Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 19/18.07.2011 & Σ.Δ.Δ. 16/18.07.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 19/18.07.2011 & Σ.Δ.Δ. 16/18.07.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19/18.7.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. 611012/12.1.2011 για την προμήθεια 3.077 τόνων βιομηχανικών ελαιολιπαντικών.
- Ματαίωση της προμήθειας είδους του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611012 και στην ανάθεση της προμήθειας 2.252.030 kg βιομηχανικών ελαιολιπαντικών στους μειοδότες Οίκους ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε, και ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. 


Θέμα : Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της εκτέλεσης ανασκαφικής έρευνας στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη διάθεση του ποσού του 1.250.000 ευρώ για τη εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών εντός του έτους 2011, για τη διάσωση και προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν στη θέση «Ανάργυροι ΧIV του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας, η οποία βρίσκεται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου. 


Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 2.994.000 ευρώ για τη συνέχιση ανασκαφικών εργασιών εντός του έτους 2011, για τη διάσωση και προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν στις θέσεις «Ανάργυροι ΙΧ» και «Ανάργυροι XΙ» του Δήμου Αετού του Νομού Φλώρινας, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-1807Ε/17.3.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις Κύριου Εξοπλισμού».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-1807Ε που αφορά «Επισκευές και συντηρήσεις Κύριου Εξοπλισμού» στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη ΣΒΩΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 1.098.000 € πλέον ΦΠΑ και όρισε τον Διευθυντή της ΔΛΚΜ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2010.114/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Αποσυναρμολόγηση – διαλογή – συναρμολόγηση γιρλαντών Ταινιόδρομων και αντικατάσταση – περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών Ταινιόδρομων του ΚΟΝΠ».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ανάθεση έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 979.440,91 € στην εταιρία ΕΚΟΚΛΗΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ-145/26.5.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διαμόρφωση χώρου Συμπλέγματος ΟΝΠ στο ΛΚΔΜ».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του ως άνω Έργου της Διακήρυξης ΔΜΑΟΡ-145, στην Επιχείρηση ΔΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ, σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος 1.196.197,50 €., πλέον ΦΠΑ και χρόνο παράδοσης του Έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και εξουσιοδότησε το Διευθυντή Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων (ΔΜΑΟΡ) να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-1780Ε/4.2.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4.200.000 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 4.200.000 M3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-1780Ε και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 4.806.000 €.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-903124 για την προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη για τους Λιγνιτικούς Σταθμούς του Βορείου Συστήματος.
- Εκδίκαση προσφυγής του Οίκου ΚΑΤΡΑΔΗΣ – ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΕ κατά όρων της διακήρυξης του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Εκδίκαση προσφυγής της Κοινοπραξίας «WELDING ALLOYS LTD – ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΕ» κατά του Συμπληρώματος Νο 1/9.6.2011 της διακήρυξης του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε:
1. Τη μερική αποδοχή της από 06.06.2011 προσφυγής του Οίκου ΚΑΤΡΑΔΗΣ – ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΕ και την τροποποίηση του όρου περί δοκιμότητας των προσφερόμενων υλικών, στις παραγράφους 1 και 3, του τεύχους “Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Τεχνικές Απαιτήσεις” του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ – 903124 για την προμήθεια επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη για τους λιγνιτικούς Σταθμούς του Βορείου Συστήματος.
2. Την απόρριψη, ως αβάσιμων, όλων των υπολοίπων αιτιάσεων της προσφυγής του παραπάνω Οίκου.
3. Την απόρριψη, ως αβάσιμης, της από 23.06.2011 προσφυγής της Κοινοπραξίας “WELDING ALLOYS LTD – ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΕ” κατά του Συμπληρώματος Νο 1/09.06.2011 της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-903124.
4. Τη γνωστοποίηση στις προσφεύγουσες εταιρείες της αιτιολογημένης απόφασης της ΔΕΗ επί των προσφυγών τους.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-904005/7.10.2010 για την προμήθεια υδρασβέστου σε σκόνη στους ΑΗΣ Βορείου Συστήματος.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904005 και ανέθεσε την προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 34.180 ΜΤ υδρασβέστου σε σκόνη, ιδανικής περιεκτικότητας (100%) σε υδροξείδιο του ασβεστίου, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και διακριτικό τίτλο «PROCALC», για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΜΕΛΙΤΗΣ, για δύο (2) χρόνια, ήτοι από 01/07/2011 έως 30/06/2013, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 2.390.160,00 € (πλέον ΦΠΑ).


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16/18.7.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ-1383411/24.4.2008 και Συμπληρώματα Νο 1/20.8.2008 και Νο 2/26.11.2008 αυτής με την Εταιρία Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. για την εκτέλεση των Έργων: «Κατασκευή των Γ.Μ. 150 kV “Δεξιό κύκλωμα Γέφυρα – Αγχίαλος – Υ/Σ ΟΣΕ 12, Σίνδος, Θεσ/νίκη”, Γ.Μ. 150 kV “Σύστημα (Λαμία – Πτολ/δα) – Υ/Σ ΟΣΕ 7, Παλαιοφαρσάλου”, Γ.Μ. 150 kV «ΚΥΤ Θεσ/νίκης – (Μουδανιά – Στάγειρα)”, (Παραλλαγή για τη σύνδεση Υπογείου Καλωδίου Πανοράματος), Γ.Μ. 400 kV “ΚΥΤ Αργυρούπολης – ΚΥΤ Λαυρίου”, (Παραλλαγή από ΑΡΛ.53 – ΑΡΛ.54), Παραλλαγή της Γ.Μ. 150 kV “Θεσσαλονίκη – Φίλιπποι” (Π37Ν) και Παραλλαγή της Γ.Μ. 150 kV “Άγρας – Καβάλα” (Παραλλαγή Πύργων 303-305)».
Παράταση της προθεσμίας πέρατος των Έργων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Πέρατος του εν’ λόγω Έργου, κατά εκατόν δύο (102) ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση τιμών. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 611012/12.1.2011 για την προμήθεια 3.077 τόνων βιομηχανικών ελαιολιπαντικών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611012 και στην ανάθεση της προμήθειας 331.700 kg ελαίου μετασχηματιστών με ανασταλτικά, που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Διανομής στον μειοδότη Οίκο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611012 και στην ανάθεση της προμήθειας 450.000 kg ελαίου μετασχηματιστών με ανασταλτικά που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς στον μειοδότη Οίκο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.


                                                 ---------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ