Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 5/21.03.2017

Σ.Δ. 5/21.03.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/21.3.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στον ΑΣΠ Καρπάθου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Κατασκευή δύο νέων μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταβολή ποσού έως 83.850 Ευρώ, απολογιστικά, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, καθώς και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της ΔΠΑΝ, με αντικείμενο τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες εντός του οικοπέδου του  ΑΣΠ Καρπάθου. 

                                                      ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310548 για το Έργο: «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” τεσσάρων (4) ηχομονωμένων Η/Ζ με κινητήρες ντίζελ με όλο το βοηθητικό εξοπλισμό τους για τους Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας (2 Η/Ζ), Σκύρου (1 Η/Ζ) και Σίφνου (1 Η/Ζ) ισχύος 1200-1300kW έκαστο. Κατασκευή νέου κτιρίου μηχανοστασίου στον ΤΣΠ Ικαρίας». 
-  Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310548 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” τεσσάρων (4) ηχομονωμένων Η/Ζ με κινητήρες ντίζελ με όλο το βοηθητικό εξοπλισμό τους για τους Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας (2 Η/Ζ), Σκύρου (1 Η/Ζ) και Σίφνου (1 Η/Ζ) ισχύος 1200-1300kW έκαστο. Κατασκευή νέου κτιρίου μηχανοστασίου στον ΤΣΠ Ικαρίας» στον οίκο «SOLERGON A.E.», έναντι τιμήματος 2.924.208,60 Ευρώ.

                                                      ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601502/30.11.2015 για την προμήθεια τριάντα (30) δακτυλιοφόρων κινητήρων 1250kW, 6kV για τις ανάγκες Ορυχείων του ΛΚΔΜ. 
- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού  ΔΥΠ-601502/30.11.2015 για την προμήθεια τριάντα (30) δακτυλιοφόρων κινητήρων 1250kW, 6kV για τις ανάγκες Ορυχείων του ΛΚΔΜ, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 2.750.000 Ευρώ, λόγω μεταβολής των αναγκών.

                                                       ---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ