Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 5/17.02.2015

Σ.Δ. 5/17.02.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/17.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. 5336305/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 1,47 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου», με την εταιρεία «ΝΕΟΤEΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου της ως άνω Σύμβασης. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού, κατά 320.250,00 Ευρώ, δηλαδή κατά ποσοστό 30% και την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου κατά 34 ημέρες. 


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2014.119/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις εκσκαφέων και αποθετών Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων του Ορυχείου».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παραπάνω παροχής υπηρεσίας στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΣΑΒΒΙΔΗΣ CONSTRUCTIONS ΑΤΕΒΕΕ», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 2014.119/ΛΚΔΜ, με συνολικό τίμημα 901.570,56 Ευρώ. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600406/28.7.2014 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων GRADALL κατασκευής του εργοστασίου GRADALL Industries Inc.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του υπόψη Διαγωνισμού και ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-600406/28.7.2014 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων GRADALL κατασκευής του εργοστασίου GRADALL Industries Inc., μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς διάρκειας, μέγιστης συνολικής αξίας 2.750.000,00 Ευρώ και την ανάθεση στον Οίκο «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή.                                                --------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ