Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 12/28.06.2010 & Σ.Δ.Δ. 10/28.06.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 12/28.06.2010 & Σ.Δ.Δ. 10/28.06.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12/28.6.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΚΠΜ 0290011/17.9.2009 με την Εταιρία "ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & NE" για την εκποίηση άχρηστων υλικών.
Παράταση του χρόνου παραλαβής των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών & Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση του χρόνου παραλαβής των υλικών της σύμβασης κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι 18.07.10.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-0910383/11.2.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Καθαρισμοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους χώρους του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων εγκρίνει την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ - 0910383 και την ανάθεση του Έργου "Καθαρισμοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους χώρους του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ" στο μειοδότη Ε.Δ.Ε AΝΑΣΤΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, έναντι συνολικού τιμήματος € 912.578,72.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ - 0910372/21.9.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Αποκομιδή, συσκευασία και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων των ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου, Αλιβερίου, Λινοπεραμάτων, Χανίων, Αθερινόλακκου και Ρόδου".
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων εγκρίνει τη ματαίωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ 0910372 και την προκήρυξη χωριστών διαγωνισμών για την Κρήτη και τη Ρόδο με προβλεπόμενη διάρκεια συμβάσεων τον ένα χρόνο.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ - 1010403/22.2.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Καθαρισμοί ταινιόδρομων - συστημάτων τέφρας, εγκαταστάσεων Χημείου και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους χώρους του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων εγκρίνει την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ - 1010403 και την ανάθεση του Έργου "Καθαρισμοί ταινιοδρόμων - συστημάτων τέφρας, εγκαταστάσεων Χημείου και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους χώρους του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ" στο μειοδότη Ε.Δ.Ε ΜΟΙΡΑ ΙΩΑΝΝΗ , έναντι συνολικού τιμήματος 845.304,49 ΕΥΡΩΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-903911/29.9.2009 για την προμήθεια χυτών προϊόντων για κάλυψη των αναγκών των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών Αμυνταίου - Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α' & Β', Μελίτης και Πτολεμαΐδας.
- Ματαίωση της προμήθειας ορισμένων ειδών και μείωση διακηρυχθεισών ποσοτήτων ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ - 903911 και ανέθεσε την προμήθεια των σχετικών υλικών στους αντίστοιχους μειοδότες έναντι συνολικού τιμήματος € 423.753,21 πλέον Φ.Π.Α., ως ακολούθως:
- Στον Οίκο ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ υλικά συνολικού τιμήματος € 165.257,96 πλέον Φ.Π.Α.
- Στον Οίκο K.T.S. ΕΠΕ υλικά συνολικού τιμήματος € 199.303,25 πλέον Φ.Π.Α.
- Στον Οίκο ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. υλικά συνολικού τιμήματος € 59.192,00 πλέον Φ.Π.Α.
και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΚΠΠ - 0710271/13.6.2008 με τον Οίκο ΕΚΜΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: "Ανακατασκευή προθερμαντών Νερού Υψηλής Πίεσης ΜΟΝ III ΑΗΣ Πτολ/δας".
Παράταση της προθεσμίας πέρατος εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας πέρατος εκτέλεσης του έργου "Ανακατασκευή προθερμαντών Νερού Υψηλής Πίεσης ΜΟΝ ΙΙΙ ΑΗΣ Πτολεμαϊδας" κατά 222 ημερολογιακές ημέρες για την αποσυναρμολόγηση, ανακατασκευή και τοποθέτηση των προθερμαντών στην τελική τους θέση, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του Αναδόχου εξ αιτίας της παράτασης αυτής, ορίζει τον Δ/ντή ΔΥΠΠ όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ το σχετικό Συμπλήρωμα Σύμβασης.

------------------------------------------------------------------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10/28.6.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/9101001/10 για την εκτέλεση του Έργου: "Οικοδομικές εργασίες σε Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας Περιοχών: Καλλιθέας, Πειραιά, Ελευσίνας".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΠΑ/9101001/10 για την εκτέλεση του Έργου: "Οικοδομικές Εργασίες σε Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας περιοχών : Καλλιθέας, Πειραιά, Ελευσίνας" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή Εταιρεία "ΑΛΚΗ ΑΤΕΒΕ" με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 1.418.011,50 ευρώ.

------------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.