Εταιρία "ΑΔ. ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ Α.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ 400/150 kV - Ε.Π.Μ.".
Παράταση της προθεσμίας πέρατος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την υπέρβαση της Συμβατικής προθεσμίας πέρατος του ΚΥΤ Λαγκαδά - Σύμβαση 1373801 κατά 294 ημέρες (νέο πέρας 25.08.09), με πρόσθετη αναθεώρηση που θα προκύψει από το πρωτόκολλο διαχωρισμού εργασιών και υπολογιζομένη στο 1ο και 2ο τρίμηνο 2009.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 21014/17.6.2010 για την εκποίηση διάφορων άχρηστων Μ/Σ ισχύος παντός τύπου.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 21014/17.06.10 για την εκποίηση 822 τεμ. άχρηστων Μ/Σ ισχύος παντός τύπου και την ανάθεση της εκποίησης των ειδών του διαγωνισμού ως εξής :

- το είδος με α/α 1 στην πλειοδότρια εταιρεία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 350.692,11
- τα είδη με α/α 2 και 3 στην πλειοδότρια εταιρεία "ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε." Κ. ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 601.644,96

------------------------------------------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.