Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 7/28.04.2015

Σ.Δ. 7/28.04.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/28.4.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΜΑΟΡ-163 για την εκτέλεση του Έργου: «Νέος κλάδος ταινιοδρόμων αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, πλάτους Β=1800mm στο ΛΚΔΜ».
- Κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του ως άνω Έργου της Διακήρυξης ΔΜΑΟΡ-163, στην Εταιρεία «Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ», έναντι τιμήματος 3.593.842,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και χρόνο παράδοσης του Έργου σύμφωνα με τη Διακήρυξη και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ) να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 5356301/2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,7 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής».
- Κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: 5356301/2015: «Διακίνηση 3,7 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης με αριθ. 5356301/2015 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 4.464.000 Ευρώ. 
 
 
Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης του ανασκαφικού έργου για τη διάσωση και προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων στο Ορυχείο Μαυροπηγής για το έτος 2015. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση ποσού έως 2.500.000 Ευρώ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, για τη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Μαυροπηγής και ανήκουν στα διοικητικά όρια του Τ.Κ. Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας. 
 

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5346302/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,5 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Σ.Σ. Κομάνου και της Σιδηροδρομικής Γραμμής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» με την εταιρεία «ERGONSAS ATEBE».
- Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της υπόψη Σύμβασης με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του ως άνω ΄Εργου κατά 1.995.912,0 Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 30%, με αντίστοιχη χρονική παράταση. 


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2014.231/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Προσωρινή παραλλαγή υφιστάμενης εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης Ορυχείων της ΔΕΗ, τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου».
- Κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού της διακήρυξης 2014.231/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Προσωρινή παραλλαγή υφιστάμενης εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης Ορυχείων της ΔΕΗ, τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου», στην 1η τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 1.891.924,12 Ευρώ. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΜΚΘ – 11 13 5204 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο Συστημάτων Μεταφοράς Θερμικής Ισχύος 45 MWth ανά Μονάδα, από τους ήδη εγκατεστημένους εναλλάκτες καυσαερίων – νερού των Μονάδων Ι και ΙΙ, προς τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα ανάκτησης ενέργειας από τα καυσαέρια των Μονάδων ΙΙΙ και IV για προθέρμανση του συμπυκνώματος στις Μονάδες ΙΙΙ και IV αντίστοιχα».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του ως άνω Διαγωνισμού και την ανάθεση του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή Μειοδότρια Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ». 


Θέμα: Καταγγελία μίσθωσης και απόδοση του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Σολωμού 56. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταγγελία της μίσθωσης και την απόδοση του ακινήτου επί της οδού Σολωμού 56 στην Αθήνα, συνολικής μικτής επιφανείας 1.134,85 Μ2, στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα με το Νόμο. 
 

Θέμα: Χρηματοδότηση Έργων ενίσχυσης υποδομών στη Νήσο Θήρα, στα πλαίσια του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Δήμου ΘΗΡΑΣ. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη Χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης υποδομών της Νήσου Θήρας, στα πλαίσια του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, μέχρι του ποσού των 1.211.776,72 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 16%. 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600402/14.4.2014 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων EUCLID-HITACHI τύπου EH 3500 κατασκευής του εργοστασίου HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-600402/14.4.2014, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων EUCLID-HITACHI τύπου EH 3500 κατασκευής του εργοστασίου HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς διάρκειας μέγιστης συνολικής αξίας 1.500.000,00 Ευρώ, στον Οίκο «ERGOTRAK A.E.», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή. 
 

Θέμα: Εφοδιασμός με καύσιμα των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. πλοίων (Δ/Ξ) KARPATHOS και NAXOS (AMORGOS) για το χρονικό διάστημα από 1.4.2015 έως και 31.3.2016. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στον οίκο «Aegean Oil S.A.» της προμήθειας ποσότητας 2.000±20% MT Intermediate Fuel Oil 380 και 1.200±20% ΜΤ Marine Gasoil, για την κάλυψη των αναγκών των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2015 μέχρι 31.3.2016. 
 

 

                                                 --------------------------------------------- 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ