Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 10/04.04.2011

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 10/04.04.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10/4.4.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

 

 

Θέμα:    Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Μαυροπηγής.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη διάθεση 2.500.000 ευρώ στην Λ΄ Εφορία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, για τη συνέχιση ανασκαφικών εργασιών για τη διάσωση και προστασία ευρημάτων, σε καθορισμένες θέσεις εντός του Τοπικού Διαμερίσματος Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Μαυροπηγής.

                      

 

Θέμα:    Συμβάσεις αριθ. 2009.439 – 1 έως 19/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Διαβροχή δρόμων και δαπέδων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ με χρήση βυτίων νερού».

Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 και του άρθρου 4 των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω τροποποίηση.

                   

Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 615104/5.11.2010 για την προμήθεια πετρελαιοκίνητων  ρυμουλκών οχημάτων, 4x2, εφοδιασμένων με επικαθήμενες φορτηγίδες (FLAT) τριών αξόνων.

Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του οίκου Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ επί τεχνικής απόρριψης προσφοράς του στο Διαγωνισμό ΔΥΚΠΜ 615104/05.11.2010 και την οριστική κρίση της προσφοράς του ως τεχνικά μη αποδεκτής στο σύνολό της.

 

 

 Θέμα:   
Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ-11107104/17.12.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Συντήρηση – Τροποποίηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στον ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ».

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθμ. ΔΜΚΘ-11107104/17.12.2010 για την εκτέλεση του Έργου Συντήρηση - Τροποποίηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στον ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ» στην Εταιρεία ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ.

                   

-------------------------------------------------------

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ