Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 7/05.04.2016

Σ.Δ. 7/05.04.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/5.4.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310572 για την εκτέλεση του Έργου: «Εκτέλεση εργασιών επισκευής του κύριου εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια της τριμηνιαίας Γενικής Συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ έτους 2016».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1310572 και την ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου: «Εκτέλεση εργασιών επισκευής του κύριου εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια της τριμηνιαίας Γενικής Συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ έτους 2016» στη μειοδότρια Εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος 745.293,27 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1310572.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904266/16.02.2016 για την προμήθεια Καυστικού Νατρίου στους ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904266/16.02.2016 και την ανάθεση της προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.825 ΜΤ Καυστικού Νατρίου καθαρότητας 99-100%, παραδοτέο σε διάλυμα περιεκτικότητας 46-51% κατά βάρος, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους «INTERCHIM AE», «ΙΩΑΝ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.», «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.» και «QUARON E.Π.Ε.» για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β’, ΡΟΔΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ και ΧΑΝΙΩΝ από 01.04.2016 έως 31.03.2017, αντί συνολικής ενδεικτικής αξίας 678.715,00 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1223 για την Παροχή Υπηρεσίας: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου».
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της ως άνω Παροχής Υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1223 και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου» στην κοινοπραξία «Τ.ΕΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. – ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος 1.782.568,43 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1223.


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΠΑΝ 9590006 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη και κατασκευή μεταλλικών καμινάδων στους ΑΣΠ Λήμνου, Σάμου και Σύρου».
- Αύξηση Συμβατικού τιμήματος και παράταση του Συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση του Συμβατικού τιμήματος της σύμβασης 9590006 κατά 476.390,31 Ευρώ (ποσοστό 17,72%) και τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ως άνω έργου έως 10.05.2015.


Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. για τη συνέχιση του ανασκαφικού έργου στους αρχαιολογικούς χώρους των οικισμών «Ανάργυροι XIIIa» (ζώνες Ε και Ε1-4), «Ανάργυροι IXb» (ζώνες Δ και Ε) και «Ανάργυροι VIIf» στο δυτικό μέτωπο (τομέας Ε1), του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου, καθώς και αρχαιολογικής έρευνας στο Ορυχείο Λακκιάς.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 4.700.000,00 Ευρώ για τη διενέργεια ανασκαφικών εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (ΕΑΦ) εντός του έτους 2016, με στόχο τον εντοπισμό και τη διάσωση ευρημάτων στις θέσεις «Ανάργυροι XIIIa», «Ανάργυροι IXb» και «Ανάργυροι VIIf», που βρίσκονται εντός της ζώνης εκσκαφών του μετώπου του Ορυχείου Αμυνταίου, καθώς και στο Ορυχείο Λακκιάς και ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας.


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5346306/2014 με την Εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή Ορυχείου Κομάνου, για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».
- Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της Σύμβασης 5346306/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή Ορυχείου Κομάνου, για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» με Ανάδοχο την εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά ποσοστό 30%, ήτοι κατά 2.727.368,4 Ευρώ, με αντίστοιχη χρονική παράταση.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.028/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,16 x 106 Μ3 στ. από την 1η, 2η, 3η τομή υπερκειμένων, από την 1η λιγνιτική τομή και από την βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Αμυνταίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,16 x 106 Μ3 στ. από την 1η, 2η, 3η τομή υπερκειμένων, από την 1η λιγνιτική τομή και από την βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2015.028/ΛΚΔΜ το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.5, την υπ’ αριθ. 3/10.01.2006 απόφαση Δ.Σ. και τον ΚΕΠΥ άρθρο 9.1.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.020/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,1 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και διακίνηση 1,43 x 106 τον. λιγνίτη από την περιοχή κοντά στο παλαιό Bunker Κομάνου προς τον εκσκαφέα Ε9 και προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,1 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και διακίνηση 1,43 x 106 τον. λιγνίτη από την περιοχή κοντά στο παλαιό Bunker Κομάνου προς τον εκσκαφέα Ε9 και προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2015.020/ΛΚΔΜ, το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.5, την υπ’ αριθ. 3/10.01.2006 απόφαση Δ.Σ. και τον ΚΕΠΥ άρθρο 9.1.


Θέμα: Προμήθεια ραούλων ταινιόδρομων για την κάλυψη αναγκών των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ).
- Ανάθεση της πιο πάνω προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας ραούλων ταινιόδρομων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ στους Οίκους «ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ.» και «G.M.C. Α.Β.Ε.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.336.387,00 Ευρώ.


Θέμα: Χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου «NAOUSSA» για μεταφορά ντίζελ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενόπλοιου «NAOUSSA» για χρονικό διάστημα δύο ετών, για τη μεταφορά ντίζελ από τις εγκαταστάσεις των προμηθευτών της Επιχείρησης προς τους νησιωτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
                                           ------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.