Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 12/19.06.2012

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 12/19.06.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/19.6.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-0910387 για την εκτέλεση του Έργου: «Αποξήλωση και ασφαλής διάθεση υλικών που περιέχουν αμίαντο από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Μον. Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αλιβερίου».
Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του Έργου: «Αποξήλωση και Ασφαλής διάθεση υλικών που περιέχουν αμίαντο από τον Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Μονάδων Ι & ΙΙ του ΑΗΣ Αλιβερίου», κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες επιπλέον εκείνων που εγκρίθηκαν με το Συμπλήρωμα Νο 1 της υπόψη Σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 16.8.2012. Ο Ανάδοχος του Έργου ουδεμία απαίτηση έχει ή θα εγείρει στο μέλλον ένεκα της εν λόγω παράτασης.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΚΠΜ 0211201/13.3.2012 για την εκποίηση 5.000.000 κιλών σιδήρου ρετάλια (scrap) και 158.400 κιλών σιδηροτροχιών χρησιμοποιημένων, φθαρμένων και μη επισκευάσιμων.
Παράταση του χρόνου παραλαβής των ειδών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση του χρόνου παραλαβής των υλικών της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 13.11.2012.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621103/28.2.2012 για παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 621103/28.2.2012 και την ανάθεση, κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στις παραγράφους 9 και 13 του τεύχους « Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού» της Διακήρυξης, της παροχής υπηρεσιών δημοσιεύσεων, για 16,8 μήνες, στην εταιρεία «ΕΛΜΑ ΕΠΕ» σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 621103/28.2.2012, την προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισμό και σύμφωνα την από 30.3.2012 επιστολή του Οίκου, με ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό για την Επιχείρηση τίμημα το ποσόν του 1.190.000 Ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης (option) της ΔΕΗ Α.Ε. για αύξηση μέχρι + 50%. 

Θέμα: Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών δημοσιεύσεων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών δημοσιεύσεων στον Οίκο «ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αριθ. 11059/15.12.2011 για το χρονικό διάστημα από 15.3.2012 έως και 31.5.2012 και έναντι προϋπολογισμένου τιμήματος 400.000 Ευρώ.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-2022Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 2.600.000 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το Δυτικό πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του έργου της Διακήρυξης ΔΛΚΔΜ-2022 Ε που αφορά την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 2.600.000 m3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το Δυτικό πεδίο Χωρεμίου», στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 2.205.960 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και όρισε το Διευθυντή της ΔΛΚΜ, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2011.500/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: « Νέος δρόμος διασύνδεσης Διοικητηρίου – ΟΠΚα και Κεντρικών Συνεργείων» στο ΛΚΔΜ.
- Επαύξηση του προϋπολογισμού του πιο πάνω Έργου (1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας)
- Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την επαύξηση του προϋπολογισμού του Έργου: «Νέος δρόμος διασύνδεσης Διοικητηρίου – ΟΠΚα και Κεντρικών Συνεργείων» της σύμβασης αριθ. 2011.500/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕΒΕ», κατά 328.682,46 Ευρώ, ήτοι σε ποσοστό, 43,86%, ανερχόμενης κατ’ αυτόν τον τρόπο της συνολικής δαπάνης του Έργου σε 1.078.076,81 Ευρώ σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α.α. 45.2 και 17.1.2005 και με τον ΚΕΠΥ άρθρο 11 παρ. 4.1 και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας πέρατος του Έργου κατά 131 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συμφωνητικού.

Θέμα: Παροχή της υπηρεσίας: «Διαβροχή δρόμων και δαπέδων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ με χρήση καταβρεχτήρων».
Ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ανάθεση.

Θέμα: Παροχή της υπηρεσίας μετά από Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό: (Διακήρυξη αριθ. 2011.411/ΛΚΔΜ): «Φόρτωση και μεταφορά 750.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα της την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 350.000 τόνων λιγνίτη από το Νέο BUNKER Κομάνου της την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα».
Ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση της παραπάνω παροχής υπηρεσίας στην εταιρεία «ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», έναντι συνολικού τιμήματος 3.956.500,00 Ευρώ.

Θέμα: Ανάθεση χωρίς προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργολάβων) αριθ. 2012.001/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, μεταφορά και απόθεση 14.350 m3 στ. αγόνων υλικών με μηχανικά μέσα και χειρονακτική εκσκαφή με αρχαιολογική διερεύνηση 32.150 m3 στ. αγόνων υλικών σε περιοχή σωστικής ανασκαφής στο Ορυχείο Αμυνταίου σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΓΑΙΑ ΑΤΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 3.218.366,25 Ευρώ.

                         -----------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.