Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 6/4.4.2017

Σ.Δ. 6/4.4.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/4.4.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΜΚΘ – 11 14 5203 για το Έργο: «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων ΙΙΙ και ΙV ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα».
- Έκδοση Συμπληρώματος (Νo 1) της πιο πάνω Σύμβασης  για πρόσθετες  εργασίες.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», Ανάδοχο του εν θέματι  Έργου, των εργασιών αποξήλωσης και διάθεσης των υλικών αμιάντου από τους λέβητες των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, σε συνεργασία με την, υποδειχθείσα από τον Ανάδοχο, εταιρεία «INTERGEO ΕΠΕ» και την έκδοση σχετικού Συμπληρώματος Σύμβασης.
 
                                                            ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. «ΤΚΗΜΕ  156» για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης «ΤΚΗΜΕ  156» και την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ» στο μειοδότη «ΧΡΗΣΤΟ ΠΟΥΤΟ» για το ποσό, όπως η προσφορά του, των επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ (787.997 Ευρώ). 

                                                           ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ – 615607/08.07.2016 για την προμήθεια τριών (3) ειδών πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων ανοικτού τύπου, ωφέλιμου φορτίου 900 Kg τουλάχιστον και ειδικότερα: 20 οχημάτων με μονή καμπίνα 4Χ2, 19 οχημάτων με μονή καμπίνα 4Χ4 και 91 οχημάτων με διπλή καμπίνα 4Χ4. 
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού  
ΔΥΠ – 615607/08.07.2016.

                                                          ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠ 6300003032/15.09.2014 & Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής για την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης στερεών επικινδύνων αποβλήτων, με την εταιρεία «POLYECO A.E.».
-  Παράταση της χρονικής διάρκειας της πιο πάνω σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης ΔΥΠ 6300003032/15.09.2014, με την εταιρεία «POLYECO A.E.» για την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διάθεσης (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) στερεών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων ρυπασμένων με καύσιμο, από τους ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΠΑΝ, μέχρι 12.02.2017 και μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της εγκεκριμένης συμβατικής ενδεικτικής αξίας των 893.627,50 Ευρώ.

                                                         ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) «Μ/Τ  AI GIANNIS», «M/T KARPATHOS» και «M/T NAXOS».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στον οίκο «SEKAVIN S.A.» της προμήθειας καυσίμων ναυτιλίας (bunkers) για την κάλυψη των αναγκών των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ για ένα έτος.

                                                         ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Πρακτόρευση των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενόπλοιων μεταφοράς μαζούτ «Μ/Τ  AI GIANNIS», «M/T KARPATHOS» και «M/T NAXOS».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στον οίκο «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» της πρακτόρευσης των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ για ένα έτος.

                                                         ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ – 602602/31.5.2016 για την προμήθεια πέδιλων ερπυστριών κύριων μηχανημάτων των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού ΔΥΠ – 602602/31.5.2016, στους μειοδότες Οίκους «Β.Μ.Τ.Ε. Α.Ε.» και «ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.609.950 Ευρώ.

                                                        ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Πληρωμή εισφοράς για το ακίνητο Υ/Σ 150kV «ΚΑΒΑΛΑ», λόγω κύρωσης της υπ’ αριθ. 6/2012 Πράξης Εφαρμογής Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταβολή του ποσού των 238.054,51 Ευρώ στον Δήμο Καβάλας για την εφ’ άπαξ εξόφληση της συνολικής οφειλής εισφοράς σε χρήμα του ακινήτου Υ/Σ «ΚΑΒΑΛΑ», συνιδιοκτησίας 55% ΔΕΗ Α.Ε. και 45% ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκ του οποίου ποσόν 107.124,53 Ευρώ αντιστοιχεί στο ποσοστό της εξ αδιαιρέτου κυριότητας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο εν λόγω ακίνητο. Η καταβολή του ποσού θα γίνει εφ’ άπαξ ως 7.6.2017.   

                                                      ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5356304/2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,5 x 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις υπερκείμενες τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», με την εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
-   Αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης και χρονική παράταση του πιο πάνω  Έργου. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονική παράταση του Έργου κατά εξήντα εννέα  (69) ημέρες με νέα ημερομηνία πέρατος την 18.12.2016, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

                                                    ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης του ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Μαυροπηγής για το έτος 2017.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση του ποσού του 1.500.000 Ευρώ για τη συνέχιση κατά το έτος 2017 των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά θα βρεθούν σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Μαυροπηγής και ανήκουν στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας.

                                                   ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ