Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 5/28.02.2014

Σ.Δ. 5/28.02.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/ 28.2.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. 9580036/6.11.2008 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ – Μελέτη και κατασκευή κτιρίων γραφείων, κλειστού υποσταθμού, διαχωριστήρων, αποθήκης και μηχανουργείου».
- Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την παράταση με αναθεώρηση του Συμβατικού χρόνου παράδοσης του Έργου έως 16.8.2012. 


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5316310/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 13,5 Χ 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» με την εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ».
- Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου: «Διακίνηση 13,5 Χ 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» από την εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ», κατά 3.208.050 Ευρώ ή σε ποσοστό 15% με αντίστοιχη χρονική παράταση, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Με την επαύξηση αυτή ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου θα διαμορφωθεί σε 24.595.050 Ευρώ. 


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5326304/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 17,08 Χ 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή Ορυχείου Κομάνου, για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολ/δας» με την εταιρεία «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ».
- Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου: «Διακίνηση 17,08 Χ 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή Ορυχείου Κομάνου, για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολ/δας» από την εταιρεία «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ», κατά 2.363.064 Ευρώ ή σε ποσοστό 15% με αντίστοιχη χρονική παράταση, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Με την επαύξηση αυτή ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου θα διαμορφωθεί σε 18.116.824 Ευρώ.


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5326306/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,5 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική Επέκταση Κομάνου» με την εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου: «Διακίνηση 8,5 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική Επέκταση Κομάνου» από την εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», κατά 2.808.900 Ευρώ ή σε ποσοστό 30% με αντίστοιχη χρονική παράταση, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Με την επαύξηση αυτή ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου θα διαμορφωθεί σε 12.171.900 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 5336308/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,0 Χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 3,0 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5336308/2013 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 2.847.540 Ευρώ.


Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της εκτέλεσης σωστικής ανασκαφικής έρευνας στις θέσεις «Αναβρυτός, Σουλουκιά και Μεράδες» προς ανάπτυξη του Ορυχείου Καρδιάς στο Νοτιοδυτικό Πεδίο του ΛΚΔΜ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη διάθεση του ποσού του 1.000.000 Ευρώ για την εκτέλεση των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων στις θέσεις «Αναβρυτός, Σουλουκιά και Μεράδες», οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Καρδιάς στο Νοτιοδυτικό Πεδίο του ΛΚΔΜ.


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΟΡ–2010071/16.8.2011 για την κατασκευή μεταλλικών πλαισίων ταινιοδρόμων με την Κοινοπραξία ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. – Θ. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Α.Ε.
- Αίτημα του Αναδόχου για συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για επίλυση διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε, την έγκριση του αιτήματος του
Αναδόχου της Kοινοπραξίας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. –Θ. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ
Α.Ε. της Σύμβασης 2010071, για επίλυση με φιλικές διαπραγματεύσεις των οικονομικών απαιτήσεών της.

Συγκροτεί Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού από τους :

- Γιαρλή Βασίλειο / ΔΜΑΟΡ
- Αρβανιτάκη Σταμάτη / ΔΥΠ
- Κουτσουμάλη Κων/νο / ΔΛΥ,

η οποία θα διαπραγματευθεί με τον Ανάδοχο την επίλυση της διαφωνίας για τη Σύμβαση 2010071 και θα συντάξει και υποβάλλει μέσω ΓΔ/ΥΛ το πόρισμά της για έγκριση στο ΣΔ.


Θέμα: Σύναψη νέας μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί των οδών Χαλκοκονδύλη 22 & Πατησίων 23 στην Αθήνα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη σύναψη νέας μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί των οδών Χαλκοκονδύλη 22 & Πατησίων 23 στην Αθήνα, συνολικής μικτής επιφανείας 2.119,33 Μ2, με μηνιαίο μίσθωμα 16.549,11 Ευρώ για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.


Θέμα: Παράταση μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 190-194 στην Αθήνα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για κάλυψη στεγαστικών αναγκών της ΔΠΛΡ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την παράταση της μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 190-194 στην Αθήνα, συνολικής μικτής επιφανείας 2.326,24 Μ2, με μηνιαίο μίσθωμα 24.075 Ευρώ, για έξι (6) έτη, με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Επιχείρησης. 


Θέμα: Σύναψη νέας μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί της οδού Καποδιστρίου 27 στην Αθήνα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για κάλυψη στεγαστικών αναγκών της ΔΥΣ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη σύναψη νέας μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί της οδού Καποδιστρίου 27 στην Αθήνα, συνολικής μικτής επιφανείας 2.451,77 Μ2, με μηνιαίο μίσθωμα 13.820,46 Ευρώ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200303/19.7.2013 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων.
- Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τη ματαίωση των ειδών με α/α 1 (80 τεμ.), α/α 2 (50 τεμ.) και α/α 4 (22 τεμ.) του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ – 200303/19.7.2013, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΓΔ/ΟΡ, προϋπολογισμένης αξίας 1.890.000 Ευρώ.                                                    ------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.