Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 8/30.5.2017

Σ.Δ. 8/30.5.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/30.5.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2016.016/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 2,50 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής». 

-  Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του ως άνω Έργου της Διακήρυξης  2016.016/ΛΚΔΜ στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 2.055.900 Ευρώ.   
                                                                    ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2016.004/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,74 x 106 M3 στ. κοιτάσματος από τα μέτωπα των εκσκαφέων Ε4, Ε5 και Ε7 του Ορυχείου πεδίου Καρδιάς», με την εταιρεία «ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.».

- Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος με αντίστοιχη χρονική παράταση του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ως άνω επαύξηση. 

                                                                     ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2014.231/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Εθνικής Οδού Κοζάνης Πτολεμαΐδας, στην περιοχή της Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης των Ορυχείων της ΔΕΗ, τμήμα Καρδιάς - Σ.Σ. Κομάνου», με την εταιρεία «ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ».

- Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος και παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε για τη Σύμβαση 2014.231/ΛΚΔΜ του ως άνω Έργου :

1. Την επαύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης 2014.231/ΛΚΔΜ κατά 67.327,97 Ευρώ (εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά), δηλαδή κατά 2,82%, ανερχόμενης έτσι της συνολικής δαπάνης της Σύμβασης 2.457.327,97 Ευρώ (δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) 

2. Τη χρονική Παράταση της προθεσμίας του έργου από 1.7.16 έως 30.6.17, δηλαδή κατά 365 ημερολογιακές ημέρες.

                                                                   ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΜΑΟΡ-163/5258643 και Συμπληρώματα Νο1, Νο2 & Νο3 με την εταιρεία «Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Νέος κλάδος ταινιοδρόμων αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, πλάτους Β=1800mm στο ΛΚΔΜ».

- Παράταση συμβατικών προθεσμιών πέρατος του ως άνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση των συμβατικών προθεσμιών πέρατος ανέγερσης και δοκιμών των τμημάτων του πιο πάνω Έργου. 

                                                                   ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600605/24.10.2016 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων VOLVO, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διαρκείας.

-  Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΥΠ-600605/24.10.2016 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων VOLVO, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 2.500.000 Ευρώ και την άμεση επανάληψή του.

                                                                 ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602608/07.09.2016 για την προμήθεια ενός (1) είδους Μεταφορικού – Ελαστικού Ιμάντα Ταινιόδρομων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας του είδους του ως άνω Διαγωνισμού ΔΥΠ-602608 στο μειοδότη Οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 1.449.000 Ευρώ. 
 
                                                                 ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ-9042681/08.06.2016 για προμήθεια Ασβεστόλιθου στους ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ & Β’, με τον Οίκο «ΝΙΚ. ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

- Παράταση διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου διάρκειας ισχύος της Σύμβασης ΔΥΠΠ-9042681/08.06.2016, για επιπλέον 3,5 μήνες, ήτοι μέχρι 15.09.2017, με επαύξηση των αρχικών συμβατικών ενδεικτικών ποσοτήτων συνολικά κατά 60.000 ΜΤ Ασβεστόλιθου, συνολικής αξίας 435.000 Ευρώ, σε εφαρμογή της παραγράφου 12 των Ειδικών Όρων της εν λόγω σύμβασης περί «ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ» με τους ίδιους λοιπούς όρους της εν λόγω σύμβασης, με την έκδοση σχετικού Συμπληρώματος.

                                                                 ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΗΠ/ΤΗ-ΚΑΤ/1208503 για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΗΣ Θησαυρού: Αποκατάσταση Ευστάθειας Δεξιού Αντερείσματος Λεκάνης Αποτόνωσης».

- Αίτημα υποκατάστασης της Αναδόχου Εταιρείας «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ».

- Ορισμός προθεσμιών για την ολοκλήρωση του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με τη Σύμβαση ΔΥΗΠ/ΤΗ-ΚΑΤ/1208503, για την εκτέλεση του ως άνω Έργου, ενέκρινε:  

1. Το αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» για υποκατάστασή της από την Εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

2. Τον ορισμό της 31.07.2018 ως νέας προθεσμίας πέρατος του Έργου, καθώς και τον ορισμό της 30.9.2017 ως νέας ενδιάμεσης τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εκσκαφών μέχρι το υψόμετρο + 268,0 m.

                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΜΚΘ – 11 11 7101 για την εκτέλεση του Έργου: «Αποξήλωση εννέα (9) Υφιστάμενων Μετασχηματιστών Ανύψωσης Τάσης Μονάδων 66 KV/M.T. και ενός (1) μετασχηματιστή εσωτερικής υπηρεσίας, Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμές στο Εργοτάξιο και θέση σε Λειτουργία εννέα (9) Νέων Μετασχηματιστών Ανύψωσης Τάσης Μονάδων 150 KV/M.T. και ενός (1) Μετασχηματιστή Εσωτερικής Υπηρεσίας στον ΑΗΣ Σορωνής στη Νήσο Ρόδο», με την εταιρεία «ΑΒΒ Α.Ε.». 

-  Παράταση Προθεσμιών Πέρατος του Έργου.

-  Αποζημίωση Αναδόχου για εκτέλεση πρόσθετων εργασιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την έκδοση Συμπληρώματος Σύμβασης που αφορά στην παράταση των Τμηματικών Προθεσμιών Πέρατος του Έργου και στη ρύθμιση εκκρεμοτήτων σχετικών με πρόσθετες εργασίες που εκτέλεσε ο Ανάδοχος. 

                                                               ---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ