Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 18/6.9.10 & Σ.Δ.Δ. 15/6.9.10

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 18/6.9.10 & Σ.Δ.Δ. 15/6.9.10


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18/6.9.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-904921/19.4.2010 για την προμήθεια υδρασβέστου για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' & Β', Λαυρίου, Λινοπεραμάτων και Αθερινόλακκου.
- Ματαίωση της προμήθειας ποσότητας υδρασβέστου του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας της υπόλοιπης ποσότητας υδρασβέστου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη ματαίωση της προμήθειας 4.508 ΜΤ υδρασβέστου περιεκτικότητας 100% σε Ca(OH)2 του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ-904921/19.4.2010 για την προμήθεια υδρασβέστου για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' & Β', Λαυρίου, Λινοπεραμάτων και Αθερινόλακκου, λόγω μη ικανοποιητικού τιμήματος της προσφοράς του δεύτερου μειοδότη Οίκου ΚΥΚΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
Επίσης ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και την ανάθεση στον πρώτο μειοδότη Οίκο ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε., της προμήθειας της συνολικά προσφερόμενης από αυτόν ενδεικτικής ποσότητας 4.400 ΜΤ υδρασβέστου σε σκόνη, ιδανικής περιεκτικότητας (100%) σε υδροξείδιο του ασβεστίου, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 403.480,00 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' & Β', Λαυρίου, Λινοπεραμάτων και Αθερινόλακκου για δύο (2) έτη, ήτοι από 1.7.2010 έως 30.6.2012.


Θέμα: Μακροχρόνια Σύμβαση Νο 1560/5.5.2004, 10ετούς διάρκειας, με τον Οίκο GE Energy Parts, Inc. για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους Αεριοστροβίλους (Α/Σ) της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΣΚ) IV του ΑΗΣ Λαυρίου.
Ένταξη της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής των καυστήρων των Α/Σ της ΜΣΚ IV του ΑΗΣ Λαυρίου στην Τέταρτη Ετήσια Σύμβαση της πιο πάνω Μακροχρόνιας Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε, στα πλαίσια της Μακροχρόνιας Σύμβασης Προμήθειας ανταλλακτικών Νο 1560/05.05.2004, τη σύναψη Συμπληρώματος αξίας € 558.575,21 της Τέταρτης Ετήσιας Σύμβασης αριθ. ΔΥΠΠ - 9010461/ 23.06.2010, αξίας € 3.840.564,24 με τον Οίκο GE Energy Parts, Inc., για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Αεριοστροβίλων της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Μακροχρόνιας Σύμβασης.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-903936/3.3.2010 για την προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Αμυνταίου - Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α' & Β', Μελίτης και Πτολεμαΐδας.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελέσματων του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ - 903936 και ανέθεσε την προμήθεια των σχετικών υλικών στους αντίστοιχους μειοδότες έναντι συνολικού τιμήματος € 2.813.790,04 πλέον Φ.Π.Α., ως ακολούθως:
- Στον Οίκο ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ υλικά συνολικού τιμήματος € 1.930.937,79 πλέον Φ.Π.Α.
- Στον Οίκο CERAMETAL s.e ΑΕ υλικά συνολικού τιμήματος € 882.852,25 πλέον Φ.Π.Α.
και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200905/11.1.2010 και Συμπλήρωμα Νο 1/20.1.2010 αυτού για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων GRADALL κατασκευής του εργοστασίου GRADALL Industries Inc.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθμό ΔΥΠΟΡ-200905/20.01.2010, για την Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών οχημάτων GRADALL κατασκευής του εργοστασίου GRADALL Industries Inc, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας συνολικής αξίας € 1.800.000, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης στη Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-202902/11.9.2009 για την προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ράουλων Τ/Δ από ελαστομερή πολυουρεθάνη.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθμό ΔΥΠΟΡ-202902/11.09.2009, για την προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων Τ/Δ από ελαστομερή πολυουρεθάνη συνολικής αξίας € 1.126.370,00 στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΔΡ. ΔΑ. ΔΕΛΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-201011/16.4.2010 για την προμήθεια Σιδηροτροχιών μορφής 49 Ε1 σε ευθεία μήκη των 18Μ και μορφής 60 Ε1 σε ευθεία μήκη των 15Μ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθμό ΔΥΠΟΡ-201011 / 16.04.2010 για την Προμήθεια Σιδηροτροχιών μορφής 49 Ε1 σε ευθεία μήκη των 18Μ και μορφής 60 Ε1 σε ευθεία μήκη των 15Μ, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο OFICOM - EUROSTEEL PRODUCTS με συνολικό τίμημα €1.690.538,89, για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην αποθήκη 502 του Ορυχείου Νότιου Πεδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΛΚΔΜ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ-136/16.12.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Σύστημα Διαχείρισης Υγρών Καυσίμων Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του ως άνω Έργου της Διακήρυξης ΔΜΑΟΡ-136, στη Σύμπραξη Εταιρειών LOGICOM A.E.B.E.-ΑΦΟΙ ΜΠΟΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.052.127,10, πλέον ΦΠΑ και χρόνο παράδοσης του Έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και εξουσιοδότησε το Διευθυντή Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων (ΔΜΑΟΡ) να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306307/2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 3,2 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την περιοχή Τ/Δ 13β του Ορυχείου Αμυνταίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 3,2 x 106 M3 στ. υπερκειμένου από την περιοχή Τ/Δ 13β του Ορυχείου Αμυνταίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306307/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 3.936.000 €.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2009.439/ΛΚΔΜ/12.1.2010 για την παροχή υπηρεσίας: "Διαβροχή δρόμων και δαπέδων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ με χρήση βυτίων νερού".
- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς τμήμα της υπόψη υπηρεσίας.
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς τα λοιπά τμήματα της υπόψη υπηρεσίας.
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ανάθεση και μερική ματαίωση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2009.677/ΛΚΔΜ/16.2.2010 για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: "Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)".
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2009.677/ΛΚΔΜ).


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15/6.9.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2173136/21.1.2008/ΣΕΕ-401 με την Εταιρία "Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-171/2173136/21.01.2008/ ΣΕΕ-401 "Δίκτυα Περιοχής Πατρών" κατά 1.600.000€, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 12,8%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 24% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2173141/23.1.2008/ΣΕΕ-406 με την Εταιρία "ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-171/2173141/23.01.2008/ ΣΕΕ-406 "Δίκτυα Περιοχής Κορίνθου" κατά 1.400.000€, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 16,5%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 27% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 509002/11.5.2010 για την προμήθεια Μονοφασικών Ρυθμιστών Τάσης.
- Κρίση ένστασης - προσφυγής.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύου ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας Μονοφασικών Ρυθμιστών Τάσης στον οίκο ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 1.964.298,00 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 510904/19.2.2010 για την Επισκευή Μετασχηματιστών Διανομής.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 510904/19.02.2010 και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας για την επισκευή 1.028 τεμ. Μ/Σ Διανομής εκτός χρόνου εγγύησης στον οίκο ΣΝΑ?ΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ, έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος € 2.290.767,58 (πλέον ΦΠΑ).


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 510906/2.2.2010 για την προμήθεια Μετασχηματιστών Τάσεως - Εντάσεως.
- Κρίση προσφυγής.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύου ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας Μετασχηματιστών Τάσεως - Εντάσεως στους οίκους POWERTEC LTD έναντι συνολικού τιμήματος 1.113.640,00 Ευρώ και TWB Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 151.750,00 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 505909/12.2.2010 για την προμήθεια Μονοπολικών & Τριπολικών Αποζευκτών 20 kV, εξωτερικού χώρου, με μόνωση συνθετική και πορσελάνης.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

To Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια Αποζευκτών 20 KV, εξωτερικού χώρου αριθμ. 505909/12.02.2010 και την ανάθεση της προμήθειας 9.640 τεμαχίων - συνολικά- Αποζευκτών στον τυπικά και τεχνικά μειοδότη οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 1.810.051,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ),για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε, πάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508907/2.2.2010 για την προμήθεια Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υ/Σ Διανομής 630 KVA και Φυσιγγίων Ασφαλειών κατάλληλων για τους παραπάνω Υ/Σ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 508907/02.02.2010 και την ανάθεση της Προμήθειας 125 τεμ. Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υ/Σ Διανομής 630KVA και 1.000 τεμ Φυσίγγια Ασφαλειών Μ.Τ. στον οίκο ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος € 2.138.000,00 (πλέον ΦΠΑ).


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ-1303105/17.5.2010 με την Εταιρία "ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "Υ/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ 150/20KV ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Υ/Σ - Ε.Π.Μ.".
Συμπλήρωση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών στον Υ/Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την έκδοση Συμπληρώματος της Σύμβασης ΔΝΕΜ - 1303105 για την ανάθεση στον Ανάδοχο του έργου "ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.", της εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών με τις αναφερόμενες τιμές στην αρχική Σύμβαση και στον Υ/Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ήτοι:
- κατασκευή βάσεων και καναλιού καλωδίων στον Υ/Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ συνολικού τιμήματος 25.000,00 € και
- μεταφορά της απαραίτητης ξυλείας από και προς τον Υ/Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ συνολικού τιμήματος 1.000,00 € (νέα τιμή) χωρίς παράταση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της Σύμβασης.
και όρισε τον Διευθυντή Νέων Έργων Μεταφοράς να υπογράψει, για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., το σχετικό Συμπλήρωμα της Σύμβασης με την πιο πάνω Εταιρεία.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2209108/17.2.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Κτηριακό Συγκρότημα ΤΣΔ - ΔΠΜΘ στην περιοχή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού 2209108 για την εκτέλεση του έργου "ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΔ - ΔΠΜΘ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" στον 1ο μειοδότη "ΜΟΡΦΗ" Σ. ΤΖΑΡΟΣ Α.Τ.Ε με συνολικό ύψος προϋπολογισμού ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ (2.172.475,11 €) και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.