Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ 1/12.1.2011 & Σ.Δ.Δ. 1/12.1.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ 1/12.1.2011 & Σ.Δ.Δ. 1/12.1.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1/12.1.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Χρηματοδότηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για την εκπόνηση Μελέτης Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και Ανάδειξης Περιοχής Λιμνών και Τεχνητών Φραγμάτων (Ανάντη Φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου).
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, ενέκρινε την χρηματοδότηση της παραπάνω Μελέτης με το ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα (336.712,00) Ευρώ , πλέον ΦΠΑ, προς εκπλήρωση της απορρέουσας από την σχετική ΚΥΑ έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων των Έργων υποχρέωση της Επιχείρησης.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ - 904002/12.7.2010 για την προμήθεια Ασβεστόλιθου για την κάλυψη αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε τη ματαίωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904002.Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας κινητών και σταθερών πτερυγίων για τους Αεριοστροβίλους (Α/Σ) ALSTOM (πρώην ΑΒΒ) τύπου GT8, της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΣΚ) του ΑΗΣ Χανίων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση, σύμφωνα με την παράγρ. 3γ του άρθρου 40 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ της Ε.Ε. και την παράγρ. 2.γ του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ ΔΕΗ, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού, της προμήθειας ανταλλακτικών για τους Αεριοστροβίλους ALSTOM τύπου GT8, της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Χανίων, στον Οίκο ALSTOM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αντί του ποσού των € 2.635.101,47.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΚΠΜ-6118221/9.12.2008 με την Κοινοπραξία POLYECO-HEC για την εκτέλεση του Έργου: "Αποκομιδή, συσκευασία και διάθεση των πετρελαιοειδών καταλοίπων των ΑΣΠ Σάμου, Χίου, Λέσβου, Κω, Σύρου και Πάρου της ΔΠΑΝ".
Παράταση της διάρκειας ισχύος και αύξηση της προς αποκομιδή ποσότητας των ειδών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Δ/νσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε επτάμηνη χρονική παράταση της Σύμβασης ΔΥΚΠΜ-6118221 με επαύξηση της συμβατικής προς αποκομιδή ποσότητας των πετρελαιοειδών καταλοίπων κατά 1.200 ΜΤ.Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, του Έργου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σχετικά με την υποστήριξη και προετοιμασία της ΔΕΗ και τη διενέργεια σχετικής έρευνας αγοράς για την ανταλλαγή ενέργειας μέσω Drawing Right Agreements (DRAs), εις τρόπον ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της ΔΕΗ όπως έχουν διαμορφωθεί από την τρέχουσα συγκυρία ως προς το άνοιγμα της Ελληνικής αγοράς Η/Ε και του χαρτοφυλακίου λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρία PricewaterHouseCoopers, του Έργου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σχετικά με την υποστήριξη και προετοιμασία της ΔΕΗ και τη διενέργεια σχετικής έρευνας αγοράς για την ανταλλαγή ενέργειας μέσω Drawing Right Agreements (DRAs) ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της ΔΕΗ όπως έχουν διαμορφωθεί από την τρέχουσα συγκυρία ως προς το άνοιγμα του χαρτοφυλακίου λιγνιτικής παραγωγής της Επιχείρησης.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1/12.1.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-188/10.11.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Aποξήλωση των παλιών και εγκατάσταση - σύνδεση νέων Πινάκων Μ.Τ. στον Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ".
Κατακύρωση το πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου της περίληψης στον πρώτο μειοδότη, ήτοι στην εταιρεία με την επωνυμία "ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε" με συνολικό συμβατικό τίμημα 188.916 €.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-189/18.11.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια και πόντιση υποβρυχίων καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kV, με μόνωση XLPE στις διασυνδέσεις Αίγινας - Μεθάνων και Θάσου - Κεραμωτής".
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης ΔΔ-189 για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kV, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ-ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ", επειδή ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής και κατ' ουσία απέβη άγονος.
Επίσης, αποφάσισε τη διεξαγωγή νέου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, με τροποποιημένους όρους Διακήρυξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υλοποίηση του έργου μέχρι τις 30.6.2012.

                                                    

                                                                                ------------------------------------------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ