Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 11/16.06.2010 & Σ.Δ.Δ. 9/16.06.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 11/16.06.2010 & Σ.Δ.Δ. 9/16.06.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11/16.6.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2009.182/ΛΚΔΜ/15.12.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων του ΚΟΠΑ".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων του ΚΟΠΑ"στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2009.182/ΛΚΔΜ και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 1.311.434,19 €.Θέμα: Διαγωνισμός ΔΥΠΟΡ-201008/21.4.2010 για την προμήθεια γάλακτος αγελάδος, φρέσκου, παστεριωμένου - ομογενοποιημένου πλήρους (3,5% λιπαρά), σε συσκευασία χάρτινου κουτιού καθαρού περιεχομένου μισού (1/2) λίτρου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ- 201008/21.04.2010 και ανέθεσε την προμήθεια 4.962.800 κυτίων γάλατος, στο μειοδότη οίκο ΓΑΤΑ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 1.488.840,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΛΚΜ - 1455 Ε/11.9.2009 με την Εταιρία "ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 1.460.000 (+50% -30%) FΜ³ αγόνων και λιγνίτη από το Πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης".
Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την επαύξηση του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού της Σύμβασης ΔΛΚΜ-1455 Ε ''Διακίνηση 1.460.000 (+50% -30%) FM3 αγόνων και λιγνίτη από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγ/λης'', μέχρι 50 %, ήτοι μέχρι ποσού 923.600 €, καθώς και την αντίστοιχη χρονική παράταση του Έργου για την εκτέλεση του αντικειμένου της επέκτασης από τον Ανάδοχο του Έργου ''ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ''
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της σύμβασης ΔΛΚΜ-1455 Ε .Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5386316/2008 με την Εταιρία "ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 11,56 x 106 (-25% +50%) Μ³ στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα ΒΔ πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς".
Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω επαύξηση.Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Μαυροπηγής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση του ποσού του 1.000.000 ευρώ για τη συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στις θέσεις "Μικρό Λιβάδι", "Ίσιωμα", "Ντρέγκης", "Βαρκάρης" και "Βρύση", καθώς και στο δάσος δρυός του Δ.Δ. Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας, που βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Μαυροπηγής.Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 170.000 ευρώ για τη συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στη θέση Σωτήρας Vα, η οποία βρίσκεται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621914/30.9.2009 για την προμήθεια Λογισμικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης του Στόλου Οχημάτων της ΔΕΗ Α.Ε.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το ΣΔΑΕΔ ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού 621914 / 21.07.2009 για την Προμήθεια Λογισμικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων, λόγω αλλαγής των αναγκών της Επιχείρησης και την ανάληψη του Έργου από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.


------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9/16.6.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θέμα: Συμφωνία Πλαίσιο (Σ.Π.) αριθ. ΔΥΠΔ-36/6.3.2007 και Συμπλήρωμα Νο 1/23.3.2009 αυτής με τον Οίκο "ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ" για την προμήθεια συνδετήρων παροχών του συνεστραμμένου καλωδίου 3x70 mm2 χαμηλής τάσης, τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα διετούς παράτασης μετά από αμοιβαία συμφωνία.
Παράταση κατά δύο (2) χρόνια της ισχύος της πιο πάνω Σ.Π.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε για τη Σ.Π. αριθμ. ΔΥΠΔ-36/ 06.03.2007 και το Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής, την παράταση κατά δύο (2) χρόνια της ισχύος της υπόψη Σ.Π. για την προμήθεια συνδετήρων παροχών του συνεστραμμένου καλωδίου 3Χ70 mm? χαμηλής τάσης με τον Οίκο "ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ".

Η παράταση της Σ.Π. θα υλοποιηθεί με τη συνομολόγηση δύο (2) Ετησίων Συμβάσεων για την προμήθεια -συνολικά- 980.000 τεμ. συνδετήρων παροχών του συνεστραμμένου καλωδίου 3Χ70 mm? χαμηλής τάσης, συνολικής αξίας 1.184.760,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 4038102/3.9.2009 με τον Οίκο BELLAVIA ΕΠΕ για το πλύσιμο μονωτήρων σε Γ.Μ. 150 & 400 KV, με εκτόξευση νερού από ελικόπτερο.
Παράταση της διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.


Το ΣΔΔ της ΔΕΗ ΑΕ στην συνεδρίαση της 16.6.2010 αποφάσισε την παράταση κατά ένα ( 1 ) έτος της Σύμβασης 4038102/3-9-09 με τον Οίκο BELLAVIA ΕΠΕ για το πλύσιμο αλυσίδων Μονωτήρων 150 KV και 400 KV. Το τίμημα των εργασιών για το έτος 2010 διαμορφώνεται στο ποσό 498.340,00 ΕΥΡΩ το οποίο θα αναπροσαρμοστεί όταν οριστούν οι δείκτες του τύπου αναπροσαρμογής.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Νοτιοανατολικού τμήματος Στερεάς Ελλάδας, Κορινθίας, Ευβοίας, Κρήτης και νήσου Άνδρου, για την αποφυγή διακοπών από καλοκαιρινή μόλυνση.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621914/30.9.2009 για την προμήθεια Λογισμικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης του Στόλου Οχημάτων της ΔΕΗ Α.Ε.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το ΣΔΔ ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού 621914 / 21.07.2009 για την Προμήθεια Λογισμικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων, λόγω αλλαγής των αναγκών της Επιχείρησης και την ανάληψη του Έργου από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 21005/16.3.2010 για την εκποίηση διάφορων άχρηστων υλικών.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 21005/16.03.10 για την εκποίηση διαφόρων άχρηστων υλικών και την ανάθεση της εκποίησης όλων των ειδών του διαγωνισμού ως εξής :

- τα είδη με α/α 1 και 3 στην πλειοδότρια εταιρεία ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 527.170,00

- τα είδη με α/α 2 και 6 στην πλειοδότρια εταιρεία ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 462.200,00

- το είδος με α/α 4 στην πλειοδότρια εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 227.400,00

- το είδος με α/α 4 στην πλειοδότρια εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 227.400,00

- το είδος με α/α 5 στην πλειοδότρια εταιρεία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 355.500,00

- το είδος με α/α 7 στην πλειοδότρια εταιρεία ΣΤ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 3.135,00


------------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.