Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 15/25.5.2011 & Σ.Δ.Δ. 10/25.5.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 15/25.5.2011 & Σ.Δ.Δ. 10/25.5.2011


ΤΗΣ 15/25.5.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-0610212/27.4.2007 με την Κοινοπραξία «TCB ΑΥΓΙΔΗΣ Α.Ε. – JCT Analysentechnik GmbH» για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων συγκεντρώσεων αερίων εκπομπών και λειτουργικών παραμέτρων ΑΗΣ Καρδιάς».

Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του Έργου κατά 96 ημέρες, μέχρι την 01.04.2008.                      

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-0610211/29.11.2007 με την Κοινοπραξία «TCB ΑΥΓΙΔΗΣ Α.Ε. – JCT Analysentechnik GmbH» για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων συγκεντρώσεων αερίων εκπομπών και λειτουργικών παραμέτρων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».

Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του Έργου κατά 105 ημέρες, μέχρι την 12.09.2008.               

Θέμα:  Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-0610223/21.3.2007 με την Κοινοπραξία «TCB ΑΥΓΙΔΗΣ Α.Ε. – JCT Analysentechnik GmbH» για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων συγκεντρώσεων αερίων εκπομπών και λειτουργικών παραμέτρων ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».

Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του Έργου κατά 93 ημέρες, μέχρι την 22.02.2008.

Θέμα:  Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-0610213/21.3.2007 με την Κοινοπραξία «TCB ΑΥΓΙΔΗΣ Α.Ε. – JCT Analysentechnik GmbH» για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων συγκεντρώσεων αερίων εκπομπών και λειτουργικών παραμέτρων ΑΗΣ Μεγαλόπολης».

Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του Έργου κατά 111 ημέρες, μέχρι την 24.04.2008.                    

Θέμα: – Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του εγκατεστημένου στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας συγκροτήματος άλεσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας.

–    Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Συστήματος Διάθεσης Προεπιλεγμένης Τέφρας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε :

-    Τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση του εγκατεστημένου στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας συγκροτήματος άλεσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, διάρκειας πέντε (5) ετών.

-    Τη διενέργεια Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προς επιλογή Αναδόχου για την εγκατάσταση στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Συστήματος Διάθεσης Προεπιλεγμένης Τέφρας, προϋπολογισμένης δαπάνης 1,2 εκατ. € η οποία θα υλοποιηθεί στην περίπτωση και μόνο που ο Ανάδοχος που έχει επιλεγεί από τη διενέργεια του Πλειοδοτικού διαγωνισμού έχει ζητήσει την προεπιλογή της τέφρας και παράλληλα δεν προτίθεται να αναλάβει την κατασκευή του συστήματος προεπιλογής.

Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της Παροχής Υπηρεσιών: «Μίσθωση φορητής ισχύος 30 MW για την κάλυψη της Θερινής αιχμής του 2011 στην Κρήτη (ΑΗΣ Αθερινόλακκου)».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση στο μειοδότη οίκο DAMCO ENERGY της μίσθωσης φορητής ισχύος 30 ΜW στην Κρήτη (ΑΗΣ Αθερινόλακκου) για την κάλυψη της Θερινής αιχμής του 2011.

Το χρονικό διάστημα της μίσθωσης καλύπτει την περίοδο 01-07-2011 έως 31-08-2011 και υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον το αποφασίσει η ΔΕΗ Α.Ε. κατά 25 ημέρες.

Το ποσό της παρούσας ανάθεσης είναι 2.808.600€ και μπορεί να αυξηθεί μέχρι 3.771.225€ με την εφαρμογή της ρήτρας περί αύξησης του χρονικού διαστήματος μίσθωσης.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑΝ 11006/30.3.2011 για τη μίσθωση φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με κινητήρες ντήζελ έως 59,3 MW, με καύσιμο πετρέλαιο ντήζελ, για την κάλυψη των φορτίων θερινής αιχμής (1.7.2011 έως 31.8.2011) σε εννέα (9) νησιά της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής.

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΠΑΝ 11006 και την ανάθεση της προμήθειας της υπηρεσίας «Μίσθωση φορητών  ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με κινητήρες ντήζελ έως 59,3 MW, με καύσιμο πετρέλαιο ντήζελ, για την κάλυψη των φορτίων θερινής αιχμής (1-7-2011 έως 31-8-2011)  με δυνατότητα παράτασης 25 ημερών σε εννέα (9) νησιά της ΓΔΠ.» σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα

 

ΤΟΠΟΣ

ΙΣΧΥΣ MW

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/kW και Ημέρα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

1

GENERATOR

1.28

79,360

ΛΗΜΝΟΣ

0.8

GENERATOR

1.28

63,488

ΜΕΓΙΣΤΗ

0.5

GENERATOR

2.45

75,950

ΠΑΡΟΣ

4

SUNLIGHT

0.89

220,720

ΙΚΑΡΙΑ

1.5

GENERATOR

1.02

94,860

ΣΚΥΡΟΣ

0.5

GENERATOR

2.45

75,950

ΧΙΟΣ

1

GENERATOR

1.18

73,160

ΚΡΗΤΗ

30

 

 

 

ΡΟΔΟΣ

20

SUNLIGHT

0.89

1,103,600

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1,787,088

έναντι τιμήματος 1.787.088 Ευρώ που μπορεί να αυξηθεί μέχρι 2.399.598 Ευρώ με εφαρμογή της ρήτρας περί   αύξησης του χρονικού διαστήματος της μίσθωσης και με αντίστοιχη μείωση του ημερήσιου τιμήματος κατά 15 % για το διάστημα της παράτασης.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑΝ 11005/29.3.2011 για τη μίσθωση μιας μεταφερόμενης (mobile) αεριοστροβιλικής μονάδας συνολικής ισχύος 10 MW σε συνθήκες ISO, με καύσιμο ντήζελ, εγκατάσταση στον ΑΣΠ Πάρου της ΔΠΑΝ, και λειτουργία αυτής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά τις χρονικές περιόδους 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου των ετών 2011 και 2012, με option την ίδια χρονική περίοδο του έτους 2013.

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΠΑΝ 11005 και την ανάθεση στον Οίκο DAMCO S.A. της προμήθειας της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ   ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ (MOBILE)  ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΗΣ   ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 10 MW ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ISO, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΤΗΖΕΛ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ ΤΗΣ ΔΠΑΝ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤHΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ  1-ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011 και 2012, ΜΕ ΟΡΤΙΟΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.»  έναντι τιμήματος 1.767.000 Ευρώ που μπορεί να αυξηθεί  μέχρι 2.372.625 Ευρώ με εφαρμογή της ρήτρας περί αύξησης του χρονικού διαστήματος της μίσθωσης κατά 25 ημέρες και με αντίστοιχη μείωση του ημερήσιου τιμήματος κατά 15% για το διάστημα της παράτασης.

Θέμα:  Μακροχρόνια Σύμβαση Νο 1560/5.5.2004, 10ετούς διάρκειας, με τον Οίκο GE Energy Parts, Inc. για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους Αεριοστροβίλους (Α/Σ) της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΣΚ) IV του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

Ανάθεση της προμήθειας των ανταλλακτικών της Πέμπτης Ετήσιας Σύμβασης της πιο πάνω Μακροχρόνιας Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε, στα πλαίσια της Μακροχρόνιας Σύμβασης Προμήθειας ανταλλακτικών Νο 1560/05.05.2004, τη σύναψη της πέμπτης ετήσιας σύμβασης με τον Οίκο GE Energy Parts, Inc., αξίας € 208.522,63, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Αεριοστροβίλων της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Μακροχρόνιας Σύμβασης.

Θέμα:  Διαγωνισμός αριθ. 611106/5.5.2011 για την προμήθεια 2.240 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επικύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611106 και την ανάθεση της προμήθειας 2.240 τόννων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών στους μειοδότες Οίκους  CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

ΤΗΣ 10/25.5.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα:  Διαγωνισμός αριθ. 504005/12.10.2010 για την προμήθεια Ασφαλειοαποζευκτών 20 Kv με συνθετικούς μονωτήρες και θηκών ανταλλακτικών.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε τη ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης και την επαναδιακήρυξή του με αναθεωρημένες τεχνικές απαιτήσεις.


                                    

 

 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ