Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 14/13.07.2010 &ι Σ.Δ.Δ. 11/13.07.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 14/13.07.2010 &ι Σ.Δ.Δ. 11/13.07.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/13.7.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-1519Ε/17.11.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: "Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)" στην εταιρεία ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-1519Ε, έναντι συνολικού τιμήματος 1.767.270 €, πλέον ΦΠΑ.

Εξουσιοδότησε τον Διευθυντή της ΔΛΚΜ και σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρωτή του, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ-611003/27.4.2010 για την προμήθεια λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης για τους ΑΗΣ Μελίτης και Πτολεμαΐδας.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση ποσότητας 25.000ΜΤ λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης προέλευσης Βουλγαρίας για την αύξηση του αποθέματος του ΑΗΣ Μελίτης και την εκτέλεση δοκιμών στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.497.000.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ - 0810327/24.9.2008 με την Εταιρία "SOLERGON MON EΠE" για την εκτέλεση του Έργου: "Επισκευή - ανακαίνιση Λέβητα Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'".
Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του Έργου: "Επισκευή - ανακατασκευή λέβητα Μον ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης" κατά 29 ημερολογιακές ημέρες χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του Αναδόχου εξ αιτίας της παράτασης αυτής.

Όρισε τον Δ/ντή ΔΥΠΠ όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ το σχετικό Συμπλήρωμα Σύμβασης.


Θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στο υπό απαλλοτρίωση Κτήμα Συνεταιρισμού Λογγά - Ελάτης του Δήμου Καμβουνίων του Ν. Κοζάνης για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών.
Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την καταβολή, μέχρι την 31.12.2010, αποζημίωσης αγροζημίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λογγά - Ελάτης, συνολικού ποσού 177.788 €, λόγω της απώλειας της παραγωγής στο κτήμα Λογγά - Ελάτης για τα έτη 2011 και 2012, η οποία προέκυψε από την ολική καταστροφή των καλλιεργειών της από τις ανασκαφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή θα συνεχιστούν κατά τα έτη 2011 και 2012, ενώ το κτήμα θα παραμείνει στη διάθεση της ΔΕΗ έως 31.12.2013 για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων.

Επίσης, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δ/ντή ΚΕΨΕ Δυτικής Μακεδονίας κ. Κ. Παπαϊωάννου για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού, όπως αυτό θα οριστικοποιηθεί με τη συνδρομή της ΔΝΥ.

-----------------------------------------------------------------


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/13.7.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. 505911/26.2.2010 για την προμήθεια Μονοφασικών & Τριφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών Χ.Τ., απλού και διπλού τιμολογίου, αντίστοιχα.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια Μονοφασικών και Τριφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών Χ.Τ., απλού και διπλού τιμολογίου, αντίστοιχα, αριθμ. 505911/26.02.2010, στους ακόλουθους τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους :

- στον οίκο ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ανατίθεται η προμήθεια 18.000 τεμ. Μονοφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών 15/60 Α, 230 V, διπλού τιμολογίου (είδος 1), έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 534.600,00 (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση του υλικού στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή.

- στον οίκο Landis + Gyr A.E. ανατίθεται η προμήθεια 30.000 τεμ. Τριφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών 10/60 Α, 230/400 V, απλού τιμολογίου (είδος 2), έναντι συνολικού τιμήματος € 1.197.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση του υλικού στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 504910/10.2.2010 για την προμήθεια συρματόσχοινων επιτόνου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθμ. 504910/10.02.2010, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια συρματόσχοινων επιτόνου την κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτού και την ανάθεση της προμήθειας όλων των ειδών συρματόσχοινου επιτόνου στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 1.233.680,00 (πλέον Φ.Π.Α.) έπειτα από επαύξηση του είδους 3 κατά 70.000 χλγ, για παράδοση στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 509903/18.9.2009 για την προμήθεια Διακοπτών Φορτίου SF6 ή κενού, κλειστού τύπου 20 KV, 400 A, τηλεχειριζόμενων με RTU για τοποθέτηση σε εναέριο δίκτυο.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύου ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας Διακοπτών Φορτίου SF6 ή κενού, κλειστού τύπου 20 KV, 400 A, τηλεχειριζόμενων με RTU για τοποθέτηση σε εναέριο δίκτυο στον οίκο POWERTEC L.T.D. έναντι συνολικού τιμήματος 2.570.100,00 Ευρώ.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/9101002/10 για την εκτέλεση του Έργου: "Οικοδομικές εργασίες σε Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας Περιοχών: Φιλ. - Κηφισιάς, Περιστερίου, Αθήνας, Μεσογείων".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύου ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΠΑ/9101002/10 Τομέας Α για την εκτέλεση του Έργου : "Οικοδομικές Εργασίες σε Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας περιοχών : Φιλ. - Κηφισιάς, Περιστερίου, Αθήνας, Μεσογείων" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή Εταιρεία "ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ" με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 2.124.645,00 ευρώ.


Θέμα: Έργο κατασκευής κτιρίου της Έδρας Περιοχής Λιβαδειάς της ΔΠΚΕ και Καταστήματος Πωλήσεων Λιβαδειάς της ΔΠΩΛ.
Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων της Επιχείρησης ενέκρινε το Έργο κατασκευής κτιρίου για την στέγαση της Έδρας Περιοχής Λιβαδειάς της ΔΠΚΕ και του Καταστήματος Πωλήσεων Λιβαδειάς της ΔΠΩΛ στο ιδιόκτητο οικόπεδο επί των οδών Πλαταιών & Αριστοφάνους - Ο.Τ. 52 στη Λιβαδειά συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2,7 εκ. €.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 21001/20.4.2010 για την εκποίηση άχρηστων αγωγών δικτύων Cu.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 21001/20.04.10 για την εκποίηση 300.000 Kgr άχρηστων αγωγών δικτύων Cu, στην πλειοδότρια εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 1.555.800,00.

------------------------------------------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.