Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 4/08.03.2017

Σ.Δ. 4/08.03.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/24.2.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς ντίζελ (CPP) «GERANI» και «NAOUSSA».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στον οίκο «SEKAVIN S.A.» της προμήθειας καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για την κάλυψη των αναγκών των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς ντίζελ για ένα έτος. 

                                                      ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2015.033/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,50 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής», με την εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ». 

- Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος του πιο πάνω Έργου με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της Σύμβασης 2015.033/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,50 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής», με Ανάδοχο την εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» κατά ποσοστό 50%, ήτοι κατά 1.326.250 Ευρώ, με αντίστοιχη χρονική παράταση. 

                                                         ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310569 για το Έργο: «Ολική αναπεριέλιξη στάτη γεννητριών Αεριοστροβίλου Νο.12 & Ατμοστροβίλου ST18 του ΑΗΣ Κομοτηνής».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310569 και την ανάθεση του Έργου: «Ολική αναπεριέλιξη στάτη γεννητριών Αεριοστροβίλου Νο.12 & Ατμοστροβίλου ST18 του ΑΗΣ Κομοτηνής» στην εταιρεία «GE Power Services Hellas S.A.», έναντι συνολικού τιμήματος 2.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 1310569, των Συμπληρωμάτων αυτής Νο1 – Νο3 και την προσφορά του Αναδόχου.  

                                                            ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΠΑΝ 9540020/08.10.2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Συστήματος Μέσης Τάσης στους Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΤΣΠ) Σύμης και Αστυπάλαιας», με την εταιρεία «ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ».

- Αύξηση του συμβατικού τιμήματος και παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του πιο πάνω έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση του Συμβατικού τιμήματος της σύμβασης 9540020 έως 572.060 Ευρώ και του χρόνου περάτωσης του έργου έως 15.07.2015.

                                                             ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52216064/10.01.2017 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης επιπέδου 24.000 ωρών των Μονάδων Νο 4 και Νο 5 και συντήρησης επιπέδου 6.000 ωρών της Μονάδος Νο 3 των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου. 

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 52216064/10.01.2017 και την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης επιπέδου 24.000 ωρών των Μονάδων Νο 4 και Νο 5 και συντήρησης επιπέδου 6.000 ωρών της Μονάδος Νο 3 των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου, στην εταιρεία «INJEGOV A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος 665.379 Ευρώ.

                                                               ---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ