Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 8/19.05.2015

Σ.Δ. 8/19.05.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/19.5.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα:
Νέα μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Χαλκοκονδύλη 32 στην Αθήνα, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη νέας μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Χαλκοκονδύλη 32 στην Αθήνα, συνολικής μικτής επιφανείας 1.032,93 Μ2, με μηνιαίο μίσθωμα 7.458,19 Ευρώ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600407/12.9.2014 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων και χωματουργικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΛΚΔΜ.
- Ματαίωση της προμήθειας είδους του πιο πάνω διαγωνισμού
- Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών του υπόψη διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-600407/12.9.2014, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων και χωματουργικών μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

1. Τη ματαίωση της προμήθειας του είδους με Α/Α 1 συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 270.000,00 Ευρώ.

2. Την ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών, συνολικής αξίας 1.082.055,00 Ευρώ στους μειοδότες Οίκους «ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε.», «ΜΑΞΙΜ - ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.», «Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.», «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» και «ΠΡΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που οι προσφορές τους κρίθηκαν τυπικά και τεχνικά αποδεκτές. 
 

Θέμα: Ανάθεση, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, της Γενικής Επισκευής των τριών (3) Εμφακελωτικών Συστημάτων του Εκτυπωτικού Κέντρου της ΔΕΗ/ΔΠΛΡ, με αγορά όλων των αναγκαίων αναλώσιμων ανταλλακτικών και επταετή (7) συντήρηση των τριών (3) εμφακελωτικών συστημάτων και των τριών (3) συστημάτων αναρρόφησης σκόνης του Οίκου «PITNEY BOWES» του Εκτυπωτικού Κέντρου της ΔΠΛΡ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρεία «ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ», της Γενικής Επισκευής (Major Service) των
,τριών (3) Εμφακελωτικών Συστημάτων του Οίκου «PITNEY BOWES FPS» του Εκτυπωτικού Κέντρου της ΔΕΗ/ΔΠΛΡ, με αγορά όλων των αναγκαίων αναλώσιμων ανταλλακτικών και επταετή (7) συντήρηση των τριών (3) εμφακελωτικών συστημάτων και των τριών συστημάτων αναρρόφησης σκόνης του Οίκου «PITNEY BOWES» του Εκτυπωτικού Κέντρου της ΔΠΛΡ, έναντι συνολικού τιμήματος 2.023.808 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 
 

Θέμα: Συμβάσεις ΔΥΠΠ-9039361 και ΔΥΠΠ-9039362 με τους Οίκους «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και «CERAMETAL s.e. A.E.» αντιστοίχως για την προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Αμυνταίου-Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α & Β, Μελίτης και Πτολεμαΐδας.
- Τροποποίηση δείκτη υπολογισμού αναθεώρησης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τροποποίηση δείκτη υπολογισμού αναθεώρησης για τις Συμβάσεις ΔΥΠΠ-9039361 και ΔΥΠΠ-9039362 με τους Οίκους «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και «CERAMETAL s.e. A.E.» αντιστοίχως, που αφορούν την προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Αμυνταίου-Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α & Β, Μελίτης και Πτολεμαΐδας. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310532 για την ανάδειξη αναδόχου για το Έργο: «Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση, Θέση σε λειτουργία και παράδοση “Με το κλειδί στο χέρι” τεσσάρων (4) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 160-180kW το καθένα με κινητήρα ντίζελ, με όλο το βοηθητικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, για τους ΤΣΠ Ερείκουσας (1 Η/Ζ), Οθωνών (1 Η/Ζ) και Δονούσας (2 Η/Ζ) και τριών (3) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 220-250kW με κινητήρα ντίζελ, με όλο το βοηθητικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, για τον ΤΣΠ Ανάφης (2 Η/Ζ) και για τον ΤΣΠ Μεγίστης (1 Η/Ζ)».
- Ματαίωση του εν λόγω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1310532, λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος 
 

Θέμα: Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1167 για την παροχή υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».
- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του εν λόγω Διαγωνισμού για την ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1167, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 112.ΔΛΚΜ-0125 για την Παροχή Υπηρεσίας: «Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού 112.ΔΛΚΜ-0125 και την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού» στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη ΜΟΥΤΟΥΑΚΕΛ ΕΝΖΑΪΠΑΝ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 948.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όρισε τον Διευθυντή της ΔΛΚΜ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
                                                   ---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ