Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 9/15.04.2014

Σ.Δ. 9/15.04.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/15.4.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

Θέμα:
Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΛΚΜ-2678Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις Κύριου Εξοπλισμού».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης ΔΛΚΜ – 2678Ε που αφορά «Επισκευές και συντηρήσεις Κύριου εξοπλισμού» στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «Τεχνοκάτ Κ. ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ – Α. ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 1.455.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και όρισε τον Διευθυντή της ΔΛΚΜ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5336307/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και σκληρών σχηματισμών από την περιοχή των Δυτικών Πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής» με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ».
- Υποκατάσταση του Αναδόχου του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, την υποκατάσταση του Αναδόχου του Έργου της Σύμβασης 5336307/2013: «Διακίνηση 3,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και σκληρών σχηματισμών από την περιοχή των Δυτικών Πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής» «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» από την εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ», για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμβατικού προϋπολογισμού. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΜΚΘ – 11 12 5201 για την εκτέλεση του Έργου: «Εγκατάσταση μέτρων Πυροπροστασίας ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΜΚΘ – 11 12 5201 για την εκτέλεση του Έργου: «Εγκατάσταση μέτρων Πυροπροστασίας ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» και την ανάθεση του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «ELINCO Α.Ε.». 
 

Θέμα : Διαγωνισμός με αριθ. ΔΜΚΘ – 11 13 5251 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Λέβητα Μονάδας V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών NO× με πρωτογενή μέτρα».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΜΚΘ – 11 13 5251 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Λέβητα Μονάδας V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών NO× με πρωτογενή μέτρα» και την ανάθεση του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «SOLERGON Α.Ε.», με συνεργαζόμενο υπεργολάβο της την Εταιρεία «Hitachi Power Europe Service GmbH» για το σχεδιασμό και τη μελέτη του Έργου. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202207/20.5.2013 για την προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων Τ/Δ από ελαστομερή πολυουρεθάνη.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202207/20.5.2013 για την προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων Τ/Δ από ελαστομερή πολυουρεθάνη, συνολικής αξίας 1.693.850 Ευρώ, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΓΚΑΛΕΚΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 621345/28.1.2014 για την παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ 621345/28.1.2014 με ανοιχτή διαδικασία και ανέθεσε τη παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων για δεκαέξι (16) μήνες στην εταιρεία «ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», έναντι προϋπολογιστικού συμβατικού τιμήματος 1.050.000 Ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης (option) της ΔΕΗ Α.Ε. για αύξηση μέχρι +50% ή μείωση μέχρι -20%. 


Θέμα: Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΣ/30134/8.1.2014 για τη φύλαξη 35 υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων ΔΕΗ/ΔΠΩΛ.
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΣ/30134/8.1.2014 και την ανάθεση του έργου της φύλαξης (35) Καταστημάτων Πωλήσεων της ΔΕΗ/ΔΠΩΛ, στην εταιρεία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» Μ.Ε.Π.Ε. 
 

Θέμα: Σύμβαση Έργου με αντικείμενο: «Εξωτερικός Σύμβουλος για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, στο πλαίσιο του Έργου: Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Η/Ε και Διαχείρισης Κινδύνου» μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε., της EnerCoRD ΕΠΕ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
- Αποδοχή αποχώρησης της εταιρείας EnerCoRD ΕΠΕ.
- Τροποποίηση ως προς το ανεκτέλεστο τμήμα της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποδέχτηκε την αποχώρηση της εταιρείας EnerCoRD ΕΠΕ από την από 1.2.2012 τριμερή Σύμβαση και αποφάσισε την ανάθεση του εν λόγω ανεκτέλεστου μέρους της Σύμβασης στον έτερο αντισυμβαλλόμενο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με δυνατότητα εξάμηνης χρονικής παράτασης. 
 

Θέμα: Υπογραφή νέας Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε. για την είσπραξη λογαριασμών ρεύματος. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την υπογραφή νέας Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε. για την είσπραξη λογαριασμών ρεύματος μέχρι 31.12.2014. 
 


               
                                             --------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.