Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 2/02.02.2012 & Σ.Δ.Δ. 2/02.02.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 2/02.02.2012 & Σ.Δ.Δ. 2/02.02.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2/2.2.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 21120/24.11.2011 για την εκποίηση διάφορων άχρηστων υλικών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη εκποίησης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 21120/24.11.2011 για την εκποίηση 5.000.000 Kgr ρεταλιών σιδήρου (scrap) και 158.400 Kgr σιδηροτροχιών χρησιμοποιημένων, φθαρμένων και μη επισκευάσιμων και την ανάθεση της εκποίησης αυτών στην πλειοδότρια εταιρεία Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., έναντι συνολικής αξίας € 1.378.312,00.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5306310/2010 με την Εταιρία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 19,40 x 106 (-25% + 50%) Μ3 στ. υπερκειμένου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επαύξηση του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της Σύμβασης 5306310/2010: "Διακίνηση 19,40 x 106 (-25% +50%) Μ3στ. υπερκειμένου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς" κατά 12,0%, ήτοι κατά € 1.841.423,32.

Θέμα: Συμβάσεις αριθ. 2010.727-1/ΛΚΔΜ με την Εταιρία ΙΜΕ ΒΕΡΜΙΟ, αριθ. 2010.727-2/ΛΚΔΜ με την Εταιρία ΙΜΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ και αριθ. 2010.727-3/ΛΚΔΜ με την Εταιρία ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ για την παροχή της υπηρεσίας: «Μεταφορά λιγνίτη, τέφρας, αμμοχαλίκων και λοιπών γαιωδών υλικών στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2011».
Αύξηση του προϋπολογισμού των πιο πάνω Συμβάσεων.
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού τιμήματος των Συμβάσεων 2010.727-1, 2 & 3/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας : «Μεταφορά λιγνίτη, τέφρας, αμμοχαλίκων και λοιπών γαιωδών υλικών στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2011» κατά €2.834.510,84, ήτοι ποσοστό 50%.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2011.017/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 1,5 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από τη 2η Τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Σύμβασης 2011.017/ΛΚΔΜ «Διακίνηση 1,5x106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την 2η Τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΑΚΜΗ ΑΤΕ» έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 2.085.000,00€.

Θέμα: Υλοποίηση του Έργου: «Προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες” ηλεκτρονικής οικονομικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιριών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα και με τις Ρυθμιστικές Απαιτήσεις, και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”» και διαδικασίες επιλογής αναδόχου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την προκήρυξη του Έργου «Προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες” ηλεκτρονικής οικονομικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιρειών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα και με τις Ρυθμιστικές Απαιτήσεις, και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”» και την ανάδειξη μειοδότη με «Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις μετά από προηγούμενη προκήρυξη Διαγωνισμού». Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €6.000.000 (πλέον ΦΠΑ).


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2/2.2.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: Υλοποίηση του Έργου: «Προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες” ηλεκτρονικής οικονομικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιριών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα και με τις Ρυθμιστικές Απαιτήσεις, και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”» και διαδικασίες επιλογής αναδόχου.

To Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την προκήρυξη του Έργου «Προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες” ηλεκτρονικής οικονομικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιρειών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα και με τις Ρυθμιστικές Απαιτήσεις, και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”» και την ανάδειξη μειοδότη με «Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις μετά από προηγούμενη προκήρυξη Διαγωνισμού». Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €6.000.000 (πλέον ΦΠΑ).

                          -----------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.