Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 4/04.02.2015

Σ.Δ. 4/04.02.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/ 4.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ – 1210497/28.3.2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων Μονάδων των ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Αλιβερίου και Κερατέας-Λαυρίου», με την εταιρεία «ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε.».
- Αύξηση του συμβατικού τιμήματος της ως άνω Σύμβασης για εκτέλεση πρόσθετων εργασιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση κατά 193.514,50 Ευρώ ή ποσοστό 25,89% του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης με αριθ. ΔΥΠΠ – 1210497/28.3.2013 με Ανάδοχο την Εταιρεία «ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων Μονάδων των ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Αλιβερίου και Κερατέας-Λαυρίου» σε εφαρμογή όρων αυτής. 


Θέμα: Προμήθεια έξι (6) καινούργιων φορητών ηχομονωμένων Η/Ζ κατ’ εφαρμογή όρων των Συμβάσεων 6153191/9.4.2014 και 6153192/21.3.2014. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση, κατ’ εφαρμογή σχετικού όρου των Συμβάσεων 6153191/9.4.2014 & 6153192/21.3.2014 (Άρθρο 19 «Αύξηση Ποσοτήτων» των Ειδικών Όρων) της προμήθειας τριών (3) καινούργιων Φορητών Ηχομονωμένων Ηλεκροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρα Mitsubishi S16R-PTA και γεννήτρια Stamford P1734E, ονομαστικής ισχύος 1.270 kW έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 437.636,33 x 3 = 1.312.908,99 Ευρώ και τριών (3) καινούργιων Φορητών Ηχομονωμένων Ηλεκροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρα Cummins QSK60G4 και γεννήτρια Cummins Generator Technologies P1734 G, ονομαστικής ισχύος 1.355 kW, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 433.000 x 3 = 1.299.000 Ευρώ και με χρόνο παράδοσης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των συμπληρωματικών Συμβάσεων. 


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 6211191/13.9.2013 (SAP 6400000073) για την Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Η/Ε και Διαχείρισης Κινδύνου (ΕΤRΜ) με την εταιρεία «ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε.».
- Τροποποίηση της ως άνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αποδοχή της προτεινόμενης τροποποίησης της Σύμβασης 6211191/13.9.2013 από τον Ανάδοχο οίκο «ΙΒΜ Ελλάς ΑΕ», σύμφωνα με τις από 4.12.2014 σχετικές επιστολές του (ΔΔΕ/3999/12.12.2014 και ΔΔΕ/4000/4.12.2014). 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΜΑΟΡ – 166 για την εκτέλεση του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΝΠ ΣΤΟ ΛΚΔΜ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του ως άνω Έργου στην εταιρεία «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 781.980 Ευρώ. 
                                                   ------------------------------------------- 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ