Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 24/23.09.2014

Σ.Δ. 24/23.09.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 24ης/ 23.9.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 


Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202301/21.10.2013 για την εκτέλεση – κατασκευή με θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιοδρόμων & μηχανημάτων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και του ΛΚΜ και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας των ειδών του εν λόγω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202301/21.10.2013 και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών του, στον μοναδικό τυπικά και τεχνικά αποδεκτό προσφέροντα Οίκο «ΙΜΑΣ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.240.243,84 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2210114/16.3.2011 για το Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του εν λόγω ΄Εργου

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού 2210114/16.3.2011 για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολικό ύψος προϋπολογισμού ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3.033.457,30 Ευρώ), εκ των οποίων 300.000 Ευρώ για απρόβλεπτα. 


Θέμα: Μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1153 με κλειστή διαδικασία για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στα πλαίσια της Γενικής Επιθεώρησης της Στροβιλογεννήτριας Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Προεπιλογής περί αποδοχής των Υποψηφίων Αναδόχων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, την προεπιλογή ως υποψηφίων Αναδόχων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1153 των εταιρειών «ALSTOM HELLAS A.E.» και «ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.», καθώς και τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΗΠ-ΚAST-3-2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Σ. Αχελώου: Αναβάθμιση Μονάδας Νο 3 ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ».
- Κατακύρωση του εν λόγω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΗΠ-ΚAST-3-2013 για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του Έργου: «Σ. Αχελώου: Αναβάθμιση Μονάδας Νο3 ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ» στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο «CERB EAD», έναντι συνολικού τιμήματος εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων Ευρώ (973.000 Ευρώ). 


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2014.303/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων του Ορυχείου Αμυνταίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ IV παρ. 120.6, την απόφαση Δ.Σ. με αριθμό3/10.1.2006 και τον ΚΕΠΥ άρθρο 9 παρ. 1, την ανάθεση της παραπάνω παροχής υπηρεσίας στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 2014.303/ΛΚΔΜ, με συνολικό τίμημα 862.752 Ευρώ. 
 

Θέμα: Aνάθεση του έργου της εκτίμησης της αξίας των εν λειτουργία ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. με σκοπό την αποτύπωσή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και την ανάθεση του έργου της εκτίμησης της αξίας των εν λειτουργία ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε., με σκοπό την αποτύπωσή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 της μητρικής εταιρείας, στον Οίκο «AMERICAN APPRAISAL HELLAS Limited», με τίμημα 263.000 Ευρώ.                                              --------------------------------------------------- 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.