Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 9/21.6.2017

Σ.Δ. 9/21.6.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/21.6.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Πιστοποίηση Αναδόχων χωματουργικών εργασιών και εργασιών συντήρησης πάγιου και Diesel εξοπλισμού στο ΛΚΔΜ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14001:2015. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε 

1. Ότι, για τη συμμετοχή Οικονομικών Φορέων σε όλες τις διαδικασίες ανάδειξης Αναδόχου για την εκτέλεση χωματουργικών έργων και έργων που αφορούν εργασίες συντήρησης πάγιου και Diesel εξοπλισμού (ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγματεύσεις), από την 1η Ιουνίου 2018, θα αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001.

2. Την ενημέρωση, από τη ΔΛΥ-ΛΚΔΜ, των υποψηφίων Οικονομικών Φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες και ν’ αναλάβουν την εκτέλεση χωματουργικών έργων και έργων που αφορούν εργασίες συντήρησης πάγιου και Diesel εξοπλισμού (ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγματεύσεις), στο ορυχεία του ΛΚΔΜ, ώστε να μπορέσουν να λάβουν την πιστοποίηση εγκαίρως, ήτοι πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των παραπάνω. 

                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταφορά ποσότητας 28.000 χιλιολίτρων ντίζελ κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2017 στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε., με σύμβαση μεταφοράς τύπου «Contract of Affreightment». 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της μεταφοράς ποσότητας 28.000 +/- 5.000 χιλιολίτρων ντίζελ στους νησιωτικούς σταθμούς της Επιχείρησης στο μειοδότη οίκο «Med Sea Tankers» για το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2017.

                                                                  ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602601/07.10.2016 για την προμήθεια χυτών προϊόντων (ραούλων, σαγμάτων, οδόντων και κοπτικών κάδων εκσκαφέων) του πάγιου εξοπλισμού (εκσκαφείς – αποθέτες) των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση των ειδών του Διαγωνισμού ΔΥΠ-602601/07.10.2016, στους μειοδότες Οίκους «Β.Μ.Τ.Ε Α.Ε», «ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΟΥΡΑ Ο.Ε» και «ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 2.018.481,40 Ευρώ.

                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. Αποζημίωση καλλιεργητών για αγροζημίες που έχουν προκύψει σε καλλιέργειες αρδευομένων περιοχών του Δ.Δ. Παλιουριάς της Π.Ε. Γρεβενών για τις καλλιεργητικές αρδευτικές περιόδους των ετών 2015 και 2016. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Επιχείρησης, την έγκριση καταβολής ποσού συνολικού ύψους εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (148.066,20 Ευρώ), πλέον χαρτοσήμου, για την κάλυψη της απώλειας εσόδων των καλλιεργητών του αγροκτήματος Παλιουριάς του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών, για τις καλλιεργητικές αρδευτικές περιόδους των ετών 2015 και 2016, λόγω της μη ολοκλήρωσης του αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του Δ.Δ. Παλιουριάς της Π.Ε. Γρεβενών πριν την καλλιεργητική αρδευτική περίοδο 2016.

                                                                   ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ – 903625 για την προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Αμυνταίου – Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α’ & Β’ και Μελίτης.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ – 903625 και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών του στους, ανά Ομάδα και ΑΗΣ, μειοδότες έναντι συνολικού τιμήματος 2.463.309,37 πλέον Φ.Π.Α., ως ακολούθως : 

● Στον Οίκο «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ» τα είδη της Ομάδας Β’ του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, των Ομάδων Β’ & Γ’ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, της Ομάδας Β’ του ΑΗΣ Καρδιάς, της Ομάδας Β’ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, της ομάδας Β’ & Γ’ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ και της Ομάδας Β’ του ΑΗΣ Μελίτης, έναντι συνολικού τιμήματος 1.578.834,92 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 

● Στον Οίκο «CERAMETAL se A.E.» τα είδη των Ομάδων Α’ & Γ’ του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, της Ομάδας Α’ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, της Ομάδας Α’ του ΑΗΣ Καρδιάς, της Ομάδας Α’ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, της Ομάδας Α’ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ και της Ομάδας Α’ του ΑΗΣ Μελίτης, έναντι συνολικού τιμήματος 863.276,30 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 

● Στον Οίκο «ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΕ» τα είδη της Ομάδας Γ’ του ΑΗΣ Καρδιάς, έναντι συνολικού τιμήματος 21.198,15 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 

                                                                 ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ