Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 14/2.5.2011 & Σ.Δ.Δ. 8/2.5.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 14/2.5.2011 & Σ.Δ.Δ. 8/2.5.2011


ΤΗΣ 14/2.5.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

  

Θέμα:  Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής από 30.6.2004.

Καταβολή του υπολειπόμενου ποσού και πέραν των χρονικών ορίων του πιο πάνω Μνημονίου Συνεργασίας.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού των 248.000 ευρώ προς τον Δήμο Λαυρεωτικής, και πέραν των χρονικών ορίων του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

                     
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200904/22.1.2010 για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτροκίνητων (SHOVELS) εκσκαφέων.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ - 200904 / 22.01.2010 για την προμήθεια δύο (2) κάδων ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων του Οίκου P & H HARNISCHFEGER, τύπου 2100 BL-E, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.

 

Θέμα:  Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ 5278628/4.9.2007 και Συμπλήρωμα Νο 1/4.6.2008 αυτής με την Εταιρία INTRAKAT για την εκτέλεση του Έργου: «Τρεις (3) Σταθμοί Κίνησης (Κεφαλές) και τρεις (3) Σταθμοί Επιστροφής (Ουρές) Ταινιοδρόμων Β=2400mm για το Ορυχείο Ν.Δ. Πεδίου (Υψηλάντη)».

Αύξηση του τιμήματος και παράταση των προθεσμιών πέρατος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος του Έργου, λόγω επιπρόσθετων εργασιών, κατά €37.075,00 και την τροποποίηση των προθεσμιών πέρατός του.

Κατά τα λοιπά η πιο πάνω Απόφαση ισχύει ως έχει.


Θέμα:  Διαγωνισμός αριθ. 2010.057/ΛΚΔΜ/26.1.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 900.000 Μ3 στ. υπερκειμένων για την προσαρμογή της κοίτης Σουλού στη νέα όδευση Εθνικής Οδού – Σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή των προωθημένων συνεργείων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Σύμβασης 2010.057/ΛΚΔΜ «Διακίνηση 900.000 Μ3 στ. υπερκειμένων για την προσαρμογή της κοίτης Σουλού στη νέα όδευση Εθνικής Οδού – Σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή των προωθημένων συνεργείων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» συμβατικού προϋπολογισμού € 1.196.764,00 στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία  «ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ».

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2010.052/ΛΚΔΜ/8.2.2011 για την παροχή της υπηρεσίας: «Φόρτωση και μεταφορά 350.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς τις αυλές λιγνίτη ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και ΑΗΣ Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Σύμβασης 2010.052/ΛΚΔΜ           «Φόρτωση και μεταφορά 350.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς τις αυλές λιγνίτη ΑΗΣ Πτολεμαίδας και ΑΗΣ Καρδιάς» συμβατικού προϋπολογισμού € 1.150.000,00 στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία  «ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ».

 

-----------------------------------------

 

 ΤΗΣ 8/2.5.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

 
Θέμα:      Σύμβαση αριθ. 5068041/16.11.2009 με τον Οίκο «ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ» για την προμήθεια Καλαθοφόρων πετρελαιοκίνητων οχημάτων Γραμμών Διανομής 4x4.

Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

 Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε :

-    Τις τροποποιήσεις – βελτιώσεις λειτουργικότητας των υλικών της Σύμβασης 5068041/16.11.2009 με τον Οίκο ‘’ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ’’ χωρίς οικονομική διαφοροποίηση και

-    Την παράταση του συμβατικού χρόνου της πρώτης τμηματικής παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες

Θέμα:      Σύμβαση αριθ. 5098091/27.4.2010 με τον Οίκο ELSTER GmbH για την προμήθεια Συστημάτων Τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με παράλληλη έγχυση.

Αλλαγή εργοστασίου κατασκευής των Μ/Σ ζεύξης του είδους 2 της πιο πάνω Σύμβασης.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την αλλαγή εργοστασίου κατασκευής των Μ/Σ ζεύξης του είδους 2 της Σύμβασης 5098091/27.04.2010 με τον οίκο ELSTER GmbH για την προμήθεια Συστημάτων Τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με παράλληλη έγχυση.

 

Θέμα:  – Διαγωνισμός αριθ. 509904/17.11.2009 για την προμήθεια Συστήματος  Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων δικτύου της ΔΠΝ.

               Μερική τροποποίηση της απόφασης ΣΔΔ αριθ. 9/21.2.2011.

           – Σύμβαση αριθ. 5098031/21.7.2010 με τον Οίκο EFACEC ENGENHARIA S.A. για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης Δικτύων Διανομής της ΔΠΑ.

            Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας του πιο πάνω Οίκου.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε :

 -     την αλλαγή επωνυμίας του οίκου «EFACEC ENGENHARIA S.A.» σε «EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.» στη σύμβαση 5098031/21.07.2010 &

 -     την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9/21.02.11 απόφασής του, ως προς την επωνυμία του μειοδότη οίκου από «EFACEC ENGENHARIA S.A.» σε «EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.».

 

--------------------------------

 

 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ