Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 6/22.03.2016

Σ.Δ. 6/22.03.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/ 22.3.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. 5346301/2014 με την εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,5 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του εν λόγω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονική παράταση κατά 71 ημερολογιακές ημέρες της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου 5346301/2014, από 10.10.2015 έως την 20.12.2015.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.031/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,10 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του πάρκου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2015.031/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,10 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του πάρκου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 4.254.750 Ευρώ.


Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης του ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Μαυροπηγής για το έτος 2016.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 2.500.000 Ευρώ για τη συνέχιση κατά το τρέχον έτος των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων που προγραμματίζονται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Μαυροπηγής και ανήκουν στα διοικητικά όρια του Τ.Κ. Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΚΥΟΡ-167 για την Παροχή Υπηρεσίας: «Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Αποθέτη Αγόνων Ορυχείου Κυρίου Πεδίου ΛΚΔΜ».
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΚΥΟΡ-167 και την ανάθεση της ως άνω Παροχής Υπηρεσίας στην Εταιρεία ΑΒΒ Α.Ε., έναντι τιμήματος 1.888.000, πλέον Φ.Π.Α και χρόνο παράδοσης εννέα (9) μήνες.


Θέμα: Οριστικοποίηση τιμών και εξουσιοδότηση οργάνων για την υπογραφή οριστικών συμβολαίων αγοράς στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Πεδινού, Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου ΠΕ Φλώρινας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την οριστικοποίηση των τιμών αγοράς των κτηματοτεμαχίων στην κτηματική περιοχή ΤΚ Πεδινού, Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου βάσει της υπ’ αριθ. 183/2009 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ και εν απουσία του την Διευθύντρια του Κλάδου Περιβάλλοντος της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ, για την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων αγοράς στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Πεδινού, Αναργύρων και Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου.


Θέμα:  Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 577 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΧΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 577 για την εκτέλεση του έργου: «ΑΣΠ ΧΙΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ», στον Όμιλο Εταιρειών «ΠΑΡΑΛΟΣ Α.Ε. - ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», έναντι τιμήματος 890.000 Ευρώ,


Θέμα: Παροχή υπηρεσιών είσπραξης λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.).

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών είσπραξης λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον Οργανισμό ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.) από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016, με όρους σύμφωνα με αυτούς της από 30.04.2014 Σύμβασης και του από 17.07.2015 Συμπληρώματος Νο1 αυτής, με την εξής τροποποίηση:

- Μέχρι 1.800.000 εξοφλούμενους λογαριασμούς ετησίως, η αμοιβή είσπραξης καθορίζεται σε 0,60 €/λογαριασμό.
- Για τους επιπλέον του 1.800.000 εξοφλούμενους λογαριασμούς ετησίως, η αμοιβή είσπραξης καθορίζεται σε 0,50 €/λογαριασμό.

                                            ----------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.