Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 23/8.12.2015

Σ.Δ. 23/8.12.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 23ης/8.12.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. ΔΠΛΡ-8540381/26.6.2003 (Enterprise Agreement) με την εταιρεία «Microsoft Ireland Operations LTD» για τη Μίσθωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού.
- Ανανέωση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανανέωση της Σύμβασης ΔΠΛΡ-8540381/24.6.2003 και των Συμπληρωμάτων αριθ. 1-3 (Αριθ. SAP 6300000423) με την εταιρεία Microsoft Ireland Operations LTD, για την Μίσθωση των αδειών χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ Α.Ε. και με επικαιροποίηση ποσοτήτων και προϊόντων αυτών.

Η ανανέωση είναι τριετής, για το διάστημα από 30.6.2015 έως 29.6.2018, έναντι συνολικής δαπάνης που θα ανέλθει για τη ΔΕΗ Α.Ε. κατ’ ανώτατο στα 2.759.765,34 Ευρώ (919.921,78€ x 3 έτη).

Επίσης αποφάσισε να συμπεριληφθεί στα τεύχη της νέας Συμπληρωματικής Σύμβασης και η εγκεκριμένη από το ΔΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 3ετής ανανέωση της μίσθωσης των αδειών χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από 30.6.2015 έως 29.6.2018, έναντι συνολικής δαπάνης κατ’ ανώτατο 1.525.985,31 Ευρώ και την υπογραφή από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Microsoft Ireland Operations LTD, νόμιμα εκπροσωπούμενα, των αντίστοιχων τευχών της Σύμβασης.

Η αναφερόμενη δαπάνη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ διότι πρόκειται περί Σύμβασης με αλλοδαπή εταιρεία.

Θέμα: Τροποποίηση μισθωτικής σύμβασης χώρων του ακινήτου επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 7 στην Αθήνα.

Καταγγελία μίσθωσης των ακινήτων επί της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 46-48 στην Καλλιθέα και επί της οδού Αριστοτέλους 11-15 στην Αθήνα.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τροποποίηση της μισθωτικής σύμβασης των χώρων του ακινήτου επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 7 στην Αθήνα, συνολικής καλυπτόμενης επιφανείας 3.440,24 M2, με μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα 18.578,50 Ευρώ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Επιχείρησης και την καταγγελία μίσθωσης των ακινήτων επί της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 46-48 στην Καλλιθέα και επί της οδού Αριστοτέλους 11-15 στην Αθήνα, σύμφωνα με τον Νόμο.

Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2015.309/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα-μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2015.309/ΛΚΔΜ).

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ