Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 16/06.06.2011 & Σ.Δ.Δ. 11/06/06/2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 16/06.06.2011 & Σ.Δ.Δ. 11/06/06/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 16/6.6.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

Θέμα:    Σύμβαση ILH-3/1264004/31.7.2006 με την Εταιρία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Μετασχηματιστών, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογεφυρών, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού για το Υδροηλεκτρικό Έργο ΙΛΑΡΙΩΝΑ, το Μικρό ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ και το Μικρό ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ».

-    Αποζημίωση της αναδόχου Εταιρίας για πρόσθετες δαπάνες από καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα.

-    Ανάθεση στην ανάδοχο Εταιρία της εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για τον έλεγχο του ΜΥΗΣ Παπαδιάς.

-    Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού και προσαρμογή του εξοπλισμού της Σύμβασης, λόγω αλλαγής του μονογραμμικού σχεδίου του ΜΥΗΕ Ιλαρίωνα.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την καταβολή στον Ανάδοχο της Σύμβασης ILH-3 (1264004)/31.07.06 του συνολικού ποσού των 4.610.000 €, σε σημερινές τιμές και μη αναθεωρούμενου, προς πλήρη, οριστική ανεπιφύλακτη και ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεών του, ως ακολούθως:

1.1     Ποσού 360.000 € σταθερού και μη αναθεωρούμενου, για τις δαπάνες που έχει υποστεί λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Υποσταθμού  και της τροποποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2     Ποσού 440.000 € σταθερού και μη αναθεωρούμενου, λόγω της ανατίμησης του κόστους των υπηρεσιών για την ανέγερση και την εκτέλεση των προκαταρκτικών δοκιμών του εξοπλισμού πέραν του Ιουλίου 2011, επιπρόσθετα του συμβατικού τιμήματος, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της ανέγερσης του στροβίλου και της γεννήτριας των Μονάδων Ι και ΙΙ του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, καθώς και με την πρόοδο των σχετικών προκαταρκτικών δοκιμών και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 01/07/2013.

1.3     Ποσού 152.000 €, σταθερού και μη αναθεωρούμενου, ανά μήνα παράτασης της περάτωσης της Εμπορικής Λειτουργίας του Έργου μετά την 01/12/2011, πληρωτέο ανά μήνα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση,  για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες,

1.4     Την ανάθεση των προσθέτων εργασιών για την παρακολούθηση του ΜΥΗΣ Παπαδιάς από τον ΑΗΣ Μελίτης, συνολικού ύψους δαπάνης 52.000  €, σταθερού και μη αναθεωρούμενου.

1.5     Την ανάθεση των προσθέτων εργασιών, για την προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού και προσαρμογή του Συμβατικού εξοπλισμού του ΜΥΗΕ Ιλαρίωνα, συνολικού ύψους δαπάνης 110.000 €, σταθερού και μη αναθεωρούμενου.

Η καταβολή των ποσών των παραγράφων 1.1,1.2,1.3  στον Ανάδοχο θα γίνει μετά από δήλωσή του εγγράφως ρητά και ανεπιφύλακτα ότι με την καταβολή αυτών των ποσών παραιτείται πλήρως και ολοσχερώς από οποιοδήποτε δικαίωμα περαιτέρω διεκδίκησης οποιουδήποτε ποσού σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους καταβάλλονται  τα ανωτέρω ποσά.

          
Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-966/21.12.2010 για την παροχή των υπηρεσιών: «Αποκομιδή, συσκευασία και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων των ΑΣΠ/ΤΣΠ της ΔΠΑΝ».    

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την  κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ- 966 και  την ανάθεση των υπηρεσιών: «Αποκομιδή, συσκευασία και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων των ΑΣΠ/ΤΣΠ της ΔΠΑΝ» στη μειοδότρια Κοινοπραξία HEC S.A.- POLYEKO Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 905.250,00 ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης  ΔΥΠΠ – 966.


Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-202004/26.4.2010 για την προμήθεια πείρων σύνδεσης και κυλινδρικών δακτυλιδίων πεδίλων ερπυστριών και κάδων μηχανημάτων Ορυχείων.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ-202004/26.04.2010, για την προμήθεια πείρων σύνδεσης και κυλινδρικών δακτυλιδίων πεδίλων ερπυστριών και κάδων μηχανημάτων Ορυχείων συνολικής αξίας € 1.387.471,5 στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους ως εξής :

Οίκος: ΚΑΜΠΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

          ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ                         Συνολική αξία € 775.032,5

Oίκος : ΕΛΥΝ Α.Β.Ε.Ε.                                                        Συνολική αξία € 459.038,00

Οίκος: ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.                                                           Συνολική αξία € 141.380,50

Οίκος: STAHLWERK AUGUSTFEHN

          SCHMIEDE GmbH&Co.KG                                         Συνολική αξία € 12.020,50Θέμα:    Μίσθωση ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του Καταστήματος Κεντρικής Θεσσαλονίκης / ΔΠΩΛ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την μίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τσιμισκή, Δαγκλή & Τσόπελα στη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφανείας 856 τμ, έναντι μηνιαίου μισθώματος 10.000€,  για την μεταστέγαση του καταστήματος Κεντρικής Θεσσαλονίκης.


Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 21033/14.12.10 για την εκποίηση διάφορων άχρηστων υλικών.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη εκποίησης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 21033/14.12.2010 για την εκποίηση διαφόρων άχρηστων υλικών και την ανάθεση της εκποίησης όλων των ειδών του διαγωνισμού ως εξής :

-    το είδος με α/α 1 στην πλειοδότρια εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ, έναντι συνολικού τιμήματος € 780.000,00

-    το είδος με α/α 2 στην πλειοδότρια εταιρεία ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 155.727,00.

 
Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. 611011/12.1.2011 για την προμήθεια ελαιολιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611011 και την ανάθεση της προμήθειας 2.125 τόνων ελαιολιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης στους μειοδότες Οίκους  ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,  ELVIGRO A.B.E.E.  και ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε.

 

----------------------------------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 11/6.6.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα:    Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της εκπόνησης του Έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για κύρια ειδικά αντικείμενα του μετασχηματισμού της Διανομής σε ανεξάρτητη θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε την ανάθεση του Έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για κύρια ειδικά αντικείμενα του μετασχηματισμού της Διανομής σε ανεξάρτητη θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.», στο πλαίσιο της δημιουργίας της θυγατρικής Εταιρείας Διανομής, στην Εταιρεία Συμβούλων Ernst & Young Α.Ε., βάσει του ΚΕΠΥ άρθρο 4 παρ.2δ, έναντι € 220.000 πλέον ΦΠΑ.


Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. 506101/13.4.2011 για τη μίσθωση φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για τις νήσους Αίγινα, Θάσο και Αλόννησο κατά το θέρος του 2011 και τη νήσο Αλόννησο κατά το θέρος του 2012.

-            Κρίση ένστασης.

-            Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την ανάθεση της μίσθωσης φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στις νήσους Αίγινα, Θάσο και Αλόννησο κατά το θέρος του 2011 και στη νήσο Αλόννησο το θέρος του 2012 συνολικής καθαρής ισχύος 30 MW στον οίκο GENERATOR COMPANY INTERNATIONAL (NL) B.V. έναντι συνολικού τιμήματος 1.961.060,00 Ευρώ.


Θέμα:    Έργο κατασκευής κτιρίου της Έδρας Περιοχής Λιβαδειάς της ΔΠΚΕ και Καταστήματος Πωλήσεων Λιβαδειάς της ΔΠΩΛ.

Μερική τροποποίηση της απόφασης ΣΔΔ αριθ. 54/13.7.2010.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων τροποποιώντας την υπ’ αριθ. 54/13.7.2010 απόφασή του ενέκρινε την κατασκευή κτηρίου για τη στέγαση της Έδρας Περιοχής Λιβαδειάς της ΔΠΚΕ στο οικόπεδο επί των οδών Πλαταιών και Αριστοφάνους Ο.Τ 52 στη Λιβαδειά.

Η ανάθεση για την κατασκευή του παραπάνω έργου θα γίνει κατόπιν διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

 

                                  -------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ