Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 17/17.06.2011 & Σ.Δ.Δ. 12/17.06.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 17/17.06.2011 & Σ.Δ.Δ. 12/17.06.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17/17.6.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 611010/11.1.2011 για την προμήθεια γράσων.

–     Ματαίωση της προμήθειας μέρους των ποσοτήτων ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.

–     Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας είδους και των υπολοίπων ποσοτήτων των ειδών αυτού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611010 και στην ανάθεση της προμήθειας 193.517,5 kg γράσων στους μειοδότες Οίκους  ELVIGRO A.B.E.E.  και CENTURY OILS HELLAS Α.B.E.Ε.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ-146/22.9.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή, ανέγερση και μετασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού ταινιοδρόμων (Α’ Φάση) για το νέο Κόμβο (Τομέα 7) Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Κρίση ένστασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την απόρριψη της ένστασης της διαγωνιζόμενης Εταιρείας ΣΤΕΛΜΑ ΑΤΕ, στον Διαγωνισμό ΔΜΑΟΡ-146. Κατά τα λοιπά η πιο πάνω Απόφαση ισχύει ως έχει.


Θέμα:  Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-201007/14.5.2010 για την προμήθεια Μεταλλικών Πλαισίων Ταινιοδρόμων (Τ/Δ).

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού  με αριθμό ΔΥΠΟΡ-201007 για την Προμήθεια Μεταλλικών Πλαισίων ταινιοδρόμων και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών ως εξής:

-  στην τυπικά και τεχνικά αποδεκτή Κοινοπραξία των Οίκων ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. – Θ. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Α.Ε.  τα  είδη του Διαγωνισμού με α/α 1, 2 &  3  με  συνολικό τίμημα   €1.204.145,00 για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ  στις  αποθήκες 502, 503 & 506 της ΔΕΗ Α.Ε.  στη ΔΛΚΔΜ.

-  στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό  μειοδότη  Οίκο ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Ε.Β.Ε.   τα  είδη του Διαγωνισμού με α/α 4, 5 &  6   με  συνολικό τίμημα   €1.217.370,00 για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΑ  στις  αποθήκες 502, 503 & 506 της ΔΕΗ Α.Ε.  στη ΔΛΚΔΜ. 

                    ----------------------------------------------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12/17.6.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα:  Ένταξη στον προϋπολογισμό επενδύσεων της ΔΔΝ για τα έτη 2012 έως 2014 του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) για τη λειτουργία της αγοράς, τη διαχείριση των Μονάδων Παραγωγής των Συμβατικών Σταθμών και των Σταθμών ΑΠΕ καθώς και τη διαχείριση των Δικτύων Υψηλής Τάσης στα ΜΔΝ».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την ένταξη στον προϋπολογισμό επενδύσεων της ΔΔΝ για τα έτη 2012 έως και 2014 του έργου προμήθεια και εγκατάσταση Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) για τη λειτουργία της αγοράς, τη διαχείριση των Μονάδων Παραγωγής των Συμβατικών Σταθμών και των Σταθμών ΑΠΕ, καθώς και τη διαχείριση των Δικτύων Υψηλής Τάσης στα ΜΔΝ. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου ανέρχεται στα 12.000.000€.


Θέμα: 
Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-190/9.3.2011 για την εκτέλεση των Έργων: «Δίκτυα Περιοχής Κεφαλονιάς» και «Δίκτυα Περιοχής Ζακύνθου».

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΔ-190/09.03.2011, για την ανάδειξη Αναδόχων, στις δύο (2) Εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής για τις Περιοχές Κεφαλονιάς και Ζακύνθου στους αντίστοιχους μειοδότες. Οι μειοδότες, οι αντίστοιχες εκπτώσεις στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου και τα αντίστοιχα συμβατικά τιμήματα είναι τα ακόλουθα:

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ. ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΕΚΠΤΩΣΗ    %

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ    ΤΙΜΗΜΑ  ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

1

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ"

Κ/Ξ «ΕΡΓΩ ΑΤΕ-EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ»

3.700

21

2.923

2

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ

3.600

15

3.060Θέμα:
  Σύμβαση αριθ. 5049101/19.8.2010 με τον Οίκο Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. για την προμήθεια συρματόσχοινων επιτόνου.

Σύμβαση αριθ. 5049101/19.8.2010 με τον Οίκο Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. για την προμήθεια συρματόσχοινων επιτόνου.

Παράταση της διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την παράταση κατά ένα (1) έτος της διάρκειας ισχύος της σύμβασης με αριθμ. 5049101/19.08.2010 με τον οίκο Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. και την ανάθεση της προμήθειας 21.000χλγ. συρματόσχοινου επιτόνου «ΕΛΑΦΡΥ», 400.000χλγ. συρματόσχοινου επιτόνου «ΜΕΣΟ» και 160.000χλγ. συρματόσχοινου επιτόνου «ΒΑΡΥ», στον υπόψη οίκο, έναντι συνολικού τιμήματος € 671.561,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

Θέμα:  Διαγωνισμός αριθ. 504007/12.10.2010 για την προμήθεια Ασφαλειοαποζευκτών Υπαίθρου 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης κανονικής και ενισχυμένης μόνωσης και θηκών ανταλλακτικών.

–     Ματαίωση της προμήθειας μέρους των ποσοτήτων των υλικών του πιο πάνω διαγωνισμού.

–     Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ποσοτήτων των υλικών αυτού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθμ. 504007/12.10.2010, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 35.000 τεμ. ασφαλειοαποζευκτών υπαίθρου 20 KV κανονικής μόνωσης και 3.500 τεμ. ανταλλακτικών θηκών καθώς και 7.000 τεμ. ασφαλειοαποζευκτών υπαίθρου 20 KV ενισχυμένης μόνωσης και 700 τεμ. ανταλλακτικών θηκών στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος €1.660.400,00 για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΟ στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επάνω σ’ αυτοκίνητό του.

 

                       -----------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ