Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 03.05.10 & Σ.Δ.Δ. 04.05.10

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 03.05.10 & Σ.Δ.Δ. 04.05.10


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7/3.5.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5396318/2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 2,0 x 106 Μ3 στ. αγόνων από την περιοχή της Εξωτερικής απόθεσης - Βορειοδυτικών πρανών του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 2,0 x 106 Μ3 στ. αγόνων από την περιοχή της Εξωτερικής απόθεσης - Βορειοδυτικών πρανών του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ", σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 5396318/2009 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα € 1.556.000.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ - 126/5285839/23.9.2008 με την Κοινοπραξία "ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε. - KOLUBARA METAL Ltd" για την εκτέλεση του Έργου: "Αποσυναρμολόγηση - Μεταφορά - Συναρμολόγηση & Συντήρηση ενός Εκσκαφέα Β/W - 650 από το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας".
Παράταση των προθεσμιών πέρατος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση των προθεσμιών πέρατος του πιο πάνω Έργου.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5268503/7.3.2006 και Συμπλήρωμα Νο 1/24.4.2008 αυτής με το ΙΓΜΕ για την εκτέλεση του Έργου: "Γεωτρητική έρευνα Νοτιοδυτικού πεδίου Πτολεμαΐδας. Εκτέλεση 50 κοιτασματολογικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 10.000 μέτρων και εκπόνηση γεωλογικής - κοιτασματολογικής έκθεσης" και "Επαύξηση του έργου της αρχικής Σύμβασης κατά 12 κοιτασματολογικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 3.000 μέτρων στο γειτονικό κοίτασμα του Νοτιοδυτικού πεδίου, Τομέα Κ".
Παράταση των προθεσμιών πέρατος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την παράταση των εργασιών της Σύμβασης 5268503/2006 : "Γεωτρητική έρευνα Νοτιοδυτικού πεδίου Πτολεμαϊδας. Εκτέλεση 50 κοιτασματολογικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 10.000 μέτρων και εκπόνηση γεωλογικής - κοιτασματολογικής έκθεσης" και "Επαύξηση του έργου της αρχικής Σύμβασης κατά 12 κοιτασματολογικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 3.000 μέτρων στο γειτονικό κοίτασμα του Νοτιοδυτικού πεδίου, Τομέα Κ", μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε.-ΙΓΜΕ κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως τις 31.10.2009.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200903/6.7.2009 και Συμπλήρωμα Νο1/15.7.2009 αυτού για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών οχημάτων LECTRA HAUL MT-3300 κατασκευής του Εργοστασίου TEREX MINING (πρώην UNIT RIG).
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθμό ΔΥΠΟΡ-200903 και του Συμπληρώματος Νο1/15.07.2009, για την Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών οχήματων LECTRA HAUL MT-3300 κατασκευής του Εργοστασίου TEREX MINING (πρώην UNIT RIG), μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας συνολικής αξίας € 2.400.000, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης στη Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 61 703/31.1.2007 με την Εταιρία ΜΕ.ΚΑ.ΣΩΛ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ Αλιβερίου - Κατασκευή Νέων Δεξαμενών Μαζούτ, μετά των συναφών διασυνδέσεων με υφιστάμενα δίκτυα και εγκαταστάσεις, και αποξήλωση υφιστάμενων δεξαμενών".
Λύση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, ενέκρινε την οριστική λύση της Σύμβασης ΔΜΚΘ - 11 61 703 - "ΑΗΣ Αλιβερίου - Κατασκευή Νέων Δεξαμενών Μαζούτ, μετά των συναφών διασυνδέσεων με υφιστάμενα δίκτυα και εγκαταστάσεις, και αποξήλωση υφιστάμενων δεξαμενών" με τη συναίνεση των δύο μερών, καθώς και την οικονομική τακτοποίηση αυτής.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-903907/27.8.2009 για την προμήθεια στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ - 903907 και ανέθεσε την προμήθεια των σχετικών υλικών στο μειοδότη Οίκο ΜΕΤΚΑ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 1.700.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού.

Θέμα: Χρηματοδότηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για την εκπόνηση της μελέτης "Έργου Αποκατάστασης και Καθορισμού Ζωνών Απόληψης Αδρανών Κοίτης Αχελώου κατάντη Φράγματος Στράτου I".


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τη χρηματοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για την εκπόνηση ανωτέρω αναφερόμενης μελέτης, με το ποσό των 200.213 €, πλέον ΦΠΑ, προς εκπλήρωση της απορρέουσας από την ισχύουσα σχετική ΚΥΑ/ΕΠΟ υποχρέωσης της Επιχείρησης.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑΝ 90326/16.2.2010 για τη μίσθωση φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με κινητήρες Diesel έως 35MW, με καύσιμο πετρέλαιο diesel, για την κάλυψη των φορτίων θερινής αιχμής (1-7-2010 έως 31-8-2010) με δυνατότητα παράτασης 25 ημερών στα νησιά Κρήτη και Ρόδο.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΠΑΝ 90326/21- 10-2009 για την μίσθωση φορητών Η/Ζ για την κάλυψη της θερινής αιχμής του 2010 στα νησιά Κρήτη (16 MW) και Ρόδο (10 MW). To διάστημα της μίσθωσης είναι από 1-7-2010 έως 31-8-2010 με δυνατότητα παράτασης εφόσον το αποφασίσει η ΔΕΗ Α.Ε. κατά 25 ημέρες. Το συνολικό τίμημα της ανάθεσης αυτής είναι 1.740.960 Ευρώ και μπορεί να αυξηθεί μέχρι 2.337.660 Ευρώ με εφαρμογή της ρήτρας περί αύξησης του χρονικού διαστήματος της μίσθωσης.

Θέμα: Οικονομική ενίσχυση της Λ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λ' ΕΠΚΑ) για τη συνέχιση της σωστικής Αρχαιολογικής Έρευνας που διενεργείται στην περιοχή του ΥΗΕ Ιλαρίωνα στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταβολή ποσού 2.000.000 € προς τη Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Λ΄ΕΠΚΑ) για τη απρόσκοπτη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή του ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Το ποσόν αυτό αποτελεί προκαταβολή, έναντι του τελικού ποσού που θα εγκριθεί μετά από σχετική απόφαση επί του θέματος από την Επιτροπή Μεγάλων Έργων του ΥΠΠΟΤ. Οι αρχαιολογικές έρευνες διενεργούνται βάσει των απαιτήσεων των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου και η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται σύμφωνα με την εξέλιξη των ερευνών και μετά την υποβολή των σχετικών παραστατικών από τη Λ΄ ΕΠΚΑ.

------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6/4.5.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα: Διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία αριθ. 503909/4.2.2010 για την προμήθεια Αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε:
1.Τη συνέχιση συμμετοχής στον Πίνακα Προμηθευτών Αλεξικέραυνων ΜΤ του οίκου AREVA PARAFOUDRES SA με τη νέα επωνυμία του που είναι TRIDELTA PARAFOUDRES SA.
Όλοι οι λοιποί όροι συμμετοχής της εταιρείας στον Πίνακα παραμένουν αμετάβλητοι όπως ίσχυαν μέχρι την αλλαγή της επωνυμίας της.
2.Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία αριθ. 503909/04.02.2010 και την ανάθεση της προμήθειας 30.000 τεμ. αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο TRIDELTA PARAFOUDRES SA, έναντι συνολικού τιμήματος 960.000,00 Ευρώ, για παράδοση του υλικού ελεύθερο σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό του.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 4066031/23.1.2009 με τον Οίκο ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για την προμήθεια Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου & Προστασίας Υ/Σ για το ΚΥΤ Λαγκαδά.
Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων της ΔΕΗ ΑΕ αποφάσισε, την παράταση του χρόνου παράδοσης της σύμβασης 4066031/23.01.09 με τον οίκο ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., για την προμήθεια ενός (1) ψηφιακού συστήματος ελέγχου και προστασίας Υποσταθμού (ΨΣΕ) για το υπό κατασκευή ΚΥΤ Λαγκαδά, κατά 4 μήνες, δηλαδή μέχρι 23 Μαΐου 2010.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.